Thực hiện lệnh gọi API

Kho lưu trữ googleads/googleads-shopping-samples trên GitHub chứa mã mẫu cho các thao tác phổ biến cho từng thư viện ứng dụng. Ví dụ: các mẫu trong googleads-shopping-samples/python/shopping/content/products/ cung cấp mã cho các thao tác phổ biến bằng tài nguyên products với Python. Trong hướng dẫn này, bạn bắt đầu bằng một tệp trống và tạo một ví dụ có thể chèn sản phẩm mới để có thể thấy cấu trúc cơ bản và các thành phần bắt buộc của ứng dụng tích hợp với Content API. Kết quả cuối cùng sẽ tương tự như ví dụ trong tệp mẫu products/insert.py. Sau đó, bạn có thể sử dụng API Explorer cho phương thức products.list để xác minh rằng sản phẩm đã được thêm thành công.

Để thực hiện cuộc gọi đầu tiên, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Trong thư mục googleads-shopping-samples/python/shopping/content/products/, hãy tạo tệp my-insert.py trống. Thêm tất cả mã trong các bước sau vào tệp này.

 2. Thêm câu lệnh nhập cho mô-đun bắt buộc.

  Ở đầu my-insert.py, hãy thêm mã sau:

  from __future__ import print_function
  import sys
  
  # The common module provides setup functionality used by the samples,
  # such as authentication and unique id generation.
  from shopping.content import common
  
 3. Xác định một mã sản phẩm duy nhất và tạo từ điển bằng định nghĩa sản phẩm.

  Ở cuối tệp my-insert.py, hãy thêm mã sau:

  offer_id = 'book#%s' % common.get_unique_id()
  product = {
     'offerId':
       offer_id,
     'title':
       'A Tale of Two Cities',
     'description':
       'A classic novel about the French Revolution',
     'link':
       'http://my-book-shop.com/tale-of-two-cities.html',
     'imageLink':
       'http://my-book-shop.com/tale-of-two-cities.jpg',
     'contentLanguage':
       'en',
     'targetCountry':
       'US',
     'channel':
       'online',
     'availability':
       'in stock',
     'condition':
       'new',
     'googleProductCategory':
       'Media > Books',
     'gtin':
       '9780007350896',
     'price': {
       'value': '2.50',
       'currency': 'USD'
     },
     'shipping': [{
       'country': 'US',
       'service': 'Standard shipping',
       'price': {
         'value': '0.99',
         'currency': 'USD'
       }
     }],
     'shippingWeight': {
       'value': '200',
       'unit': 'grams'
     }
  }
  
 4. Tạo một hàm sẽ chạy khi tập lệnh chạy từ dòng lệnh. Hàm này tạo một đối tượng dịch vụ để tương tác với Content API, lấy mã người bán từ tệp cấu hình, tạo yêu cầu và thực thi yêu cầu thực hiện lệnh gọi API.

  Ở cuối tệp my-insert.py, hãy thêm mã sau:

  def main(argv):
   # Construct the service object to interact with the Content API.
   service, config, _ = common.init(argv, __doc__)
  
   # Get the merchant ID from merchant-info.json.
   merchant_id = config['merchantId']
  
   # Create the request with the merchant ID and product object.
   request = service.products().insert(merchantId=merchant_id, body=product)
  
   # Execute the request and print the result.
   result = request.execute()
   print('Product with offerId "%s" was created.' % (result['offerId']))
  
  # Allow the function to be called with arguments passed from the command line.
  if __name__ == '__main__':
   main(sys.argv)
  
  
 5. Để chạy tập lệnh và thực thi lệnh gọi API, từ một cửa sổ dòng lệnh, hãy chuyển đến googleads-shopping-samples/python/ và chạy:

  python -m shopping.content.products.my-insert
  

  Nếu cuộc gọi thành công, dịch vụ sẽ in thông báo sau đến thiết bị đầu cuối: Sản phẩm có mã ưu đãi "offerId" được tạo.

 6. Để xác minh rằng sản phẩm đã được thêm thành công, hãy sử dụng Trình khám phá API cho phương thức products.list để trả về tất cả sản phẩm trong tài khoản Merchant Center của bạn.

  Trong API Explorer cho phương thức products.list, hãy nhập các giá trị sau:

  1. Nhập merchantId của bạn.
  1. Trong phần Thông tin xác thực, hãy chọn Google OAuth 2.0Khoá API.
  2. Nhấp vào nút Thực thi.
  3. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google liên kết với tài khoản Merchant Center.

  Nếu bạn đã thêm sản phẩm thành công, dữ liệu sản phẩm sẽ xuất hiện trong phản hồi của trình khám phá API.

Người bán có trách nhiệm tuân thủ các chính sách về quảng cáo Mua sắmtrang thông tin miễn phí. Google Mua sắm có quyền thực thi các chính sách này và phản hồi thích hợp nếu chúng tôi tìm thấy nội dung hoặc hành vi vi phạm các chính sách này.