Biểu ngữ thích ứng trong dòng

Biểu ngữ thích ứng là thế hệ tiếp theo của quảng cáo thích ứng, giúp tối đa hoá hiệu suất bằng cách tối ưu hoá kích thước quảng cáo cho từng thiết bị. Được cải tiến dựa trên biểu ngữ có kích thước cố định vốn chỉ hỗ trợ chiều cao cố định, biểu ngữ thích ứng cho phép nhà phát triển chỉ định chiều rộng của quảng cáo và sử dụng thông tin này để xác định kích thước quảng cáo tối ưu.

Để chọn kích thước quảng cáo phù hợp nhất, biểu ngữ thích ứng cùng dòng sử dụng chiều cao tối đa thay vì chiều cao cố định. Điều này mang đến cơ hội cải thiện hiệu suất.

Trường hợp sử dụng biểu ngữ thích ứng cùng dòng

Biểu ngữ thích ứng cùng dòng là biểu ngữ lớn hơn, cao hơn so với biểu ngữ thích ứng cố định. Các màn hình này có nhiều chiều cao và có thể cao bằng màn hình của thiết bị.

Thẻ này được thiết kế để đặt trong nội dung có thể cuộn, ví dụ:

Điều kiện tiên quyết

  • SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động phiên bản 8.10.0 trở lên

Trước khi bắt đầu

Khi triển khai biểu ngữ thích ứng trong ứng dụng của bạn, hãy lưu ý những điểm sau:

  • Bạn phải biết chiều rộng của chế độ xem mà quảng cáo sẽ hiển thị và phải tính đến chiều rộng của thiết bị cũng như mọi vùng an toàn (nếu có).

  • Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động, và nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, thì hãy sử dụng phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi dàn xếp.

  • Kích thước biểu ngữ thích ứng cùng dòng được thiết kế để hoạt động hiệu quả nhất khi sử dụng toàn bộ chiều rộng có sẵn. Trong hầu hết các trường hợp, đây sẽ là chiều rộng tối đa của màn hình mà thiết bị đang sử dụng. Hãy nhớ tính đến các vùng an toàn (nếu có).

Triển khai

Các bước triển khai quảng cáo biểu ngữ thích ứng cùng dòng cũng giống như các bước để triển khai quảng cáo biểu ngữ thích ứng cố định. Điểm khác biệt duy nhất là quảng cáo biểu ngữ thích ứng cùng dòng được tải bằng kích thước của quảng cáo biểu ngữ thích ứng cùng dòng. Cách tạo kích thước quảng cáo thích ứng cùng dòng:

  • Biết chiều rộng của thiết bị đang sử dụng hoặc đặt chiều rộng riêng nếu bạn không muốn sử dụng toàn bộ chiều rộng của màn hình.
  • Sử dụng các phương thức tĩnh thích hợp cho lớp kích thước quảng cáo, chẳng hạn như GADCurrentOrientationInlineBannerAdSizeWithWidth(CGFloat width) để thu thập đối tượng kích thước quảng cáo thích ứng cùng dòng cho hướng đã chọn.
  • Nếu muốn giới hạn chiều cao của biểu ngữ, bạn có thể sử dụng phương thức tĩnh GADInlineAdaptiveBannerAdSizeWithWidthAndMaxHeight(CGFloat width, CGFloat maxHeight) .

Mã mẫu bên dưới minh hoạ các bước này:

Swift

// Step 1: Create an inline adaptive banner ad size. This size is used to
// request your adaptive banner. You can pass in the width of the device, or set
// your own width. This example sets a static width.
let adSize = GADCurrentOrientationInlineAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(320)
// Step 2: Create banner with the inline size and set ad unit ID.
let bannerView = GADBannerView(adSize: adSize)
bannerView.adUnitID = "ad unit ID"
bannerView.rootViewController = self

// Step 3: Load an ad.
let request = GADRequest()
bannerView.load(request)
// TODO: Insert banner view in table view or scroll view, etc.

Objective-C

// Step 1: Create an inline adaptive banner ad size. This size is used to
// request your adaptive banner. You can pass in the width of the device, or set
// your own width. This example sets a static width.
GADAdSize *adSize = GADCurrentOrientationInlineAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(320);
// Step 2: Create banner with the inline size and set ad unit ID.
GADBannerView bannerView = [[GADBannerView alloc] initWithAdSize:adSize];
bannerView.adUnitID = @"ad unit ID";
bannerView.rootViewController = self;

// Step 3: Load an ad.
GADRequest *request = [GADRequest request];
[bannerView loadRequest:request];
// TODO: Insert banner view in table view or scroll view, etc.

Tài nguyên khác

Ví dụ trên GitHub

Tải ứng dụng mẫu xuống để xem các biểu ngữ thích ứng cùng dòng hoạt động.

Swift Objective-C