Tích hợp myTarget với Dàn xếp

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ MyTarget thông qua tính năng dàn xếp. Bài này trình bày cách thêm myTarget vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo và cách tích hợp SDK MyTarget và bộ chuyển đổi vào ứng dụngiOS .

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Bộ chuyển đổi AdMob dàn xếp cho MyTarget có các chức năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Mục tiêu triển khai iOS từ 10.0 trở lên
 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập mạng myTarget

Trước tiên, hãy đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản myTarget của bạn. Truy cập trang Ứng dụng bằng cách nhấp vào APPS (Tiêu đề) trên tiêu đề. Thêm ứng dụng của bạn bằng cách nhấp vào THÊM ỨNG DỤNG.

Tiếp theo, hãy cung cấp URL iTunes cho ứng dụng của bạn.

Khi thêm một ứng dụng, myTarget yêu cầu bạn phải tạo một đơn vị quảng cáo trước khi có thể hoàn tất quy trình này.

Chọn BANNER từ các định dạng quảng cáo có sẵn rồi nhấp vào nút THÊM QUẢNG CÁO QUẢNG CÁO.

Quảng cáo xen kẽ

Chọn INTERSTITIAL từ các định dạng quảng cáo có sẵn rồi nhấp vào nút ADD AD UNIT (THÊM Đơn vị quảng cáo).

Được thưởng

Chọn VIDEO ĐƯỢC TẶNG trong các định dạng quảng cáo có sẵn rồi nhấp vào nút THÊM Đơn vị quảng cáo.

Gốc

Chọn NATIVE từ các định dạng quảng cáo có sẵn rồi nhấp vào ADD AD UNIT (THÊM Đơn vị quảng cáo).

Trên trang chi tiết về đơn vị quảng cáo, hãy ghi chú mã vùng của bạn trong phần cài đặt đơn vị quảng cáo dưới dạng slot_id. Mã vị trí này sẽ được dùng để thiết lập đơn vị quảng cáo AdMob trong phần tiếp theo.

Ngoài slot_id, bạn cũng sẽ cần Mã truy cập vĩnh viễn MyTarget của mình để thiết lập mã đơn vị quảng cáo AdMob. Chuyển đến thẻ Profile (Hồ sơ) rồi chọn Access token (Mã truy cập). Nhấp vào Tạo mã thông báo hoặc Hiển thị mã thông báo để xem Mã thông báo truy cập vĩnh viễn của tôi.

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm myTarget vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và bỏ qua để đến bước Thêm MyTarget làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Nhập Định dạng quảng cáoNền tảng của bạn, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái nhóm dàn xếp thành Bật, rồi nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.

Liên kết nhóm dàn xếp này với một hoặc nhiều đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn như dưới đây:

Thêm MyTarget làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm mạng quảng cáo.

Chọn myTarget làm mạng quảng cáo, bật nút chuyển Optimize, nhập Mã truy cập vĩnh viễn có được trong phần trước và nhập giá trị eCPM cho myTarget để thiết lập tính năng tối ưu hóa nguồn quảng cáo cho myTarget. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp tục.

Nhập mã vùng nhận được ở phần trước rồi nhấp vào Xong.

Quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Sau đó, để đảm bảo bạn cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng không quan trọng mạng quảng cáo nào được phân phát, hãy đánh dấu vào hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp.

Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, bộ chuyển đổi myTarget sẽ nhận được phần thưởng thuộc loại "" (chuỗi trống) có giá trị 1 theo mặc định.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi myTarget

 • Thêm dòng sau vào Podfile của dự án:

  pod 'GoogleMobileAdsMediationMyTarget'
  
 • Trên dòng lệnh, hãy chạy:

  pod install --repo-update

Tích hợp thủ công

 • Tải phiên bản mới nhất của myTarget SDK.
 • Tải phiên bản mới nhất của bộ chuyển đổi myTarget từ đường liên kết tải xuống trong Nhật ký thay đổi và đường liên kết MyTargetAdapter.framework trong dự án.
 • Thêm các khung sau vào dự án của bạn:
  • CoreLocation
  • CoreTelephony
  • CoreMedia
  • SystemConfiguration
  • StoreKit
  • AdSupport
  • SafariServices
  • AVFoundation

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Không cần có mã bổ sung để tích hợp myTarget.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

Khi thử nghiệm, myTarget khuyên bạn nên sử dụng mã nhận dạng vị trí từ ứng dụng mẫu nguồn mở để yêu cầu quảng cáo. Bạn có thể nhập các mã này làm mã nhận dạng vị trí cho AdMob đơn vị quảng cáo nhằm mục đích thử nghiệm, sau đó thay thế bằng mã vị trí thực tế khi ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để phát hành chính thức.

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

Trong phiên bản SDK 4.7.9, myTarget đã thêm một API lấy sự đồng ý của người dùng để hỗ trợ các yêu cầu về quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK MyTarget. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên thực hiện việc này trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import MyTargetSDK
// ...

MTRGPrivacy.setUserConsent(true)

Objective-C

#import <MyTargetSDK/MyTargetSDK.h>
// ...

[MTRGPrivacy setUserConsent:YES];

Ngoài ra, nếu người dùng được biết là thuộc danh mục giới hạn về độ tuổi, thì bạn có thể sử dụng mã sau đây để chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK MyTarget.

Swift

import MyTargetSDK
// ...

MTRGPrivacy.setUserAgeRestricted(true)

Objective-C

#import <MyTargetSDK/MyTargetSDK.h>
// ...

[MTRGPrivacy setUserAgeRestricted:YES];

Hãy xem hướng dẫn Quyền riêng tư và GDPR của MyTarget từ đó để biết thêm thông tin và các giá trị có thể được cung cấp trong phương thức.

Thêm Mail.ru vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)

Làm theo các bước trong phần Cài đặt GDPR để thêm Mail.ru vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong AdMob Giao diện người dùng.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

Trong phiên bản SDK 5.7.0, myTarget đã thêm một API lấy sự đồng ý của người dùng để hỗ trợ các yêu cầu về quyền riêng tư. Mã mẫu sau đây cho biết cách chuyển thông tin về sự đồng ý này đến SDK MyTarget. Nếu chọn gọi phương thức này, bạn nên thực hiện việc này trước khi yêu cầu quảng cáo thông qua SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Swift

import MyTargetSDK
// ...

MTRGPrivacy.setCcpaUserConsent(true)

Objective-C

#import <MyTargetSDK/MyTargetSDK.h>
// ...

[MTRGPrivacy setCcpaUserConsent:YES];

Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của MyTarget để biết thêm thông tin và các giá trị có thể được cung cấp trong phương thức này.

Tham số mạng cụ thể

Bộ chuyển đổi myTarget hỗ trợ isDebugMode, một thành phần bổ sung không bắt buộc để bật tính năng ghi nhật ký có giá trị mặc định là YES. Thông số này có thể được chuyển đến bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp GADMAdapterMyTargetExtras và phải được đặt trên mọi yêu cầu quảng cáo. Sau đây là cách đặt giá trị:

Swift

let request = GADRequest()
let extras = GADMAdapterMyTargetExtras()
extras.isDebugMode = false
adRequest.register(extras)

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
GADMAdapterMyTargetExtras * extras = [[GADMAdapterMyTargetExtras alloc] init];
extras.isDebugMode = NO;
[request registerAdNetworkExtras:extras];

Sử dụng quảng cáo gốc

Hiển thị quảng cáo

Bộ chuyển đổi myTarget trả về quảng cáo gốc dưới dạng đối tượng GADNativeAd . Hệ thống sẽ điền thông tin vào các trường nội dung mô tả trường quảng cáo gốc cho GADNativeAd.

Trường Được điền sẵn bằng bộ chuyển đổi myTarget
Dòng tiêu đề Luôn được phép
Hình ảnh Luôn được phép
Nội dung Luôn được phép
Biểu tượng ứng dụng Luôn được phép
Lời kêu gọi hành động Luôn được phép
Điểm xếp hạng theo sao Không được đảm bảo
Cửa hàng Không được đảm bảo
Giá Không được đảm bảo
Biểu trưng Không được đảm bảo
Nhà quảng cáo Luôn được phép

Theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sử dụng các lệnh gọi lại của myTarget SDK\39; để theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp, vì vậy, các báo cáo của cả hai nguồn sẽ khớp với ít hoặc không có sự khác biệt.

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không thể nhận quảng cáo từ MyTarget, bạn có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng GADResponseInfo.adNetworkInfoArray trong các lớp sau:

GADMAdapterMyTarget
GADMediationAdapterMyTargetNative
GADMediationAdapterMyTargetRewarded

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi myTarget gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
100 SDK MyTarget trả về lỗi.
101 Thông số máy chủ myTarget được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
102 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ myTarget.
103 Yêu cầu quảng cáo không phải là yêu cầu quảng cáo gốc hợp nhất.
104 Quảng cáo gốc đã tải từ MyTarget khác với quảng cáo gốc được yêu cầu.
105 Quảng cáo gốc đã tải từ myTarget thiếu một số nội dung bắt buộc (ví dụ: hình ảnh hoặc biểu tượng).
100 SDK MyTarget chưa có quảng cáo nào.
101 Thông số máy chủ myTarget được định cấu hình trong AdMob giao diện người dùng bị thiếu/không hợp lệ.
102 Bộ chuyển đổi myTarget không hỗ trợ định dạng quảng cáo đang được yêu cầu.
103 Đã cố gắng hiển thị một quảng cáo myTarget không tải được.
104 Kích thước quảng cáo được yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ myTarget.
105 Thiếu thành phần quảng cáo gốc bắt buộc.

Thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp iOS targetTarget

Phiên bản 5.16.0.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API didRewardUser.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.8.0 trở lên.
 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.16.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.10.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.16.0.

Phiên bản 5.15.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.15.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.5.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.2.

Phiên bản 5.15.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.15.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.2.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.1.

Phiên bản 5.15.0.1

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho kiến trúc trình mô phỏng arm64.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.0.

Phiên bản 5.15.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.15.0.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.15.0.

Phiên bản 5.14.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.14.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.4.

Phiên bản 5.14.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.14.3.
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho việc đặt các tham số trong GADMAdapterMyTargetExtras.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho việc chuyển dữ liệu bổ sung vào quảng cáo có tặng thưởng.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.13.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.3.

Phiên bản 5.14.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.14.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.12.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.2.

Phiên bản 5.14.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.14.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.11.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.1.

Phiên bản 5.14.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.14.0.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS 10.0 tối thiểu.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.11.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.14.0.

Phiên bản 5.13.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.13.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.10.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.13.1.

Phiên bản 5.13.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.13.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.9.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.13.0.

Phiên bản 5.12.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.12.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.8.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.12.1.

Phiên bản 5.12.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.12.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.7.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.12.0.

Phiên bản 5.11.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.11.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.11.2.

Phiên bản 5.11.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.11.1.
 • Đã nới lỏng phần phụ thuộc vào SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.0.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.5.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.11.1.

Phiên bản 5.11.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.11.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.4.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.11.0.

Phiên bản 5.10.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.10.3.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.3.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.10.3.

Phiên bản 5.10.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.10.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.10.1.

Phiên bản 5.10.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.10.0.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0 trở lên.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng định dạng .xcframework.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 8.1.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.10.0.

Phiên bản 5.9.11.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.9.10.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.11.

Phiên bản 5.9.10.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.9.10.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.10.

Phiên bản 5.9.9.1

 • Khắc phục vấn đề quảng cáo biểu ngữ đôi khi tải có kích thước lớn hơn yêu cầu.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.9.

Phiên bản 5.9.9.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.9.9.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.9.

Phiên bản 5.9.8.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.9.8.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.8.

Phiên bản 5.9.7.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.9.7.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.69.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.7.

Phiên bản 5.9.6.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.9.6.
 • Thêm các thông báo và mã lỗi bộ chuyển đổi được chuẩn hoá.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.6.

Phiên bản 5.9.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.9.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.5.

Phiên bản 5.9.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.9.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.4.

Phiên bản 5.9.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.9.3.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.68.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.3.

Phiên bản 5.9.2.0

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho kích thước quảng cáo biểu ngữ thích ứng của MyTarget.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.9.2.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.67.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.9.2.

Phiên bản 5.7.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.7.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.5.

Phiên bản 5.7.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.7.4.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.64.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.4.

Phiên bản 5.7.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.7.3.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.63.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.63.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.3.

Phiên bản 5.7.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.7.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.62.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.2.

Phiên bản 5.7.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.7.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.1.

Phiên bản 5.7.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.7.0.

Phiên bản 5.6.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.6.3.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.61.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.3.

Phiên bản 5.6.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.6.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.2.

Phiên bản 5.6.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.6.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.1.

Phiên bản 5.6.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.6.0.
 • Hiện yêu cầu SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.60.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.6.0.

Phiên bản 5.5.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.5.2.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.59.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.5.2.

Phiên bản 5.5.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.5.1.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0 trở lên.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.58.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.5.1.

Phiên bản 5.4.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.4.9.
 • Xoá tính năng hỗ trợ cho kiến trúc i386.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.57.0.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.9.

Phiên bản 5.4.7.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.4.7.
 • Hiện yêu cầu phiên bản iOS 9.0 tối thiểu.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.55.1.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.7.

Phiên bản 5.4.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.4.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.1.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.5.

Phiên bản 5.4.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.4.2.
 • Bộ chuyển đổi hiện trả về tỷ lệ khung hình mediaContent khác 0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.53.1.
 • SDK MyTarget phiên bản 5.4.2.

Phiên bản 5.3.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 5.3.3.
 • Đã ngừng hỗ trợ cho yêu cầu quảng cáo Nội dung gốc và Cài đặt ứng dụng. Ứng dụng phải sử dụng API Quảng cáo gốc hợp nhất để yêu cầu quảng cáo gốc.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.46.0 trở lên.

Phiên bản 5.0.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 5.0.4.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API quảng cáo có tặng thưởng mới.
 • Giờ đây, bạn cần có SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 7.41.0 trở lên.

Phiên bản 5.0.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 5.0.1.

Phiên bản 4.8.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.8.9.

Phiên bản 4.8.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.8.5.

Phiên bản 4.8.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 4.8.0.

Phiên bản 4.7.11.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK MyTarget phiên bản 4.7.11.

Phiên bản 4.7.10.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.7.10.
 • Thêm lệnh gọi lại adapterDidCompletePlayingRewardBasedVideoAd: vào trình chuyển đổi.

Phiên bản 4.7.9.1

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Quảng cáo gốc hợp nhất.

Phiên bản 4.7.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.7.9.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo gốc hợp nhất.

Phiên bản 4.7.8.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 4.7.8.

Phiên bản 4.7.7.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 4.7.7.

Phiên bản 4.7.6.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.7.6.

Phiên bản 4.7.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.7.5.

Phiên bản 4.7.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với myTarget SDK phiên bản 4.7.4.

Phiên bản 4.7.3.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.7.3.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo gốc dạng video.

Phiên bản 4.6.25.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với MyTarget SDK phiên bản 4.6.25.

Phiên bản 4.6.24.0

 • Bản phát hành đầu tiên!
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo gốc.