Khám phá Content API

Giờ đây, khi đã định cấu hình thư viện ứng dụng và thực hiện lệnh gọi API đầu tiên, bạn có thể sử dụng hướng dẫn Content API, tài liệu tham khảo và mẫu để tìm hiểu về các tính năng bổ sung và tích hợp API với các ứng dụng. Bước tiếp theo, hãy tham khảo các tài nguyên sau:

  • Các hướng dẫn khác trong phần này cung cấp thông tin giải thích chi tiết về quy trình làm việc của các dịch vụ và quy trình công việc cụ thể cho Content API, chẳng hạn như Sản phẩm hoặc Đơn đặt hàng.
  • Tài liệu Tài liệu tham khảo về Content API cung cấp thông tin chi tiết đầy đủ về tất cả tài nguyên API, được sắp xếp theo điểm cuối của dịch vụ. Tài liệu tham khảo bao gồm tất cả các trường và phương thức cho từng dịch vụ, cũng như API Explorer để kiểm tra các lệnh gọi phương thức bằng thông tin xác thực của tài khoản Merchant Center.
  • Trang Mẫu và thư viện cung cấp quyền truy cập vào tất cả các thư viện ứng dụng API của Google mà bạn có thể dùng để tích hợp Content API với các ứng dụng, cũng như mã mẫu và tài liệu tham khảo dành riêng cho thư viện.