Nhắm mục tiêu theo vị trí

Hướng dẫn này mô tả tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí và cách bạn có thể sử dụng API Google Ads để thêm, truy xuất và cập nhật tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí cho chiến dịch của mình.

Tại sao tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý lại quan trọng?

Tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí cho phép bạn phân phát quảng cáo cho người dùng ở một khu vực địa lý cụ thể. Ví dụ: giả sử bạn đang quảng cáo cho một chuỗi siêu thị. Nếu không có tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, quảng cáo của bạn sẽ hiển thị ở tất cả các khu vực trên toàn thế giới và quảng cáo của bạn có thể nhận được lượt nhấp từ người dùng ở những khu vực bạn không có vị trí siêu thị. Phương thức này tạo ra chi phí nhưng không mang lại khả năng thu lại lợi nhuận từ khoản đầu tư. Với tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, chiến dịch của bạn sẽ chỉ hiển thị quảng cáo ở những khu vực bạn có siêu thị mở cửa. Cách tiếp cận này cũng cho phép bạn trực tiếp nhắm đến những khách hàng đang tìm kiếm siêu thị tại địa phương.

API Google Ads cho phép bạn nhắm mục tiêu quảng cáo theo quốc gia, khu vực hoặc vùng lân cận xoay quanh một điểm địa lý cụ thể.

Tìm hiểu thêm về bài viết Nhắm quảng cáo theo các vị trí địa lý.

Chiến dịch nhắm mục tiêu theo địa lý cho một khu vực

Bạn có thể nhắm mục tiêu các chiến dịch đến bất kỳ khu vực địa lý nào mà Google Ads hỗ trợ tính năng nhắm mục tiêu theo vị trí, ví dụ: quốc gia, tiểu bang, thành phố hoặc khu vực bưu chính. Mỗi vị trí có thể nhắm mục tiêu được xác định riêng bằng một Mã tiêu chí. Bạn có thể tra cứu mã tiêu chí bằng cách sử dụng GeoTargetConstantService.SuggestGeoTargetConstants. resource_name của mỗi GeoTargetConstant có dạng geoTargetConstants/{Criterion ID}. Ví dụ: giá trị resource_name của tiểu bang New York là geoTargetConstants/21167.

Bạn có thể thêm mục tiêu theo địa lý vào chiến dịch của mình bằng cách sử dụng CampaignCriterionService. Đoạn mã sau đây cho biết cách nhắm mục tiêu chiến dịch của bạn theo mã tiêu chí.

Java

private static CampaignCriterion buildLocationIdCriterion(
  long locationId, String campaignResourceName) {
 Builder criterionBuilder = CampaignCriterion.newBuilder().setCampaign(campaignResourceName);

 criterionBuilder
   .getLocationBuilder()
   .setGeoTargetConstant(ResourceNames.geoTargetConstant(locationId));

 return criterionBuilder.build();
}
   

C#

private CampaignCriterion buildLocationCriterion(long locationId,
  string campaignResourceName)
{
  GeoTargetConstantName location = new GeoTargetConstantName(locationId.ToString());
  return new CampaignCriterion()
  {
    Campaign = campaignResourceName,
    Location = new LocationInfo()
    {
      GeoTargetConstant = location.ToString()
    }
  };
}
   

1.199

private static function createLocationCampaignCriterionOperation(
  int $locationId,
  string $campaignResourceName
) {
  // Constructs a campaign criterion for the specified campaign ID using the specified
  // location ID.
  $campaignCriterion = new CampaignCriterion([
    // Creates a location using the specified location ID.
    'location' => new LocationInfo([
      // Besides using location ID, you can also search by location names using
      // GeoTargetConstantServiceClient::suggestGeoTargetConstants() and directly
      // apply GeoTargetConstant::$resourceName here. An example can be found
      // in GetGeoTargetConstantByNames.php.
      'geo_target_constant' => ResourceNames::forGeoTargetConstant($locationId)
    ]),
    'campaign' => $campaignResourceName
  ]);

  return new CampaignCriterionOperation(['create' => $campaignCriterion]);
}
   

Python

def create_location_op(client, customer_id, campaign_id, location_id):
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")
  geo_target_constant_service = client.get_service("GeoTargetConstantService")

  # Create the campaign criterion.
  campaign_criterion_operation = client.get_type("CampaignCriterionOperation")
  campaign_criterion = campaign_criterion_operation.create
  campaign_criterion.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, campaign_id
  )

  # Besides using location_id, you can also search by location names from
  # GeoTargetConstantService.suggest_geo_target_constants() and directly
  # apply GeoTargetConstant.resource_name here. An example can be found
  # in get_geo_target_constant_by_names.py.
  campaign_criterion.location.geo_target_constant = (
    geo_target_constant_service.geo_target_constant_path(location_id)
  )

  return campaign_criterion_operation
   

Ruby

def create_location(client, customer_id, campaign_id, location_id)
 client.operation.create_resource.campaign_criterion do |criterion|
  criterion.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)

  criterion.location = client.resource.location_info do |li|
   # Besides using location_id, you can also search by location names from
   # GeoTargetConstantService.suggest_geo_target_constants() and directly
   # apply GeoTargetConstant.resource_name here. An example can be found
   # in get_geo_target_constant_by_names.rb.
   li.geo_target_constant = client.path.geo_target_constant(location_id)
  end
 end
end
   

Perl

sub create_location_campaign_criterion_operation {
 my ($location_id, $campaign_resource_name) = @_;

 # Construct a campaign criterion for the specified campaign using the
 # specified location ID.
 my $campaign_criterion =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::CampaignCriterion->new({
   # Create a location using the specified location ID.
   location => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::LocationInfo->new({
     # Besides using location ID, you can also search by location names
     # using GeoTargetConstantService::suggest() and directly apply
     # GeoTargetConstant->{resourceName} here. An example can be found
     # in get_geo_target_constants_by_names.pl.
     geoTargetConstant =>
      Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::geo_target_constant(
      $location_id)}
   ),
   campaign => $campaign_resource_name
  });

 return
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::CampaignCriterionService::CampaignCriterionOperation
  ->new({
   create => $campaign_criterion
  });
}
   

Đôi khi, Google có thể loại bỏ một số tiêu chí vị trí vì nhiều lý do: vị trí có thể được cấu trúc lại thành các khu vực nhỏ hơn hoặc lớn hơn, thay đổi về địa chính trị, v.v. Hãy tham khảo trường status của đối tượng GeoTargetConstant để xác định xem một vị trí là ENABLED hay REMOVAL_PLANNED. Đọc thêm về cách loại bỏ dần mục tiêu vị trí.

Tra cứu theo tên vị trí

Bạn cũng có thể tra cứu mã tiêu chí theo tên vị trí bằng cách sử dụng GeoTargetConstantService.SuggestGeoTargetConstants. Mã ví dụ sau đây cho thấy cách tra cứu mã tiêu chí vị trí theo tên vị trí.

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient) {
 try (GeoTargetConstantServiceClient geoTargetClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGeoTargetConstantServiceClient()) {

  SuggestGeoTargetConstantsRequest.Builder requestBuilder =
    SuggestGeoTargetConstantsRequest.newBuilder();

  // Locale is using ISO 639-1 format. If an invalid locale is given, 'en' is used by default.
  requestBuilder.setLocale("en");

  // A list of country codes can be referenced here:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
  requestBuilder.setCountryCode("FR");

  requestBuilder
    .getLocationNamesBuilder()
    .addAllNames(ImmutableList.of("Paris", "Quebec", "Spain", "Deutschland"));

  SuggestGeoTargetConstantsResponse response =
    geoTargetClient.suggestGeoTargetConstants(requestBuilder.build());

  for (GeoTargetConstantSuggestion suggestion :
    response.getGeoTargetConstantSuggestionsList()) {
   System.out.printf(
     "%s (%s,%s,%s,%s) is found in locale (%s) with reach (%d) for search term (%s).%n",
     suggestion.getGeoTargetConstant().getResourceName(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getName(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getCountryCode(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getTargetType(),
     suggestion.getGeoTargetConstant().getStatus().name(),
     suggestion.getLocale(),
     suggestion.getReach(),
     suggestion.getSearchTerm());
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client)
{
  // Get the GeoTargetConstantServiceClient.
  GeoTargetConstantServiceClient geoService =
    client.GetService(Services.V16.GeoTargetConstantService);

  // Locale is using ISO 639-1 format. If an invalid locale is given,
  // 'en' is used by default.
  string locale = "en";

  // A list of country codes can be referenced here:
  // https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
  string countryCode = "FR";

  string[] locations = { "Paris", "Quebec", "Spain", "Deutschland" };

  SuggestGeoTargetConstantsRequest request = new SuggestGeoTargetConstantsRequest()
  {
    Locale = locale,
    CountryCode = countryCode,
    LocationNames = new SuggestGeoTargetConstantsRequest.Types.LocationNames()
  };

  request.LocationNames.Names.AddRange(locations);

  try
  {
    SuggestGeoTargetConstantsResponse response =
      geoService.SuggestGeoTargetConstants(request);

    foreach (GeoTargetConstantSuggestion suggestion
      in response.GeoTargetConstantSuggestions)
    {
      Console.WriteLine(
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.ResourceName} " +
        $"({suggestion.GeoTargetConstant.Name}, " +
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.CountryCode}, " +
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.TargetType}, " +
        $"{suggestion.GeoTargetConstant.Status}) is found in locale " +
        $"({suggestion.Locale}) with reach ({suggestion.Reach}) " +
        $"for search term ({suggestion.SearchTerm}).");
    }
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

1.199

public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  array $locationNames,
  string $locale,
  string $countryCode
) {
  $geoTargetConstantServiceClient = $googleAdsClient->getGeoTargetConstantServiceClient();

  $response = $geoTargetConstantServiceClient->suggestGeoTargetConstants(
    new SuggestGeoTargetConstantsRequest([
      'locale' => $locale,
      'country_code' => $countryCode,
      'location_names' => new LocationNames(['names' => $locationNames])
    ])
  );

  // Iterates over all geo target constant suggestion objects and prints the requested field
  // values for each one.
  foreach ($response->getGeoTargetConstantSuggestions() as $geoTargetConstantSuggestion) {
    /** @var GeoTargetConstantSuggestion $geoTargetConstantSuggestion */
    printf(
      "Found '%s' ('%s','%s','%s',%s) in locale '%s' with reach %d"
      . " for the search term '%s'.%s",
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getResourceName(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getName(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getCountryCode(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getTargetType(),
      GeoTargetConstantStatus::name(
        $geoTargetConstantSuggestion->getGeoTargetConstant()->getStatus()
      ),
      $geoTargetConstantSuggestion->getLocale(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getReach(),
      $geoTargetConstantSuggestion->getSearchTerm(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client):
  gtc_service = client.get_service("GeoTargetConstantService")

  gtc_request = client.get_type("SuggestGeoTargetConstantsRequest")

  gtc_request.locale = LOCALE
  gtc_request.country_code = COUNTRY_CODE

  # The location names to get suggested geo target constants.
  gtc_request.location_names.names.extend(
    ["Paris", "Quebec", "Spain", "Deutschland"]
  )

  results = gtc_service.suggest_geo_target_constants(gtc_request)

  for suggestion in results.geo_target_constant_suggestions:
    geo_target_constant = suggestion.geo_target_constant
    print(
      f"{geo_target_constant.resource_name} "
      f"({geo_target_constant.name}, "
      f"{geo_target_constant.country_code}, "
      f"{geo_target_constant.target_type}, "
      f"{geo_target_constant.status.name}) "
      f"is found in locale ({suggestion.locale}) "
      f"with reach ({suggestion.reach}) "
      f"from search term ({suggestion.search_term})."
    )
   

Ruby

def get_geo_target_constants_by_names
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 gtc_service = client.service.geo_target_constant

 location_names = client.resource.location_names do |ln|
  ['Paris', 'Quebec', 'Spain', 'Deutschland'].each do |name|
   ln.names << name
  end
 end

 # Locale is using ISO 639-1 format. If an invalid locale is given,
 # 'en' is used by default.
 locale = 'en'

 # A list of country codes can be referenced here:
 # https://developers.google.com/google-ads/api/reference/data/geotargets
 country_code = 'FR'

 response = gtc_service.suggest_geo_target_constants(
  locale: locale,
  country_code: country_code,
  location_names: location_names
 )

 response.geo_target_constant_suggestions.each do |suggestion|
  puts sprintf("%s (%s,%s,%s,%s) is found in locale (%s) with reach (%d)" \
    " from search term (%s).", suggestion.geo_target_constant.resource_name,
    suggestion.geo_target_constant.name,
    suggestion.geo_target_constant.country_code,
    suggestion.geo_target_constant.target_type,
    suggestion.geo_target_constant.status,
    suggestion.locale,
    suggestion.reach,
    suggestion.search_term)
 end
end
   

Perl

sub get_geo_target_constants_by_names {
 my ($api_client, $location_names, $locale, $country_code) = @_;

 my $suggest_response = $api_client->GeoTargetConstantService()->suggest({
   locale    => $locale,
   countryCode  => $country_code,
   locationNames =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::GeoTargetConstantService::LocationNames
    ->new({
     names => $location_names
    })});

 # Iterate over all geo target constant suggestion objects and print the requested
 # field values for each one.
 foreach my $geo_target_constant_suggestion (
  @{$suggest_response->{geoTargetConstantSuggestions}})
 {
  printf "Found '%s' ('%s','%s','%s',%s) in locale '%s' with reach %d" .
   " for the search term '%s'.\n",
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{resourceName},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{name},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{countryCode},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{targetType},
   $geo_target_constant_suggestion->{geoTargetConstant}{status},
   $geo_target_constant_suggestion->{locale},
   $geo_target_constant_suggestion->{reach},
   $geo_target_constant_suggestion->{searchTerm};
 }

 return 1;
}
   

Nhắm mục tiêu chiến dịch cho vùng lân cận với một vị trí

Đôi khi, bạn có thể muốn nhắm mục tiêu chính xác hơn cả thành phố hoặc quốc gia. Ví dụ: có thể bạn muốn quảng cáo các siêu thị trong vòng 10 km từ vị trí cửa hàng. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể sử dụng tính năng nhắm mục tiêu vùng lân cận. Mã để tạo mục tiêu vùng lân cận tương tự như cách thêm mục tiêu vị trí, ngoại trừ việc bạn phải tạo đối tượng ProximityInfo thay vì đối tượng LocationInfo.

Java

private static CampaignCriterion buildProximityLocation(String campaignResourceName) {
 Builder builder = CampaignCriterion.newBuilder().setCampaign(campaignResourceName);

 ProximityInfo.Builder proximityBuilder = builder.getProximityBuilder();
 proximityBuilder.setRadius(10.0).setRadiusUnits(ProximityRadiusUnits.MILES);

 AddressInfo.Builder addressBuilder = proximityBuilder.getAddressBuilder();
 addressBuilder
   .setStreetAddress("38 avenue de l'Opéra")
   .setCityName("Paris")
   .setPostalCode("75002")
   .setCountryCode("FR");

 return builder.build();
}
   

C#

private CampaignCriterion buildProximityCriterion(string campaignResourceName)
{
  ProximityInfo proximity = new ProximityInfo()
  {
    Address = new AddressInfo()
    {
      StreetAddress = "38 avenue de l'Opéra",
      CityName = "Paris",
      PostalCode = "75002",
      CountryCode = "FR"
    },
    Radius = 10d,
    // Default is kilometers.
    RadiusUnits = ProximityRadiusUnits.Miles
  };

  return new CampaignCriterion()
  {
    Campaign = campaignResourceName,
    Proximity = proximity
  };
}
   

1.199

private static function createProximityCampaignCriterionOperation(string $campaignResourceName)
{
  // Constructs a campaign criterion as a proximity.
  $campaignCriterion = new CampaignCriterion([
    'proximity' => new ProximityInfo([
      'address' => new AddressInfo([
        'street_address' => '38 avenue de l\'Opéra',
        'city_name' => 'Paris',
        'postal_code' => '75002',
        'country_code' => 'FR',
      ]),
      'radius' => 10.0,
      // Default is kilometers.
      'radius_units' => ProximityRadiusUnits::MILES
    ]),
    'campaign' => $campaignResourceName
  ]);

  return new CampaignCriterionOperation(['create' => $campaignCriterion]);
}
   

Python

def create_proximity_op(client, customer_id, campaign_id):
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")

  # Create the campaign criterion.
  campaign_criterion_operation = client.get_type("CampaignCriterionOperation")
  campaign_criterion = campaign_criterion_operation.create
  campaign_criterion.campaign = campaign_service.campaign_path(
    customer_id, campaign_id
  )
  campaign_criterion.proximity.address.street_address = "38 avenue de l'Opera"
  campaign_criterion.proximity.address.city_name = "Paris"
  campaign_criterion.proximity.address.postal_code = "75002"
  campaign_criterion.proximity.address.country_code = "FR"
  campaign_criterion.proximity.radius = 10
  # Default is kilometers.
  campaign_criterion.proximity.radius_units = (
    client.enums.ProximityRadiusUnitsEnum.MILES
  )

  return campaign_criterion_operation
   

Ruby

def create_proximity(client, customer_id, campaign_id)
 client.operation.create_resource.campaign_criterion do |criterion|
  criterion.campaign = client.path.campaign(customer_id, campaign_id)

  criterion.proximity = client.resource.proximity_info do |proximity|
   proximity.address = client.resource.address_info do |address|
    address.street_address = "38 avenue de l'Opéra"
    address.city_name = "Paris"
    address.postal_code = "75002"
    address.country_code = "FR"
   end

   proximity.radius = 10
   proximity.radius_units = :MILES
  end
 end
end
   

Perl

sub create_proximity_campaign_criterion_operation {
 my ($campaign_resource_name) = @_;

 # Construct a campaign criterion as a proximity.
 my $campaign_criterion =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::CampaignCriterion->new({
   proximity => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::ProximityInfo->new({
     address => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::AddressInfo->new({
       streetAddress => "38 avenue de l'Opéra",
       cityName   => "cityName",
       postalCode  => "75002",
       countryCode  => "FR"
      }
     ),
     radius => 10.0,
     # Default is kilometers.
     radiusUnits => MILES
    }
   ),
   campaign => $campaign_resource_name
  });

 return
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::CampaignCriterionService::CampaignCriterionOperation
  ->new({
   create => $campaign_criterion
  });
}
   

Truy xuất mục tiêu địa lý

Bạn có thể truy xuất mục tiêu theo địa lý cho một chiến dịch bằng cách sử dụng GoogleAdsService.SearchStream. Bạn có thể lọc kết quả trong mệnh đề WHERE.

SELECT
 campaign_criterion.campaign,
 campaign_criterion.location.geo_target_constant,
 campaign_criterion.proximity.geo_point.longitude_in_micro_degrees,
 campaign_criterion.proximity.geo_point.latitude_in_micro_degrees,
 campaign_criterion.proximity.radius,
 campaign_criterion.negative
FROM campaign_criterion
WHERE
 campaign_criterion.campaign = 'customers/{customer_id}/campaigns/{campaign_id}'
 AND campaign_criterion.type IN (LOCATION, PROXIMITY)

Cập nhật mục tiêu địa lý

Để cập nhật mục tiêu vị trí cho một chiến dịch, bạn cần truy xuất danh sách các mục tiêu địa lý hiện có và so sánh với danh sách mục tiêu mới. Sau đó, bạn có thể sử dụng thao tác remove để xoá những mục tiêu không cần thiết và thao tác create để thêm các mục tiêu theo địa lý mới mà bạn cần (nhưng bị thiếu trong chiến dịch hiện tại).

Loại trừ mục tiêu địa lý

Bạn cũng có thể loại trừ LocationInfo, nhưng không thể loại trừ ProximityInfo. Tính năng này hữu ích nhất nếu bạn muốn nhắm mục tiêu một khu vực nhưng loại trừ một khu vực phụ (ví dụ: để nhắm đến toàn bộ Hoa Kỳ, ngoại trừ Thành phố New York). Để loại trừ một khu vực, hãy đặt trường negative trong CampaignCriterion thành true.

Nhắm mục tiêu nhiều khu vực địa lý

Khi sử dụng LocationGroupInfo, bạn có thể bật một chiến dịch để nhắm mục tiêu nhiều khu vực địa lý. Một khu vực tập trung vào các vị trí được xác định bằng các phần mở rộng về địa điểm của chiến dịch.

Bán kính xác định trên LocationGroupInfo gán một vùng hình tròn xung quanh mỗi vị trí và bao gồm một đối tượng radius, chiều dài và radius_units, có thể là mét hoặc dặm (LocationGroupRadiusUnitsEnum).

Các vị trí trong LocationGroupInfo có thể được lọc bằng danh sách mã tiêu chí nhắm mục tiêu theo địa lý được quy định trong trường geo_target_constant. Nếu được xác định, sẽ không có vị trí nào bên ngoài các mã tiêu chí nhất định được nhắm mục tiêu.