Tổng quan về API SDK dành cho quản trị viên

API SDK dành cho quản trị viên là một tập hợp các giao diện RESTful giúp quản trị viên quản lý các tổ chức trên Google Workspace trên quy mô lớn. Bạn có thể tích hợp theo phương thức lập trình với cơ sở hạ tầng CNTT, tạo người dùng, cập nhật chế độ cài đặt, kiểm tra hoạt động, v.v.

Nội dung bao gồm những gì?

API Beta