Thiết lập thư viện ứng dụng

Bạn nên sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google để thiết lập Content API for Shopping. Ví dụ này hướng dẫn này sử dụng thư viện ứng dụng Python Content API, nhưng chúng có sẵn cho nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến và đơn giản hoá các tác vụ API phổ biến như xác thực, gửi yêu cầu và phân tích cú pháp phản hồi. Để được trợ giúp thiết lập thư viện ứng dụng cho các ngôn ngữ khác, hãy xem phần README.md cho ngôn ngữ đó trong kho lưu trữ googleads/googleads-shopping-samples trên GitHub.

Để thiết lập thư viện ứng dụng Google API cho Python, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Tạo thư mục cho tệp cấu hình và xác thực của thư viện ứng dụng. Trong thư mục gốc của bạn, hãy tạo các thư mục sau:

  ~/shopping-samples/content/

 2. Để tải thông tin xác thực tài khoản dịch vụ của bạn xuống, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Trong Merchant Center, trên trình đơn Cài đặt, hãy chọn Content API.
  2. Nhấp vào Xác thực.
  3. Nhấp vào [+] TẠO API KHÓA.
  4. Nếu được nhắc, hãy đọc và chấp nhận các điều khoản của thoả thuận dịch vụ.

  Khoá mới sẽ tự động tải xuống.

 3. Đổi tên tệp thông tin xác thực đã tải xuống thành service-account.json.

 4. Di chuyển tệp service-account.json vào home directory/shopping-samples/content/ của bạn.

 5. Trong home directory/shopping-samples/content/ của bạn, hãy tạo một tệp merchant-info.json trống.

 6. Trong merchant-info.json, hãy thêm văn bản sau:

  {
  "merchantId": your Merchant Center merchant ID,
  "accountSampleUser": "the email address associated with your Merchant Center account"
  }
  
 7. Sao chép (hoặc tải xuống và giải nén) googleads/googleads-shopping-samples GitHub vào bất kỳ vị trí nào trên máy tính; tệp này không cần phải nằm trong thư mục gốc hoặc trong ~/shopping-samples/content/.

 8. Nếu bạn đã tải xuống và giải nén kho lưu trữ, thay vì sao chép, hãy đổi tên thư mục đã giải nén thành googleads-shopping-samples.

 9. Để cài đặt các phần phụ thuộc mẫu bắt buộc, trong cửa sổ dòng lệnh, hãy chuyển đến googleads-shopping-samples/python/ và chạy:

  pip install -r requirements.txt
  

Bạn hiện đã có thư viện ứng dụng Google API được định cấu hình Python và sẵn sàng sử dụng với Content API. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tạo và gửi yêu cầu chèn một sản phẩm mới.