Tổng quan về API chuyển dữ liệu

Data Transfer API quản lý hoạt động chuyển dữ liệu từ người dùng này sang người dùng khác trong một miền. Người dùng nhận dữ liệu phải thuộc miền của bạn.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng Data Transfer API để di chuyển các tệp trên Google Drive từ người dùng đã rời khỏi tổ chức.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Chuyển dữ liệu.