Báo cáo

Giống như các loại chiến dịch khác, bạn có thể sử dụng GoogleAdsService.SearchStream để truy xuất thuộc tính và chỉ số hiệu suất cho chiến dịch Thông minh.

Các chỉ số của chiến dịch Thông minh có trong tài nguyên campaign, còn các chỉ số cụ thể về cụm từ tìm kiếm có trong tài nguyên smart_campaign_search_term_view. Trong smart_campaign_search_term_view, trường search_term chứa mọi truy vấn phù hợp đã tạo ra kết quả.

Số lượt hiển thị và số lượt nhấp của chiến dịch Thông minh trong 30 ngày qua

Truy vấn bên dưới truy xuất số lượt hiển thị và số lượt nhấp cho từng cụm từ tìm kiếm trong 30 ngày qua cho tất cả chiến dịch Thông minh, được phân đoạn theo ngày.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 smart_campaign_search_term_view.search_term
FROM smart_campaign_search_term_view
WHERE segments.date DURING LAST_30_DAYS

10 cụm từ tìm kiếm hàng đầu theo số lần hiển thị

Cụm từ tìm kiếm bên dưới truy xuất 10 cụm từ tìm kiếm hàng đầu đã tạo ra nhiều lượt hiển thị nhất trong 30 ngày qua, cùng với chi phí của các cụm từ đó.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.cost_micros,
 smart_campaign_search_term_view.search_term
FROM smart_campaign_search_term_view
ORDER BY metrics.impressions DESC
LIMIT 10

Truy xuất các thuộc tính của KeywordThemeConstant

KeywordThemeConstants được truy xuất từ một tập dữ liệu lớn không dành riêng cho khách hàng, nên bạn không thể quét toàn bộ tài nguyên keyword_theme_constant cùng một lúc. Để truy xuất từng KeywordThemeConstants, bạn phải truy vấn tài nguyên campaign_criterion để tìm tên tài nguyên của các chủ đề từ khoá liên kết với chiến dịch của mình, sau đó sử dụng các tên tài nguyên đó để lọc tài nguyên keyword_theme.

SELECT
 campaign_criterion.type,
 campaign_criterion.status,
 campaign_criterion.criterion_id,
 campaign_criterion.keyword_theme.keyword_theme_constant
FROM campaign_criterion
WHERE campaign_criterion.type = KEYWORD_THEME

Bây giờ, hãy sử dụng tên tài nguyên trong trường campaign_criterion.keyword_theme.keyword_theme_constant trong truy vấn sau:

SELECT
 keyword_theme_constant.resource_name,
 keyword_theme_constant.display_name,
 keyword_theme_constant.country_code
FROM keyword_theme_constant
WHERE keyword_theme_constant.resource_name = 'keywordThemeConstants/40804~0'

Yêu cầu về chức năng báo cáo

Để triển khai chiến dịch Thông minh, ứng dụng của bạn phải đáp ứng một tập hợp chức năng tối thiểu bắt buộc (RMF).

Để báo cáo cụ thể, bạn phải cung cấp một số trường báo cáo cho người dùng cuối. Dưới đây là cách truy xuất các trường bắt buộc từ mục Hiệu suất chiến dịch R.20 trong RMF:

SELECT
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.impressions,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions
FROM campaign

Ngoài ra, dưới đây là cách truy xuất các trường bắt buộc từ Chế độ xem cụm từ tìm kiếm của chiến dịch thông minh R.70:

SELECT
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros
FROM smart_campaign_search_term_view

Chỉ số theo mỗi cửa hàng

Dưới đây là truy vấn bao gồm tất cả chỉ số hiện có trên mỗi cửa hàng. Bạn cũng có thể kết hợp các trường này với các trường khác trong một truy vấn:

SELECT
 metrics.all_conversions_from_click_to_call,
 metrics.all_conversions_from_directions,
 metrics.all_conversions_from_menu,
 metrics.all_conversions_from_order,
 metrics.all_conversions_from_other_engagement,
 metrics.all_conversions_from_store_visit,
 metrics.all_conversions_from_store_website
FROM campaign

Cuộc gọi điện thoại được phân đoạn theo giờ

Dưới đây là cách truy xuất tất cả chỉ số cuộc gọi điện thoại từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều:

SELECT
 segments.hour,
 metrics.phone_calls
FROM campaign
WHERE segments.hour BETWEEN 12 and 17