Bạn nên bắt đầu bằng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng để xem Google có thể tạo kết quả nhiều định dạng nào cho trang của bạn. Để xác thực mã schema nói chung, hãy dùng Trình kiểm tra mã đánh dấu schema để kiểm tra tất cả các loại mã đánh dấu schema.org mà không cần thông tin xác thực riêng của Google.

Công cụ chính thức của Google giúp kiểm tra dữ liệu có cấu trúc của bạn để xem Google có thể tạo những kết quả nhiều định dạng nào dựa trên dữ liệu có cấu trúc trên trang của bạn. Bạn cũng có thể xem trước cách thức xuất hiện của những kết quả nhiều định dạng đó trên Google Tìm kiếm.

Xác thực mọi dữ liệu có cấu trúc Schema.org nhúng trên trang web mà không cần xem lời nhắc riêng cho tính năng của Google.

Chúng tôi đã xóa thông tin xác thực riêng của Google khỏi Công cụ kiểm tra dữ liệu có cấu trúc và di chuyển công cụ này sang một miền mới, Trình kiểm tra mã đánh dấu schema. Hãy tìm hiểu thêm về sự thay đổi này trong bài đăng trên blog của chúng tôi.