Bắt đầu tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng Android

Trước khi có thể bắt đầu tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google trong ứng dụng của riêng mình, bạn phải định cấu hình dự án Bảng điều khiển API của Google và thiết lập dự án Android Studio. Các bước trên trang này sẽ giúp bạn. Sau đó, các bước tiếp theo sẽ mô tả cách tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Đăng nhập bằng Google cho Android có các yêu cầu sau:

 • Thiết bị Android tương thích chạy Android 5.0 trở lên và bao gồm Cửa hàng Google Play hoặc trình mô phỏng có AVD chạy nền tảng API Google dựa trên Android 4.2.2 trở lên và có Dịch vụ Google Play phiên bản 15.0.0 trở lên.
 • Phiên bản mới nhất của SDK Android, bao gồm cả thành phần Bộ công cụ SDK. SDK có sẵn từ Trình quản lý SDK Android trong Android Studio.
 • Một dự án được định cấu hình để biên dịch dựa trên Android 5.0 (Lollipop) trở lên.

Hướng dẫn này được viết cho người dùng Android Studio, đây là môi trường phát triển được đề xuất.

Thêm Dịch vụ Google Play

Trong tệp build.gradle cấp cao nhất của dự án, hãy đảm bảo rằng kho lưu trữ Maven của Google đã được đưa vào:

allprojects {
  repositories {
    google()

    // If you're using a version of Gradle lower than 4.1, you must instead use:
    // maven {
    //   url 'https://maven.google.com'
    // }
  }
}

Sau đó, trong tệp build.gradle cấp ứng dụng, hãy khai báo Dịch vụ Google Play làm phần phụ thuộc:

apply plugin: 'com.android.application'
  ...

  dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0'
  }

Định cấu hình dự án Bảng điều khiển API của Google

 1. Mở dự án của bạn trong Bảng điều khiển API hoặc tạo một dự án nếu bạn chưa có.
 2. Trên trang màn hình đồng ý OAuth, hãy đảm bảo tất cả thông tin đều đầy đủ và chính xác.
 3. Trên trang Thông tin xác thực, hãy tạo một mã ứng dụng khách loại Android cho ứng dụng của bạn nếu bạn chưa có. Bạn cần chỉ định tên gói và tệp tham chiếu chứng chỉ SHA-1 của ứng dụng. Xem phần Xác thực ứng dụng để biết thêm thông tin.

Nhận ID ứng dụng khách OAuth 2.0 của máy chủ phụ trợ

Nếu ứng dụng của bạn xác thực bằng máy chủ phụ trợ hoặc truy cập vào các API của Google từ máy chủ phụ trợ, bạn cần lấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0 đại diện cho máy chủ phụ trợ.

Để tạo một ID ứng dụng khách cho máy chủ của bạn:

 1. Mở dự án của bạn trong Bảng điều khiển API.

 2. Trên trang Thông tin đăng nhập, tạo một ID ứng dụng khách loại Ứng dụng web. Ghi lại chuỗi mã ứng dụng khách mà bạn sẽ cần truyền đến phương thức requestIdToken hoặc requestServerAuthCode khi tạo đối tượng GoogleSignInOptions.

Các bước tiếp theo

Giờ đây, khi đã định cấu hình dự án Bảng điều khiển API của Google và thiết lập dự án Android Studio, bạn có thể tích hợp tính năng Đăng nhập bằng Google vào ứng dụng của mình.