Tùy chọn quảng cáo gốc

Thông số cuối cùng được sử dụng trong quá trình tạo GADAdLoader là một mảng các đối tượng không bắt buộc. Mục này mô tả các tùy chọn đó.

Swift

adLoader = GADAdLoader(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/3986624511",
  rootViewController: self,
  adTypes: [ ... ad type constants ... ],
  options: [ ... ad loader options objects ... ])

Objective-C

self.adLoader = [[GADAdLoader alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/3986624511"
  rootViewController:rootViewController
        adTypes:@[ ... ad type constants ... ]
        options:@[ ... ad loader options objects ... ]];

GADNativeAdImageAdLoaderOptions

GADNativeAdImageAdLoaderOptions chứa các thuộc tính liên quan đến hình ảnh trong quảng cáo gốc Các ứng dụng có thể kiểm soát cách GADAdLoader xử lý tài sản hình ảnh bằng cách tạo đối tượng GADNativeAdImageAdLoaderOptions, đặt thuộc tính của đối tượng đó (disableImageLoading, preferredImageOrientationshouldRequestMultipleImages) và đưa đối tượng đó vào thời điểm khởi chạy.

GADNativeAdImageAdLoaderOptions có các thuộc tính sau:

disableImageLoading
Tài sản hình ảnh cho quảng cáo gốc được trả về thông qua các bản sao của GADNativeAdImage, có chứa các thuộc tính imageimageURL. Nếu disableImageLoading được đặt thành false, là giá trị mặc định (NO trong Objective-C), SDK sẽ tự động tìm nạp tài sản hình ảnh, đồng thời nhập dữ liệu cho cả hai thuộc tính imageimageURL cho bạn. Nếu được đặt thành true (hoặc YES trong Objective-C), SDK sẽ chỉ nhập dữ liệu cho imageURL, cho phép bạn tùy ý tải hình ảnh thực tế xuống. Sử dụng thuộc tính mainImage của GADMediaContent để đặt hình ảnh cho chế độ xem nội dung nghe nhìn khi tải hình ảnh xuống theo cách thủ công.
preferredImageOrientation

Một số quảng cáo có sẵn nhiều hình ảnh để phù hợp với các hướng khác nhau của thiết bị. Các ứng dụng có thể yêu cầu hiển thị hình ảnh theo một hướng cụ thể bằng cách đặt thuộc tính này thành một trong các hằng số quy định hướng:

 • GADNativeAdImageAdLoaderOptionsOrientationAny
 • GADNativeAdImageAdLoaderOptionsOrientationLandscape
 • GADNativeAdImageAdLoaderOptionsOrientationPortrait

  Nếu bạn sử dụng preferredImageOrientation để chỉ định lựa chọn ưu tiên về hướng hình ảnh ngang hoặc dọc, SDK sẽ đặt các hình ảnh phù hợp với hướng đó ở đầu các mảng tài sản hình ảnh và đặt các hình ảnh không phù hợp theo sau. Do một số quảng cáo chỉ có một hướng duy nhất nên nhà xuất bản cần đảm bảo rằng các ứng dụng của mình có khả năng xử lý được cả hình ảnh ngang và hình ảnh dọc.

  Nếu bạn không gọi phương thức này, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định của GADNativeAdImageAdLoaderOptionsOrientationAny.

shouldRequestMultipleImages

Một số tài sản hình ảnh chứa một loạt hình ảnh thay vì chỉ một hình ảnh. Khi đặt giá trị này thành true, ứng dụng của bạn cho biết rằng ứng dụng đã sẵn sàng hiển thị tất cả hình ảnh cho mọi tài sản có nhiều hình ảnh. Khi đặt giá trị này thành false (mặc định), ứng dụng của bạn sẽ hướng dẫn SDK chỉ cung cấp hình ảnh đầu tiên cho mọi tài sản có chứa chuỗi hình ảnh.

Nếu không có đối tượng GADAdLoaderOptions nào được chuyển vào khi khởi chạy GADAdLoader, hệ thống sẽ sử dụng giá trị mặc định của mỗi tùy chọn.

GADNativeAdViewAdOptions

Các đối tượng GADNativeAdViewAdOptions dùng để cho biết các lựa chọn ưu tiên về cách chế độ xem quảng cáo gốc hiển thị quảng cáo. Các đối tượng này có một thuộc tính duy nhất: preferredAdChoicesPosition. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để chỉ định vị trí đặt biểu tượng Lựa chọn quảng cáo. Biểu tượng này có thể xuất hiện ở bất kỳ góc nào của quảng cáo và vị trí mặc định sẽ là GADAdChoicesPositionTopRightCorner. Thuộc tính này có thể có các giá trị sau:

 • GADAdChoicesPositionTopRightCorner
 • GADAdChoicesPositionTopLeftCorner
 • GADAdChoicesPositionBottomRightCorner
 • GADAdChoicesPositionBottomLeftCorner

Dưới đây là ví dụ cho thấy cách đặt biểu tượng Lựa chọn quảng cáo ở góc trên cùng bên trái của quảng cáo:

Swift

let adViewOptions = GADNativeAdViewAdOptions()
adViewOptions.preferredAdChoicesPosition = .topLeftCorner
adLoader = GADAdLoader(adUnitID: "ca-app-pub-3940256099942544/3986624511",
  rootViewController: self,
  adTypes: [ ... ad type constants ... ],
  options: [ ... ad loader options objects ... ])

Objective-C

GADNativeAdViewAdOptions *adViewOptions = [[GADNativeAdViewAdOptions alloc] init];
adViewOptions.preferredAdChoicesPosition = GADAdChoicesPositionTopLeftCorner;
self.adLoader = [[GADAdLoader alloc]
   initWithAdUnitID:@"ca-app-pub-3940256099942544/3986624511"
  rootViewController:self
        adTypes:@[ ... ad type constants ... ]
        options:@[ ... ad loader options objects ... ]];

GADVideoOptions

Các đối tượng GADVideoOptions được dùng để cho biết cách hiển thị tài sản video gốc. Các đối tượng này cung cấp một thuộc tính duy nhất: startMuted.

Boolean này sẽ cho biết liệu tài sản video có nên bắt đầu phát ở trạng thái tắt tiếng hay không. Giá trị mặc định là true.

GADMultipleAdsAdLoaderOptions

Đối tượng GADMultipleAdsAdLoaderOptions cho phép nhà xuất bản ra lệnh cho trình tải quảng cáo tải nhiều quảng cáo trong một yêu cầu. Việc này đảm bảo quảng cáo được tải theo cách này sẽ không trùng lặp. GADMultipleAdsAdLoaderOptions có một thuộc tính duy nhất là numberOfAds. Thuộc tính này biểu thị số lượng quảng cáo mà trình tải quảng cáo sẽ cố gắng trả về cho yêu cầu. Theo mặc định, giá trị này là 1 và giới hạn tối đa là 5 quảng cáo (ngay cả khi ứng dụng yêu cầu nhiều quảng cáo, thì hệ thống cũng chỉ trả về tối đa 5 quảng cáo). Số lượng quảng cáo thực tế được trả về không được đảm bảo, nhưng sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến numberOfAds.

GADNativeAdMediaAdLoaderOptions

Để sử dụng tính năng này, hãy đưa lớp GADNativeAdMediaAdLoaderOptions vào trong mảng tùy chọn quảng cáo gốc trong quá trình khởi tạo GADAdLoader.

Đối tượng GADNativeAdMediaAdLoaderOptions cho phép bạn lựa chọn tỷ lệ khung hình cho nội dung nghe nhìn. Tùy chọn này được áp dụng cho cả hình ảnh và video. Lớp này có một thuộc tính: mediaAspectRatio. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để chỉ định tỷ lệ khung hình cho nội dung nghe nhìn được hỗ trợ. Thuộc tính này có thể có các giá trị sau:

Objective-CSwift
GADMediaAspectRatioAny .any
GADMediaAspectRatioLandscape .landscape
GADMediaAspectRatioPortrait .portrait
GADMediaAspectRatioSquare .square

Khi bạn đặt mediaAspectRatio thành một trong các tùy chọn sau, hệ thống sẽ chỉ trả về các quảng cáo chứa nội dung nghe nhìn có tỷ lệ khung hình được chỉ định. Nếu thuộc tính này không được đặt rõ ràng, thì giá trị sẽ là GADMediaAspectRatioUnknown theo mặc định và không có giới hạn nào áp dụng cho tỷ lệ khung hình.