REST Resource: media

Zasób

Prześlij dane do zbioru danych lub pobierz je ze zbioru danych.

Metody

download

Pobiera zbiór danych.

upload

Importuje nową wersję danych do zbioru danych.