Chương trình sử dụng sớm tính năng Theo dõi gói hàng

Theo dõi gói hàng là tính năng hiển thị các thông tin phục vụ mục đích theo dõi gói hàng trên Google. Khi mọi người sử dụng Google Tìm kiếm để theo dõi một gói hàng do công ty bạn vận chuyển, họ sẽ có thể nhập trực tiếp mã số gói hàng đó. Tính năng này sử dụng API của bạn để truy xuất thông tin theo dõi gói hàng rồi hiển thị thông tin đó cho người dùng. Sau đây là cách thông tin theo dõi gói hàng có thể xuất hiện trên Google Tìm kiếm khi một người dùng muốn theo dõi một gói hàng.

thông tin theo dõi gói hàng trong kết quả tìm kiếm

Phạm vi cung cấp tính năng

Google cung cấp tính năng theo dõi gói hàng ở tất cả ngôn ngữ và quốc gia mà người dùng có thể sử dụng Google Tìm kiếm.

Yêu cầu

Để được xem xét việc tham gia chương trình sử dụng sớm tính năng theo dõi gói hàng, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Công ty giao hàng của bạn phải có trụ sở tại Ấn Độ, Nhật Bản hoặc Brazil, hoặc phải là nhà cung cấp duy nhất được uỷ quyền cung cấp thông tin theo dõi gói hàng cho một công ty vận chuyển gói hàng đang cung cấp dịch vụ tại những khu vực đó.
  • Tính năng Theo dõi gói hàng của Google thực hiện các lệnh gọi theo thời gian thực (chỉ áp dụng cho các yêu cầu POST) tới một API JSON RESTful để truy xuất thông tin theo dõi gói hàng. Nếu bạn có sẵn một API có thể trả về thông tin này, chúng tôi có thể phối hợp với bạn để sử dụng lại API đó. API của bạn phải đáp ứng yêu cầu về khả năng sử dụng và phản hồi, đồng thời phải cung cấp nội dung cần thiết.

Khả năng sử dụng và phản hồi

Chúng tôi yêu cầu API của bạn hầu như không có thời gian ngừng hoạt động và có thời gian phản hồi trung bình là trong vòng 700 mili giây, trong đó bách phân vị thứ 95 không vượt quá 1.000 mili giây. Nếu API của bạn không đáp ứng các yêu cầu này, chúng tôi có thể ngừng hiển thị thông tin theo dõi gói hàng của bạn.

Nội dung

Để việc tích hợp có hiệu quả, API của bạn phải trả về thông tin sau:

Trường bắt buộc
CurrentStatus Trạng thái hiện tại của gói hàng. Thông tin này bao gồm cả ngày giờ bắt đầu của trạng thái này và bất kỳ trạng thái lỗi nào.

API của bạn cũng nên trả về thông tin sau:

Các trường đề xuất
DeliveredDate Ngày giờ giao gói hàng (nếu gói hàng đã được giao).
PromisedDate Ngày dự kiến giao gói hàng.
TrackingNumber Mã số theo dõi cho gói hàng.
TrackingURL URL của trang web mà người dùng có thể truy cập để xem thông tin theo dõi gói hàng và các chi tiết bổ sung có thể có.
SupportPhoneNumbers Danh sách số điện thoại hỗ trợ có sẵn tại mỗi khu vực.
TransitEvents Tập hợp các sự kiện biểu thị các mốc trong tiến trình giao gói hàng đến người nhận, bao gồm Ngày, Giờ, Thành phố, Tiểu bang và Quốc gia (nếu có).
CreateDate Ngày giờ tạo mã số theo dõi.
PickupDate Ngày mà công ty vận chuyển lấy gói hàng.
TimestampEvent Dấu thời gian của một sự kiện liên quan đến một gói hàng nhất định.
LocationEvent Vị trí của một sự kiện liên quan đến một gói hàng nhất định.
CanReschedule Liệu có thể giao gói hàng này vào lúc khác hay không.

Chúng tôi không chấp nhận những thông tin sau:

  • Mọi dữ liệu cá nhân về người nhận hoặc người gửi gói hàng.
  • Mọi thông tin về vị trí địa lý của người nhận hoặc người gửi gói hàng.

Mong muốn tham gia

Có phải bạn muốn tham gia Chương trình sử dụng sớm tính năng theo dõi gói hàng không? Hãy điền vào biểu mẫu.