Di chuyển SDK

Trang này trình bày cách di chuyển đối với phiên bản hiện tại và phiên bản cũ của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho iOS. Phiên bản 11.0.0 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 1 năm 2024.

Chuyển từ SDK phiên bản 10 sang SDK phiên bản 11

Mục tiêu triển khai tối thiểu

Mục tiêu triển khai tối thiểu đã được tăng lên iOS 12.

Phiên bản Xcode tối thiểu

Phiên bản Xcode tối thiểu được hỗ trợ đã tăng lên 15.1.

Ngừng phân phát quảng cáo trên iOS 12

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 11.0.0 chỉ phân phát quảng cáo trên các thiết bị chạy iOS 13 trở lên.

Đã xoá phần phụ thuộc GoogleAppMeasurement

Trong phiên bản 11.0.0, phần phụ thuộc trên GoogleAppMeasurement đã bị xoá. Phần phụ thuộc này (hỗ trợ nút bật/tắt chỉ số người dùng trong AdMob) sẽ ngừng hoạt động từ đầu năm 2024. Để tiếp tục thu thập chỉ số người dùng trong AdMob, hãy liên kết ứng dụng AdMob với Firebase và tích hợp SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng của bạn.

Thay đổi đối với bản trình bày quảng cáo toàn màn hình

Những thay đổi sau ảnh hưởng đến nhiều định dạng quảng cáo khác nhau:

 • Quảng cáo khi mở ứng dụng
 • Quảng cáo xen kẽ
 • Được thưởng
 • Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Tham số bộ điều khiển chế độ xem trong -canPresentFromRootViewController:error:-presentFromRootViewController: có thể nhận giá trị rỗng. Nếu giá trị rỗng được truyền, quảng cáo sẽ hiển thị từ bộ điều khiển chế độ xem trên cùng trong hệ phân cấp bộ điều khiển chế độ xem.

Đã xoá các phương thức

Các phương thức sau đã bị xoá.

Loại phiên bản 11.0.0 Phương thức Ghi chú
GADAppOpenAd load(withAdUnitID adUnitID: String, request: GADRequest?, orientation: UIInterfaceOrientation) Thay vào đó, hãy sử dụng load(withAdUnitID adUnitID: String, request: GADRequest?).
GADMediationBannerAdEventDelegate willBackgroundApplication() Không có loại thay thế.
GADMediationInterstitialAdEventDelegate willBackgroundApplication() Không có loại thay thế.
GADMediationNativeAdEventDelegate willBackgroundApplication() Không có loại thay thế.
GADMediationRewardedAdEventDelegate didRewardUser(with reward: GADAdReward) Thay vào đó, hãy sử dụng didRewardUser().
GADMediatedUnifiedNativeAdNotificationSource mediatedNativeAdWillLeaveApplication(_ mediatedNativeAd: GADMediatedUnifiedNativeAd) Không có loại thay thế.
GADRequestConfiguration setSameAppKeyEnabled(_ enabled: Bool) Thay vào đó, hãy sử dụng setPublisherFirstPartyIDEnabled(_ enabled: Bool).
tagForUnderAge(ofConsent underAgeOfConsent: Bool) Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính tagForUnderAgeOfConsent.
tag(forChildDirectedTreatment childDirectedTreatment: Bool) Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính tagForChildDirectedTreatment.

Các thuộc tính đã bị xoá

Các thuộc tính sau đã bị xoá.

Lớp phiên bản 11.0.0 Tài sản Ghi chú
GADMediationAdConfiguration hasUserLocation Không có loại thay thế.
userLatitude
userLongitude
userLocationAccuracyInMeters
childDirectedTreatment Thay vào đó, hãy sử dụng GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.tagForChildDirectedTreatment.
GADResponseInfo adNetworkClassName Thay vào đó, hãy sử dụng adNetworkClassName từ loadedAdNetworkResponseInfo.

Đã xoá GADAdFormatUnknown

Đã xoá GADAdFormatUnknown mà không thay thế.

Các thay đổi đối với phiên bản SDK ghi nhật ký

Phiên bản 11.0.0 sẽ xoá sdkVersion. Để ghi lại phiên bản SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động, hãy sử dụng versionNumber.

Phiên bản 10.0.0

GADMobileAds.sharedInstance().sdkVersion

Phiên bản 11.0.0

GADGetStringFromVersionNumber(GADMobileAds.sharedInstance().versionNumber)

Các thay đổi về cách xử lý lỗi gậy

Kể từ phiên bản 11.0.0, GADAdLoader sẽ không tạo yêu cầu quảng cáo nếu delegate không tuân thủ giao thức uỷ quyền của các loại quảng cáo được yêu cầu. Trước đây, API này không thành công sau khi thực hiện yêu cầu quảng cáo.

Thay đổi về hành vi kiểm thử

Hãy xem bảng cho biết các điều kiện đã cập nhật về thời điểm các thuộc tính sau trả về true.

Lớp Tài sản
GADMediationAdConfiguration isTestRequest
GADCustomEventRequest isTesting
v10.0.0 v11.0.0
 • Thiết bị được khai báo rõ ràng là thiết bị thử nghiệm trong testDeviceIdentifiers.
 • Thiết bị được khai báo rõ ràng là thiết bị thử nghiệm trong testDeviceIdentifiers.
 • Thiết bị là một trình mô phỏng.
 • Thiết bị được khai báo rõ ràng là thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob .

Chuyển từ phiên bản 9 sang phiên bản 10

Ngừng phân phát quảng cáo trên iOS 11

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.0.0 chỉ phân phát quảng cáo trên các thiết bị chạy iOS 12 trở lên.

Việc nâng cấp lên SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 10.0.0 sẽ không khiến ứng dụng của bạn gặp lỗi trên các thiết bị iOS 11 và iOS 10. Tuy nhiên, quảng cáo sẽ không được phân phát trên các thiết bị đó.

Việc xây dựng chương trình bằng mã bit không còn được hỗ trợ nữa

Hiện tại, bạn phải tắt mã bit trong ứng dụng di động để tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Các loại đã bị xoá

Loại Ghi chú
GADGender Không có loại thay thế.
GADMRewardBasedVideoAdNetworkAdapterProtocol Tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp có tặng thưởng được nêu trong mục Chọn mạng đã ngừng sử dụng các giao thức này trong hơn một năm qua. Hãy sử dụng GADMediationAdapter cho hoạt động dàn xếp và các sự kiện tuỳ chỉnh.
GADMRewardBasedVideoAdNetworkConnectorProtocol

Các thuộc tính đã bị xoá

Các thuộc tính sau đã bị xoá mà không có thuộc tính thay thế.

Lớp phiên bản 10.0.0 Tài sản
GADMediationAdRequest userBirthday
userGender
userHasLocation
userLatitude
userLongitude
userLocationAccuracyInMeters
userLocationDescription
GADCustomEventRequest userHasLocation
userLatitude
userLongitude
userLocationAccuracyInMeters
userLocationDescription

Chuyển từ phiên bản 8 sang phiên bản 9

Ngừng phân phát quảng cáo trên iOS 10

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 hỗ trợ iOS 11 trở lên.

Việc nâng cấp lên SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 9.0.0 sẽ không khiến ứng dụng của bạn gặp lỗi trên các thiết bị iOS 10. Tuy nhiên, quảng cáo sẽ không được phân phát trên các thiết bị đó.

Thực thi nghiêm ngặt hơn việc kiểm soát thanh trạng thái

Kể từ phiên bản 9.0.0 trở lên, khi hiển thị quảng cáo ở định dạng toàn màn hình, ứng dụng của bạn phải đảm bảo rằng quảng cáo có thể kiểm soát việc hiển thị thanh trạng thái. Bạn sẽ thấy thông báo lỗi trong nhật ký nếu không đảm bảo được điều này.

Tuỳ thuộc vào bố cục cụ thể của trình kiểm soát khung hiển thị trong ứng dụng của mình, bạn có thể không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo điều này. Hãy cân nhắc xem bạn có cần đặt thuộc tính childViewControllerForStatusBarHidden trên rootViewController của quảng cáo hay không.

Đổi tên adDidPresentFullScreenContent: thành adWillPresentFullScreenContent:

Không có thay đổi nào về hành vi. Phương thức uỷ quyền được gọi ngay trước khi quảng cáo sắp xuất hiện, vì vậy, tên phương thức mới sẽ phản ánh tốt hơn chức năng của quảng cáo.

Xoá API cài đặt vị trí trên AAAA

- (void)setLocationWithLatitude:longitude:accuracy: đã bị xoá khỏi GADRequest vì Google không sử dụng dữ liệu vị trí để nhắm mục tiêu quảng cáo. Nếu bắt buộc, hãy sử dụng API của bên thứ ba để cung cấp thông tin cho các mạng quảng cáo của bên thứ ba.

Ngừng sử dụng giao diện sự kiện tuỳ chỉnh

Sự kiện tuỳ chỉnh cho phép nhà xuất bản sử dụng AdMob Dàn xếp để thêm chế độ dàn xếp kiểu thác nước cho một mạng quảng cáo không thuộc danh sách mạng quảng cáo được hỗ trợ.

Tất cả giao thức sự kiện tuỳ chỉnh đều ngừng hoạt động. Thay vào đó, hãy sử dụng các giao thức GADMediationAdapterGADMediationAdEventDelegate hiện có để có được các chức năng tương tự. Thay đổi này giúp rõ ràng hơn và cho phép bạn tạo sự kiện tuỳ chỉnh cho quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo kiểu cuộn xen kẽ mà trước đây chưa được hỗ trợ.

API

Bảng bên dưới liệt kê những API bộ chuyển đổi dàn xếp tương ứng với API sự kiện tuỳ chỉnh mà bạn nên sử dụng kể từ phiên bản 9.0.0.

v8 v9
GADCustomEventBanner
GADCustomEventInterstitial
GADCustomEventPlace
GADMediationAdapter LegitScriptBannerAd
GADMediationInterstitialAd
GADMediationInterscrollerAd
GADMediationRewardedAd
GADMediationLegitScript
delegate Trình xử lý hoàn thành tải của mỗi hàm tải của lớp GADMediationAdapter sẽ trả về chế độ uỷ quyền
-init -init
-requestBannerAd:parameter:label:request: -loadBannerForAdConfiguration:completionHandler:
-requestInterstitialAdWithParameter:label:request: -loadInterstitialForAdConfiguration:completionHandler:
-requestNativeAdWithParameter:request:adTypes:options:rootViewController: -loadNativeAdForAdConfiguration:completionHandler:
Không áp dụng -loadInterscrollerAdForAdConfiguration:completionHandler:
Không áp dụng -loadRewardedAdForAdConfiguration:completionHandler:
-presentFromRootViewController: -presentFromViewController:
-handlesUserClicks -handlesUserClicks
-handlesUserImpressions -handlesUserImpressions

Phương thức uỷ quyền

Bảng bên dưới liệt kê những phương thức uỷ quyền sự kiện quảng cáo dàn xếp tương ứng với các phương thức uỷ quyền sự kiện tuỳ chỉnh mà bạn nên sử dụng kể từ phiên bản 9.0.0.

v8 v9
GADCustomEventBannerdelegate
GADCustomEventInterstitialImpression
GADCustomEventPlacedelegate
GADMediationAdEventDelegate LegitScriptAd
-customEventBanner:didReceiveAd:
-customEventInterstitialDidReceiveAd:
Trạng thái tải quảng cáo được đưa vào trình xử lý hoàn thành lượt tải của mỗi hàm tải trong lớp GADMediationAdapter
-customEventBanner:didFailAd:
-customEventInterstitial:didFailAd:
-customEventBannerWasClicked:
-customEventInterstitialWasClicked:
-reportClick
-customEventBannerWillPresentModal:
-customEventInterstitialWillPresentModal:
-willPresentFullScreenView
-customEventBannerWillDismissModal:
-customEventInterstitialWillDismissModal:
-willDismissFullScreenView
-customEventBannerDidDismissModal:
-customEventInterstitialDidDismissModal:
-didDismissFullScreenView
-customEventBannerWillLeaveApplication:
-customEventInterstitialWillLeaveApplication:
-willBackgroundApplication
viewControllerForPresentingModalView -[GADMediationBannerAd view]

Các phương thức và hằng số đã bị xoá/thay thế khác

Những thay đổi đối với phương thức, hằng số hoặc thuộc tính
Hằng số có tiền tố kGAD- Đã xoá. Sử dụng hằng số có tiền tố GAD-.
GADAdNetworkResponseInfo Xoá credentials. Thay vào đó, hãy sử dụng adUnitMapping.
GAMRequest Ngừng sử dụng kGAMSimulatorID trong GAMRequest. Thay vào đó, hãy sử dụng GADSimulatorID trong GADRequestConfiguration.
GADCustomNativeAd Ngừng sử dụng mediaView trong GADCustomNativeAd. Thay vào đó, hãy sử dụng mediaContent.
API mua hàng trong ứng dụng trong GoogleMobileAds Các API inAppPurchase trong GoogleMobileAds đã bị xoá.

Chuyển từ phiên bản 7 sang phiên bản 8

Google 移动广告 SDK 版本 8.0.0 引入了一些重大更改,并对 API 进行了一些重命名和移除。

有关全屏广告格式 API 的更新

从版本 8.0.0 开始,插页式广告和激励广告会共用通用的全屏广告样式,以提高一致性。这些新的全屏广告 API 与版本 7 的全屏广告 API 有两大主要区别:

 1. 静态类方法 load

  之前加载/展示全屏广告的方法如下:

  1. 创建一个广告对象实例并保留对其的引用。
  2. 分配一个处理加载和显示回调的委托。
  3. 加载广告。
  4. 使用 isReady 检查广告是否已加载。
  5. 展示广告。

  在版本 8 中,此方法略有变化。加载回调不再是委托的一部分。而是会作为完成处理程序传入 load 方法:

  1. 对广告类调用静态加载方法,并提供加载完成处理程序。
  2. 在加载完成回调中,保留对返回的已加载广告的引用。
  3. 分配一个处理显示回调的代理。
  4. 展示广告。

  新方法具有以下优势:

  • 您永远不会引用未加载的广告。
  • 加载广告对象时,您无需保留广告对象。
 2. 一致的广告事件

  事件类型 现有 API v8 API
  加载事件 GADInterstitialDelegateGADRewardedAdDelegate GADInterstitialAdLoadCompletionHandlerGADRewardedAdLoadCompletionHandler
  展示事件 GADFullScreenContentDelegate

  以前,如需监听任何广告事件,您需要向插页式广告的委托属性注册一个实现 GADInterstitialDelegate 协议的类,或者向激励广告的委托属性注册一个实现 GADRewardedAdDelegate 协议的类,具体取决于您使用的格式。同一代理具有与广告的加载和展示生命周期都相关的方法。

  在版本 8 中,加载事件和展示事件是分开的。现在,您可以在展示广告之前随时注册 GADFullScreenContentDelegate,而无需在加载广告之前设置单个代理。每种广告格式特有的广告加载事件将移至加载方法中传递的单个加载完成处理程序。

插页式广告

加载广告

以下代码段展示了如何加载插页式广告,并在广告加载成功或失败时监听事件。

v7

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADInterstitialDelegate {

 var interstitial: GADInterstitial!

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  interstitial = GADInterstitial(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/44118910")
  interstitial.delegate = self
  let request = GADRequest()
  interstitial.load(request)
 }

 /// Tells the delegate an ad request succeeded.
 func interstitialDidReceiveAd(_ ad: GADInterstitial) {
  print("Interstitial ad loaded.")
 }

 /// Tells the delegate an ad request failed.
 func interstitial(_ ad: GADInterstitial, didFailToReceiveAdWithError error: GADRequestError) {
  print("Interstitial ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADInterstitial *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.interstitial = [[GADInterstitial alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"];
 self.interstitial.delegate = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.interstitial loadRequest:request];
}

/// Tells the delegate an ad request succeeded.
- (void)interstitialDidReceiveAd:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Insterstitial ad loaded.");
}

/// Tells the delegate an ad request failed.
- (void)interstitial:(GADInterstitial *)ad
  didFailToReceiveAdWithError:(GADRequestError *)error {
 NSLog(@"Interstitial ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
}

v8

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {

 var interstitial: GADInterstitialAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  let request = GADRequest()
  GADInterstitialAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-8123415297019784/4985798738",
                request: request,
           completionHandler: { (ad, error) in
            if let error = error {
             print("Failed to load interstitial ad with error: \(error.localizedDescription)")
             return
            }
            self.interstitial = ad
            self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self
           }
  )
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADInterstitialAd *interstitial;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Failed to load interstitial ad with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

展示广告

v7

Swift

func showInterstitial() {
 ...
 if interstitial.isReady {
  interstitial.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showInterstitial: {
 ...
 if (self.interstitial.isReady) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

v8

Swift

func showInterstitial() {
 ...
 if let ad = interstitial {
  ad.present(fromRootViewController: self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showInterstitial: {
 ...
 if (self.interstitial) {
  [self.interstitial presentFromRootViewController:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

展示广告事件

以下代码段展示了如何在广告展示(成功或失败)以及用户关闭广告时处理回调。

v7

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 interstitial = GADInterstitial(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/44118910")
 interstitial.delegate = self
 ...
}

/// Tells the delegate that an interstitial will be presented.
func interstitialWillPresentScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will be presented.")
}

/// Tells the delegate the interstitial is to be animated off the screen.
func interstitialWillDismissScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will be dismissed.")
}

/// Tells the delegate the interstitial had been animated off the screen.
func interstitialDidDismissScreen(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad dismissed.")
}

/// Tells the delegate that a user click will open another app
/// (such as the App Store), backgrounding the current app.
///
/// This is not a reliable callback for an ad click event and is removed in
/// version 8. If you wish to listen to an ad causing a user to leave the app,
/// use applicationWillResignActive: or sceneWillResignActive: instead.
func interstitialWillLeaveApplication(_ ad: GADInterstitial) {
 print("Interstitial ad will leave application.")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 self.interstitial = [[GADInterstitial alloc] initWithAdUnitID:"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"];
 self.interstitial.delegate = self;
 ...
}

/// Tells the delegate that an interstitial will be presented.
- (void)interstitialWillPresentScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will be presented.");
}

/// Tells the delegate the interstitial is to be animated off the screen.
- (void)interstitialWillDismissScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will be dismissed.");
}

/// Tells the delegate the interstitial had been animated off the screen.
- (void)interstitialDidDismissScreen:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad dismissed.");
}

/// Tells the delegate that a user click will open another app
/// (such as the App Store), backgrounding the current app.
///
/// This is not a reliable callback for an ad click event and is removed in
/// version 8. If you wish to listen to an ad causing a user to leave the app,
/// use applicationWillResignActive: or sceneWillResignActive: instead.
- (void)interstitialWillLeaveApplication:(GADInterstitial *)ad {
 NSLog(@"Interstitial ad will leave application.");
}

v8

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADInterstitialAd.load(withAdUnitID:"ca-app-pub-8123415297019784/4985798738",
               request: request,
          completionHandler: { (ad, error) in
           if let error = error {
            print(error.localizedDescription)
            return
           }
           self.interstitial = ad
           self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self
          }
 )
}

func adDidPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Ad did present full screen content.")
}

func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd, didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
 print("Ad failed to present full screen content with error \(error.localizedDescription).")
}

func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Ad did dismiss full screen content.")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADInterstitialAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/44118910"
               request:request
          completionHandler:^(GADInterstitialAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"interstitial:didFailToReceiveAdWithError: %@", [error localizedDescription])
   return;
  }
  self.interstitial = ad;
  self.interstitial.fullScreenContentDelegate = self;
 }];
}

- (void)adDidPresentFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Ad did present full screen content.");
}

- (void)ad:(id)ad didFailToPresentFullScreenContentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Ad failed to present full screen content with error %@.", [error localizedDescription]);
}

- (void)adDidDismissFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Ad did dismiss full screen content.");
}

已奖励

加载广告

v7

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADRewardedAdDelegate {
 /// The rewarded ad.
 var rewardedAd: GADRewardedAd?

 override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
  rewardedAd = GADRewardedAd(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313")
  rewardedAd.delegate = self
  rewardedAd?.load(GADRequest()) { error in
   if let error = error {
    print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
   } else {
    print("Rewarded ad loaded.")
   }
  }
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 self.rewardedAd = [[GADRewardedAd alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"];
 self.rewardedAd.delegate = self;
 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [self.rewardedAd loadRequest:request completionHandler:^(GADRequestError * _Nullable error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
  } else {
   NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  }
 }];
}

v8

Swift

import GoogleMobileAds
import UIKit

class ViewController: UIViewController, GADFullScreenContentDelegate {
 /// The rewarded ad.
 var rewardedAd: GADRewardedAd?

 override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADRewardedAd.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-8123415297019784/9501821136",
             request: request, completionHandler: { (ad, error) in
              if let error = error {
               print("Rewarded ad failed to load with error: \(error.localizedDescription)")
               return
              }
              self.rewardedAd = ad
              self.rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
             }
 )
 }
}

Objective-C

@import GoogleMobileAds;
@import UIKit;

@interface ViewController () 

@property(nonatomic, strong) GADRewardedAd *rewardedAd;

@end

@implementation ViewController

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
             request:request
        completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.rewardedAd = ad;
  NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
}

展示广告并处理奖励

激励广告要求您在用户获得奖励时处理该事件。借助版本 7 的 GADRewardedAd API,您可以将 rewardedAd:userDidEarnReward: 作为 GADRewardedAdDelegate 协议的一部分实现。对于版本 8,您需要实现 GADUserDidEarnRewardHandler 才能展示广告。

v7

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if rewardedAd.isReady {
  rewardedAd.present(fromRootViewController: self delegate:self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

/// Tells the delegate that the user earned a reward.
func rewardedAd(_ rewardedAd: GADRewardedAd, userDidEarnReward: GADAdReward) {
 // TODO: Reward the user.
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd.isReady) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self delegate:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

/// Tells the delegate that the user earned a reward.
- (void)rewardedAd:(GADRewardedAd *)rewardedAd userDidEarnReward:(GADAdReward *)reward {
 // TODO: Reward the user.
}

v8

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if let ad = rewardedAd {
   ad.present(fromRootViewController: self,
        userDidEarnRewardHandler: {
         let reward = ad.adReward
         // TODO: Reward the user.
        }
   )
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self
             userDidEarnRewardHandler:^ {
   GADAdReward *reward = self.rewardedAd.adReward;
   // TODO: Reward the user.
  }];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

展示广告事件

借助 GADRewardedAd API,您可以将 GADRewardedAdDelegate 传递给展示广告的方法。借助 GADRewardedAd API,您可以在展示广告之前将 GADFullscreenContentDelegate 设为广告的属性。

v7

Swift

func showRewardedAd() {
 ...
 if rewardedAd.isReady {
  rewardedAd.present(fromRootViewController: self delegate:self)
 } else {
  print("Ad wasn't ready")
 }
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
func rewardedAdDidPresent(_ rewardedAd: GADRewardedAd) {
 print("Rewarded ad presented.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
func rewardedAdDidDismiss(_ rewardedAd: GADRewardedAd) {
 print("Rewarded ad dismissed.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
func rewardedAd(_ rewardedAd: GADRewardedAd, didFailToPresentWithError error: Error) {
 print("Rewarded ad failed to present with error: \(error.localizedDescription).")
}

Objective-C

- (void)showRewardedAd: {
 ...
 if (self.rewardedAd.isReady) {
  [self.rewardedAd presentFromRootViewController:self delegate:self];
 } else {
  NSLog(@"Ad wasn't ready");
 }
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
- (void)rewardedAdDidPresent:(GADRewardedAd *)rewardedAd {
 NSLog(@"Rewarded ad presented.");
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
- (void)rewardedAd:(GADRewardedAd *)rewardedAd didFailToPresentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Rewarded ad failed to present with error: %@",
    [error localizedDescription]);
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
- (void)rewardedAdDidDismiss:(GADRewardedAd *)rewardedAd {
 NSLog(@"Rewarded ad dismissed.");
}

v8

Swift

override func viewDidLoad() {
 super.viewDidLoad()
 let request = GADRequest()
 GADRewardedAd.load(withAdUnitID: "ca-app-pub-8123415297019784/9501821136",
             request: request, completionHandler: { (ad, error) in
              if let error = error {
               print(error.localizedDescription)
               return
              }
              self.rewardedAd = ad
              self.rewardedAd?.fullScreenContentDelegate = self
             }
 )
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
func adDidPresentFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Rewarded ad presented.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
func adDidDismissFullScreenContent(_ ad: GADFullScreenPresentingAd) {
 print("Rewarded ad dismissed.")
}
/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
func ad(_ ad: GADFullScreenPresentingAd,
  didFailToPresentFullScreenContentWithError error: Error) {
 print("Rewarded ad failed to present with error: \(error.localizedDescription).")
}

Objective-C

- (void)viewDidLoad {
 [super viewDidLoad];

 GADRequest *request = [GADRequest request];
 [GADRewardedAd loadWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/1712485313"
             request:request
        completionHandler:^(GADRewardedAd *ad, NSError *error) {
  if (error) {
   NSLog(@"Rewarded ad failed to load with error: %@", [error localizedDescription]);
   return;
  }
  self.rewardedAd = ad;
  NSLog(@"Rewarded ad loaded.");
  self.rewardedAd.fullScreenContentDelegate = self;
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was presented.
- (void)adDidPresentFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Rewarded ad presented.");
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad failed to present.
- (void)ad:(id)ad
  didFailToPresentFullScreenContentWithError:(NSError *)error {
 NSLog(@"Rewarded ad failed to present with error: %@",
    [error localizedDescription]);
}

/// Tells the delegate that the rewarded ad was dismissed.
- (void)adDidDismissFullScreenContent:(id)ad {
 NSLog(@"Rewarded ad dismissed.");
}

移除旧版 GADRewardedBasedVideoAd API

较新的 GADRewardedAd API 于 2019 年 3 月首次推出,在超过 18 个月的时间里一直是首选激励广告 API。与旧版 GADRewardedBasedVideoAd API 相比,新版 API 具备更多增强功能,包括一次加载多个激励广告的功能。

SDK 版本 8.0.0 中移除了旧版 GADRewardedBasedVideoAd API。

弃用智能横幅广告,改为使用自适应横幅广告

弃用了智能横幅广告,取而代之的是自适应横幅广告。自适应横幅广告的效果更好,可以让您更灵活地设置广告宽度。如果您想继续使用全宽横幅广告,仍然可以使用自适应横幅广告来实现,如以下代码段所示:

Swift

class ViewController: UIViewController {

 override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  super.viewDidAppear(animated)
  // Note: The safe area is not known until viewWillAppear.
  let adSize = getFullWidthAdaptiveAdSize()
 }

 func getFullWidthAdaptiveAdSize() -> GADAdSize {
  // Here safe area is taken into account, hence the view frame is used after the
  // view has been laid out.
  let frame = { () -> CGRect in
   if #available(iOS 11.0, *) {
    return view.frame.inset(by: view.safeAreaInsets)
   } else {
    return view.frame
   }
  }()
  return GADCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(frame.size.width)
 }
}

Objective-C

@implementation ViewController

- (void)viewDidAppear:(BOOL)animated {
 [super viewDidAppear:animated];
 // Note: The safe area is not known until viewWillAppear.
 GADAdSize adSize = [self getFullWidthAdaptiveAdSize];
}

- (GADAdSize)getFullWidthAdaptiveAdSize {
 CGRect frame = self.view.frame;
 // Here safe area is taken into account, hence the view frame is used after
 // the view has been laid out.
 if (@available(iOS 11.0, *)) {
  frame = UIEdgeInsetsInsetRect(self.view.frame, self.view.safeAreaInsets);
 }
 return GADCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSizeWithWidth(frame.size.width);
}

@end

移除退出应用回调

移除了所有广告格式的 willLeaveApplication 回调函数,改为使用 applicationDidEnterBackground:sceneDidEnterBackground: 方法。使用操作系统级 API 时,无论用户是否因广告互动而打开您的应用,只要他们离开您的应用,您都会收到通知。

请注意,切勿将 willLeaveApplication 回调用作广告点击处理程序,如果依赖此回调来报告点击,将无法生成准确的指标。例如,用户点击“广告选择”图标时会启动外部浏览器,这时系统会调用该回调函数,但不会将其计为一次点击。

重命名类

下表列出了版本 8 中已更改或移除的具体类名称。总结:

 • GADUnifiedNativeAd 相关的所有类均已重命名为 GADNativeAd
 • 移除了 GADRewardBasedVideoAdGADNativeExpressAdViewGADInstreamAd
 • 所有带有 DFP 前缀的类都已替换为 GAM 前缀。
v7.68.0 中的类 v8.0.0 中的类
DFPBannerView GAMBannerView
DFPBannerViewOptions GAMBannerViewOptions
DFPInterstitial GAMInterstitialAd
DFPRequest GAMRequest
GADRequestError NSError
GADUnifiedNativeAdView GADNativeAdView
GADUnifiedNativeAd GADNativeAd
GADUnifiedNativeAdAssetIdentifiers GADNativeAdAssetIdentifiers
GADUnifiedNativeAdDelegate GADNativeAdDelegate
GADUnifiedNativeAdUnconfirmedClickDelegate GADNativeAdUnconfirmedClickDelegate
GADNativeCustomTemplateAd GADCustomNativeAd
GADNativeCustomTemplateAdLoaderDelegate GADCustomNativeAdLoaderDelegate
GADNativeAdDelegate GADCustomNativeAdDelegate
GADInAppPurchase 已移除
GADInterstitial GADInterstitialAd
GADNativeExpressAdView 已移除
GADRewardBasedVideoAd 已移除
GADInstreamAd 已移除
GADInstreamAdView 已移除

移除/替换的方法

下表列出了版本 8 中的具体更改。总结:

 • 移除了之前已废弃的方法和属性。
 • 针对所有格式移除了 -willLeaveApplication: 委托方法。
 • 广告网络类名称已移至 GADResponseInfo 属性。
 • 测试设备标识符已移至 GADRequestConfiguration 属性。
v7.68.0 中的类 v7.68.0 中的 API v8.0.0 中的 API 备注
GADMobileAds +configureWithApplicationID: -startWithCompletionHandler: 现在,此应用 ID 是在 Info.plist 中设置。
+disableAutomaticInAppPurchaseReporting -disableAutomaticInAppPurchaseReporting
+disableSDKCrashReporting -disableSDKCrashReporting
GADRequest testDevices GADRequestConfiguration.testdeviceidentifiers testDeviceIdentifiers 属性适用于所有广告请求,而旧的 testDevices 属性是按请求设置的。
性别 已移除
生日 已移除
+sdkVersion GADMobileAds.sharedInstance.sdkVersion
-setBirthdayWithMonth:day:year: 已移除
-setLocationWithDescription: -setLocationWithLatitude:longitude:accuracy:
-tagForChildDirectedTreatment: [GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration tagForChildDirectedTreatment]
GADErrorCode kGADError* GADError* 移除了所有错误代码常量中的 k 前缀。
GADBannerView hasAutoRefreshed autoloadEnabled
inAppPurchaseDelegate 已移除
mediatedAdView 已移除
adNetworkClassName responseInfo.adNetworkClassName
DFPBannerView -setValidAdSizesWithSizes: -setValidAdSizes:
DFPBannerViewOptions -adSizeDelegate 已移除
GADBannerViewDelegate -adViewDidReceiveAd: -bannerViewDidReceiveAd:
-adView:didFailToReceiveAdWithError: -bannerView:didFailToReceiveAdWithError:
-adViewWillPresentScreen: -bannerViewWillPresentScreen:
-adViewWillDismissScreen: -bannerViewWillDismissScreen:
-adViewDidDismissScreen: -bannerViewDidDismissScreen:
-adViewWillLeaveApplication: 已移除
GADNativeCustomTemplateAd templateID GADCustomNativeAd.formatID
-performClickOnAssetWithKey:customClickHandler: -performClickOnAssetWithKey:
GADNativeAdImageAdLoaderOptions preferredImageOrientation GADNativeAdMediaAdOptions.mediaAspectRatio
GADInterstitial inAppPurchaseDelegate 已移除
isReady 已移除 请改用 canPresentFromRootViewController:error:。
hasBeenUsed 已移除
-init -initWithGMSID:
-setAdUnitID: -initWithGMSID:
adNetworkClassName responseInfo.adNetworkClassName
-interstitialWillLeaveApplication: 已移除
GADUnifiedNativeAd videoController mediaContent.videoController
adNetworkClassName responseInfo.adNetworkClassName