Thiết lập WKWebView

Nếu iOS ứng dụng của bạn sử dụng WKWebView để hiển thị nội dung web, bạn nên định cấu hình ứng dụng đó để nội dung có thể kiếm tiền một cách tối ưu bằng quảng cáo.

Hướng dẫn này trình bày cách cung cấp thông tin về cách định cấu hình đối tượngWKWebView .

Nội dung nghe nhìn

Các chế độ cài đặt WKWebView mặc định chưa được tối ưu hoá cho quảng cáo dạng video. Sử dụng các API WKWebViewConfiguration để định cấu hình WKWebView cho việc phát tại chỗ và phát video tự động.

Swift

import WebKit

class ViewController: UIViewController {

 var webView: WKWebView!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  // Initialize a WKWebViewConfiguration object.
  let webViewConfiguration = WKWebViewConfiguration()
  // Let HTML videos with a "playsinline" attribute play inline.
  webViewConfiguration.allowsInlineMediaPlayback = true
  // Let HTML videos with an "autoplay" attribute play automatically.
  webViewConfiguration.mediaTypesRequiringUserActionForPlayback = []

  // Initialize the WKWebView with your WKWebViewConfiguration object.
  webView = WKWebView(frame: view.frame, configuration: webViewConfiguration)
  view.addSubview(webView)
 }
}

Objective-C

@import WebKit;

#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()

@property(nonatomic, strong) WKWebView *webView;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 // Initialize a WKWebViewConfiguration object.
 WKWebViewConfiguration *webViewConfiguration = [[WKWebViewConfiguration alloc] init];
 // Let HTML videos with a "playsinline" attribute play inline.
 webViewConfiguration.allowsInlineMediaPlayback = YES;
 // Let HTML videos with an "autoplay" attribute play automatically.
 webViewConfiguration.mediaTypesRequiringUserActionForPlayback = WKAudiovisualMediaTypeNone;

 // Initialize the WKWebView with your WKWebViewConfiguration object.
 self.webView = [[WKWebView alloc] initWithFrame:self.view.frame configuration:webViewConfiguration];
 [self.view addSubview:self.webView];
}

Tải nội dung trong chế độ xem web

Cookie và URL trang rất quan trọng đối với việc kiếm tiền từ lượt xem web và chỉ hoạt động như dự kiến khi load(_:) được sử dụng với URL dựa trên mạng. Để tối ưu hoá WKWebView hiệu suất, Bạn nên tải nội dung trên web từ một URL dựa trên mạng.

Swift

import WebKit

var webview: WKWebview!

class ViewController: UIViewController {
 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()

  // Initialize a WKWebViewConfiguration object.
  let webViewConfiguration = WKWebViewConfiguration()
  // Let HTML videos with a "playsinline" attribute play inline.
  webViewConfiguration.allowsInlineMediaPlayback = true
  // Let HTML videos with an "autoplay" attribute play automatically.
  webViewConfiguration.mediaTypesRequiringUserActionForPlayback = []

  // Initialize the WKWebView with your WKWebViewConfiguration object.
  webView = WKWebView(frame: view.frame, configuration: webViewConfiguration)
  view.addSubview(webView)

  // Load the URL for optimized web view performance.
  guard let url = URL(string: "https://webview-api-for-ads-test.glitch.me") else { return }
  let request = URLRequest(url: url)
  webView.load(request)
 }
}

Objective-C

@import WebKit;

#import "ViewController.h"

@interface ViewController ()

@property(nonatomic, strong) WKWebView *webView;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 // Initialize a WKWebViewConfiguration object.
 WKWebViewConfiguration *webViewConfiguration = [[WKWebViewConfiguration alloc] init];
 // Let HTML videos with a "playsinline" attribute play inline.
 webViewConfiguration.allowsInlineMediaPlayback = YES;
 // Let HTML videos with an "autoplay" attribute play automatically.
 webViewConfiguration.mediaTypesRequiringUserActionForPlayback = WKAudiovisualMediaTypeNone;

 // Initialize the WKWebView with your WKWebViewConfiguration object.
 self.webView = [[WKWebView alloc] initWithFrame:self.view.frame configuration:webViewConfiguration];
 [self.view addSubview:self.webview];

 // Load the URL for optimized web view performance.
 NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"https://webview-api-for-ads-test.glitch.me"];
 NSURLRequest *request = [NSURLRequest requestWithURL:url];
 [webView loadRequest:request];
}

Kiểm thử chế độ xem trên web

Trong quá trình phát triển ứng dụng, bạn nên tải URL thử nghiệm này:

https://webview-api-for-ads-test.glitch.me#webview-settings-tests

để xác minh rằng các chế độ cài đặt này có tác động mong muốn đối với quảng cáo. URL thử nghiệm có các tiêu chí thành công để tích hợp hoàn chỉnh nếu quan sát thấy những điều sau:

Cài đặt chế độ xem trên web

 • Cookie của bên thứ nhất hoạt động
 • Đã bật JavaScript

Quảng cáo dạng video

 • Quảng cáo dạng video phát nội tuyến và không mở trong trình phát tích hợp toàn màn hình
 • Quảng cáo video phát tự động mà không cần nhấp vào nút phát
 • Quảng cáo video có thể phát lại

Sau khi quá trình kiểm thử hoàn tất, hãy thay thế URL kiểm thử bằng URL mà chế độ xem web dự định tải.