Tích hợp DT Exchange với tính năng Dàn xếp

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ DT Exchange thông qua dàn xếp. Hướng dẫn này về cách thêm DT Exchange vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo và cách tích hợp SDK DT Exchange cũng như bộ chuyển đổi vào iOS ứng dụng.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

AdMob Bộ chuyển đổi dàn xếp cho DT Exchange có các chức năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 10.0 trở lên
 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập DT Exchange

Thêm ứng dụng và vị trí đặt quảng cáo mới

Đăng ký hoặc đăng nhập vào DT Exchange Console.

Nhấp vào nút Add App (Thêm ứng dụng) để thêm ứng dụng.

Quản lý ứng dụng

Chọn iOS trong mục Nền tảng, điền vào phần còn lại của biểu mẫu và nhấp vào Thêm vị trí.

Nhập tên cho vị trí mới vào trường được gắn nhãn Đặt vị trí và chọn Loại vị trí bạn muốn từ danh sách thả xuống. Cuối cùng, hãy nhấp vào Save Placement (Lưu vị trí).

Thiết lập

Mã ứng dụng và mã vị trí

Mở thanh điều hướng bên trái bằng cách di chuột qua thanh đó. Sau đó, hãy nhấp vào Ứng dụng từ trình đơn bên trái.

Menu

Trên trang Quản lý ứng dụng, hãy ghi lại ID ứng dụng bên cạnh ứng dụng của bạn.

ID ứng dụng

Chọn ứng dụng của bạn, chuyển đến thẻ Vị trí và nhấp vào biểu tượng sao chép bên cạnh Tên vị trí. Ghi lại Mã vị trí.

Mã vị trí

Mã nhà xuất bản, Khóa người dùng và Thông tin mật của người tiêu dùng

Nhấp vào tên người dùng của bạn trong trình đơn bên trái và chọn Hồ sơ người dùng.

Trình đơn Hồ sơ Người dùng

Hãy lưu ý đến Mã nhà xuất bản, Khoá người tiêu dùngBí mật người tiêu dùng vì chúng cần thiết trong bước tiếp theo.

Hồ sơ người dùng

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm DT Exchange vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn. Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn hiện có một nhóm dàn xếp mà mình muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và chuyển đến bước Thêm DT Exchange làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Thẻ dàn xếp AdMob

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái nhóm dàn xếp thành Enabled (Bật) rồi nhấp vào Add AdUnit (Thêm đơn vị quảng cáo).

Liên kết nhóm dàn xếp này với một hoặc nhiều đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn.

Thêm DT Exchange làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Thác nước, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo.

Chọn DT Exchange và bạn sẽ được hướng dẫn Add ad source: DT Exchange (Thêm nguồn quảng cáo: DT Exchange)

Nguồn quảng cáo

Bật nút chuyển Optimize. Sau đó, hãy nhập Mã nhà xuất bản, Khoá người tiêu dùngBí mật người tiêu dùng có được ở phần trước.

Xem lại và chọn hộp đánh dấu Uỷ quyền để thiết lập tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo cho DT Exchange. Nhập giá trị eCPM cho DT Exchange rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nguồn quảng cáo

Nhập Application ID (Mã ứng dụng) và Placements ID (Mã vị trí) có được trong phần trước rồi nhấp vào Done (Xong).

Quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Để cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng bất kể mạng quảng cáo được phân phát là gì, hãy chọn hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong nhóm Dàn xếp.

Được thưởng

Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, bộ chuyển đổi DT Exchange sẽ trả về phần thưởng được chỉ định trong trang tổng quan DT Exchange khi tạo vị trí.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi DT Exchange

Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

pod 'GoogleMobileAdsMediationFyber'

Trên dòng lệnh, hãy chạy:

pod install --repo-update

Tích hợp thủ công

 • Tải phiên bản mới nhất của DT Exchange Exchange cho iOS và liên kết các khung sau với dự án của bạn:

  • IASDKCore.framework
  • IASDKMRAID.framework
  • IASDKVideo.framework
 • Tải phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi DT Exchange từ đường liên kết tải xuống trong Changelog và đường liên kết FyberAdapter.framework trong dự án.

 • Thêm các khung sau vào dự án của bạn:

  • libxml2.2.tbd

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

DT Exchange chứa một API cho phép bạn chuyển tiếp sự đồng ý của người dùng đến SDK của họ. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý đến SDK DT Exchange theo cách thủ công. Nếu bạn chọn chuyển thông tin về sự đồng ý cho SDK DT Exchange theo cách thủ công, bạn nên gọi mã này trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import IASDKCore
// ...

IASDKCore.sharedInstance().gdprConsent = IAGDPRConsentType.given
IASDKCore.sharedInstance().gdprConsentString = "myGdprConsentString"

Objective-C

#import <IASDKCore/IASDKCore.h>
// ...

[IASDKCore.sharedInstance setGDPRConsent:YES];
[IASDKCore.sharedInstance setGDPRConsentString:@"myGdprConsentString"];

Hãy truy cập vào Trang tài nguyên GDPR của DT Exchange và Hướng dẫn triển khai GDPR để biết thêm thông tin chi tiết và các giá trị có thể được cung cấp trong phương thức.

Thêm DT Exchange vào danh sách đối tác quảng cáo theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm DT Exchange vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong AdMob Giao diện người dùng.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

DT Exchange chứa một API cho phép bạn chuyển tiếp sự đồng ý của người dùng đến SDK của họ. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý đến SDK DT Exchange theo cách thủ công. Nếu bạn chọn chuyển thông tin về sự đồng ý cho SDK DT Exchange theo cách thủ công, bạn nên gọi mã này trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import IASDKCore
// ...

IASDKCore.sharedInstance().ccpaString = "myCCPAConsentString"

Objective-C

#import <IASDKCore/IASDKCore.h>
// ...

[IASDKCore.sharedInstance setCCPAString:@"myCCPAConsentString"];

Hãy truy cập vào Trang tài nguyên CCPA của DT Exchange và Hướng dẫn triển khai CCPA để biết thêm thông tin chi tiết và những giá trị có thể được cung cấp trong phương thức này.

Tham số mạng cụ thể

Bộ chuyển đổi DT Exchange hỗ trợ một thông số bổ sung để truyền dữ liệu người dùng dưới dạng đối tượng IAUserData đến SDK DT Exchange.

Sau đây là ví dụ về mã để đặt thông số này:

Swift

let userData = IAUserData.build({ builder in
 builder.age = 23
 builder.gender = IAUserGenderType.male
 builder.zipCode = "1234"
}];

let request = GADRequest()
let extras = GADMAdapterFyberExtras()
extras.userData = userData
request.register(extras)

Objective-C

IAUserData *userData = [IAUserData build:^(id<IAUserDataBuilder> _Nonnull builder) {
  builder.age = 23;
  builder.gender = IAUserGenderTypeMale;
  builder.zipCode = @"1234";
}];

GADRequest *request = [GADRequest request];
GADMAdapterFyberExtras *extras = [[GADMAdapterFyberExtras alloc] init];
extras.userData = userData;
[request registerAdNetworkExtras:extras];

Hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp DT Exchange để biết thêm thông tin.

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không nhận được quảng cáo từ DT Exchange, bạn có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng GADResponseInfo.adNetworkInfoArray trong lớp sau:

GADMediationAdapterFyber

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi DT Exchange gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
101 Tham số máy chủ DT Exchange được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
103 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ của DT Exchange.
105 SDK DT Exchange đã tải một quảng cáo nhưng trả về một bộ điều khiển không mong muốn.
106 Quảng cáo chưa sẵn sàng hiển thị.
200-399 SDK DT Exchange trả về lỗi. Hãy xem để biết thêm chi tiết.
0-10 SDK DT Exchange trả về lỗi. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.
101 Tham số máy chủ DT Exchange được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
102 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ của DT Exchange.
103 Không thể hiển thị quảng cáo vì đối tượng quảng cáo đã được dùng.
104 Không hiển thị được quảng cáo DT Exchange do quảng cáo chưa sẵn sàng.
105 SDK DT Exchange trả về lỗi khởi chạy.

Thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp iOS Fyber

Phiên bản 8.1.6.0 (Đang tiến hành)

 • Hỗ trợ thêm việc chuyển muteAudio bổ sung vào lớp GADMAdapterFyberExtras.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API didRewardUser.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0 trở lên.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.6.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.10.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.6.

Phiên bản 8.1.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.5.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.5.

Phiên bản 8.1.4.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.4.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho kiến trúc trình mô phỏng arm64.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.1.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.4.

Phiên bản 8.1.3.1

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.3.

Phiên bản 8.1.3.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.3.

Phiên bản 8.1.2.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.2.

Phiên bản 8.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.12.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.1.

Phiên bản 8.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.12.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.1.0.

Phiên bản 8.0.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.12.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 8.0.0.

Phiên bản 7.9.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.9.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.11.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.9.0.

Phiên bản 7.8.9.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.9.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.10.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.9.

Phiên bản 7.8.8.1

 • Đã di chuyển sự kiện quảng cáo didEndVideo sang lệnh gọi lại quảng cáo có tặng thưởng IAAdDidReward.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.9.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.8.

Phiên bản 7.8.8.0

 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS 10.0 tối thiểu.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.8.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.9.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.8.

Phiên bản 7.8.7.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.7.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.8.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.7.

Phiên bản 7.8.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.6.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.6.

Phiên bản 7.8.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.5.
 • Bây giờ, bạn phải xây dựng dựa trên Xcode 12.5 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.5.

Phiên bản 7.8.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.1.
 • Đã nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.
 • Thêm các thông báo và mã lỗi bộ chuyển đổi được chuẩn hoá.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.1.

Phiên bản 7.8.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.8.0.

Phiên bản 7.7.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.7.3.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.7.3.

Phiên bản 7.7.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.7.2.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.7.2.

Phiên bản 7.7.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.7.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.66.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.66.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.7.1.

Phiên bản 7.6.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.4.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0 trở lên.
 • Thêm lớp GADMAdapterFyberExtras, cho phép nhà xuất bản chuyển từ khoá và userData vào SDK Thị trường Fyber.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.65.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.4.

Phiên bản 7.6.3.0

 • Khả năng tương thích đã được xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.3.

Phiên bản 7.6.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.2.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.2.

Phiên bản 7.6.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.62.0 trở lên.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để hỗ trợ các yêu cầu biểu ngữ thích ứng cùng dòng.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho HTML có tặng thưởng.
 • Thêm lệnh gọi lại phần thưởng mới: IAAdDidreward (cho cả video có tặng thưởng và HTML có tặng thưởng). IAVideoComplete không còn được sử dụng để tặng thưởng.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.62.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.6.0.

Phiên bản 7.5.6.1

 • Đã tạm thời xoá nhật ký theo từng SDK của Thị trường Fyber.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.6.

Phiên bản 7.5.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.6.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 7.60.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.6.

Phiên bản 7.5.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.5.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 7.59.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.5 .

Phiên bản 7.5.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.4.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.57.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.4.

Phiên bản 7.5.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.3.

Phiên bản 7.5.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.1.
 • Khắc phục sự cố xảy ra khi khởi chạy SDK Fyber.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.1.

Phiên bản 7.5.0.0 (Không dùng nữa)

 • Phiên bản này đã bị xóa. Vui lòng sử dụng phiên bản 7.5.1.0 trở lên.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.0.
 • Bây giờ, bộ chuyển đổi sẽ khởi chạy SDK Fyber trước khi tạo yêu cầu quảng cáo nếu bạn chưa khởi chạy SDK Fyber.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.5.0.

Phiên bản 7.4.0.0

 • Bản phát hành đầu tiên!
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các định dạng quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.52.0.
 • SDK Fyber Marketplace phiên bản 7.4.0.