Thiết lập Merchant Center

Vì Content API cho phép bạn tương tác theo cách lập trình với Google Merchant Center, nên bước đầu tiên để sử dụng Content API là thiết lập và thử nghiệm tài khoản Merchant Center.

Để tạo và thử nghiệm tài khoản Merchant Center, hãy hoàn thành các bước sau:

 1. Để tạo tài khoản Merchant Center mới, hãy hoàn thành các bước trong bài viết Đăng ký Google Merchant Center.
 2. Trong Merchant Center, hãy định cấu hình các chế độ cài đặt tài khoản sau:
  1. Xác minh và xác nhận quyền sở hữu URL của trang web. Các tài khoản người bán có CSS bên thứ ba được phê duyệt không cần phải xác nhận quyền sở hữu trang web.
  2. Thiết lập chế độ cài đặt thuế (chỉ ở Hoa Kỳ).
 3. Trong Merchant Center, hãy tìm mã người bán của bạn (số ở góc trên cùng bên phải của trang) phía trên địa chỉ email của tài khoản.
 4. Trong API Explorer cho phương thức products.list:

  1. Nhập merchantId của bạn.
  1. Trong phần Thông tin xác thực, hãy chọn Google OAuth 2.0Khoá API.
  2. Nhấp vào nút Thực thi.
  3. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google liên kết với tài khoản Merchant Center.

Nếu tài khoản Merchant Center được định cấu hình chính xác, yêu cầu sẽ thành công và trả về mã phản hồi HTTP 200. Tuy nhiên, vì bạn vừa tạo một tài khoản mới, nên phương thức products.list sẽ không trả về sản phẩm nào. Sau này trong hướng dẫn này, bạn sẽ thêm một sản phẩm rồi gọi lại products.list để xác nhận rằng thao tác đã thành công.