Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo.

Để xem cách hoạt động của tính năng nhắm mục tiêu trong thực tế, hãy tải ứng dụng iOS API Demo xuống trong Objective-C hoặc Swift.

Tải API Demo xuống

Điều kiện tiên quyết

Hoàn thành hướng dẫn Bắt đầu sử dụng.

GADRequestConfiguration

GADRequestConfiguration là một đối tượng thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được áp dụng rộng rãi thông qua đối tượng dùng chung GADMobileAds.

Bạn có thể truy cập đối tượng này thông qua đoạn mã sau:

Swift

let requestConfiguration = GADMobileAds.sharedInstance().requestConfiguration

Objective-C

GADRequestConfiguration requestConfiguration = GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration;

Tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một chế độ cài đặt có tên là tagForChildDirectedTreatment.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em hay không khi đưa ra một yêu cầu quảng cáo. Khi bạn cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để tắt quảng cáo tiếp thị lại và IBA trên yêu cầu quảng cáo đó. Các tùy chọn cài đặt như sau:

 • Đặt tagForChildDirectedTreatment thành YES để cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là hướng tới trẻ em theo COPPA.
 • Đặt tagForChildDirectedTreatment thành NO để cho biết rằng bạn không muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em theo COPPA.
 • Không đặt tagForChildDirectedTreatment nếu bạn không muốn chỉ định cách Google xử lý nội dung của bạn theo COPPA.

Swift

GADMobileAds.sharedInstance().requestConfiguration.tag(forChildDirectedTreatment: true)

Objective-C

[GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration tagForChildDirectedTreatment:YES];

Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được uỷ quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu của ứng dụng. Bạn hiểu rằng nếu bạn sử dụng chế độ cài đặt này sai mục đích, thì Tài khoản Google của bạn có thể sẽ ngừng hoạt động.

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) chưa đủ tuổi thành niên. Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Xin lưu ý rằng các công cụ của Google chỉ giúp nhà xuất bản dễ dàng tuân thủ quy định, chứ không giải trừ nghĩa vụ theo luật định cho bất kỳ nhà xuất bản nào. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) đối với nhà xuất bản.

Khi sử dụng tính năng này, thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản ở Châu Âu (TFUA) sẽ được đưa vào tất cả yêu cầu quảng cáo trong tương lai. Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa (bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại) đối với yêu cầu quảng cáo cụ thể đó. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu của nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo của bên thứ ba.

Bạn có thể sử dụng tùy chọn cài đặt này trên tất cả các phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách gọi phương thức tagForUnderAgeOfConsent trên đối tượng GADMobileAds.requestConfiguration và chuyển vào YES.

 • Đặt tagForUnderAgeOfConsent thành YES hoặc true để cho biết rằng bạn muốn Google xử lý yêu cầu quảng cáo theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.
 • Không đặt tagForUnderAgeOfConsent để cho biết rằng bạn không muốn Google xử lý yêu cầu quảng cáo theo cách phù hợp với người dùng chưa đủ tuổi thành niên.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

Swift

GADMobileAds.sharedInstance().requestConfiguration.tagForUnderAgeOfConsent(true);

Objective-C

[GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration tagForUnderAgeOfConsent:YES];

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ để bật tùy chọn cài đặt dành cho trẻ emtagForUnderAgeOfConsent thành true. Nếu bạn đặt như vậy, thì chế độ cài đặt hướng tới trẻ em sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lọc nội dung quảng cáo

Các ứng dụng có thể đặt một mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho tất cả các yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng thuộc tính maxAdContentRating của GADRequestConfiguration. Tùy chọn cài đặt này áp dụng cho tất cả các yêu cầu quảng cáo trong tương lai đối với phần còn lại của phiên hoạt động. Các giá trị có thể có cho thuộc tính này dựa trên kết quả phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số và phải là một trong các hằng số sau:

 • GADMaxAdContentRatingGeneral
 • GADMaxAdContentRatingParentalGuidance
 • GADMaxAdContentRatingTeen
 • GADMaxAdContentRatingMatureAudience

Mã sau sẽ định cấu hình tất cả các yêu cầu quảng cáo để chỉ định rằng nội dung quảng cáo mà hệ thống trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định trong Nhãn nội dung kỹ thuật số (không cao hơn GADMaxAdContentRatingGeneral).

Swift

GADMobileAds.sharedInstance().requestConfiguration.maxAdContentRating =
 GADMaxAdContentRatingGeneral

Objective-C

GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.maxAdContentRating =
 GADMaxAdContentRatingGeneral;

GADRequest

Đối tượng GADRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

URL nội dung

Khi yêu cầu một quảng cáo, các ứng dụng có thể chuyển URL của nội dung mà ứng dụng đang phân phát. Điều này cho phép tính năng nhắm mục tiêu theo từ khóa đối sánh quảng cáo với nội dung.

Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn yêu cầu một quảng cáo trong khi hiển thị nội dung từ https://www.example.com, bạn có thể chuyển URL này thành nhắm mục tiêu các từ khóa có liên quan:

Swift

let request = GADRequest()
request.contentURL = "https://www.example.com"

Objective-C

GADRequest *request = [GADRequest request];
request.contentURL = @"https://www.example.com";

Câu hỏi thường gặp

Tiêu chí nhắm mục tiêu nào được sử dụng khi một quảng cáo tự động làm mới?
Khi làm mới quảng cáo, hệ thống sẽ dùng đối tượng GADRequest đã được chỉ định để nhắm mục tiêu lại. Để đặt tiêu chí nhắm mục tiêu mới, hãy gọi loadRequest một cách rõ ràng trên GADBannerView bằng đối tượng GADRequest mới.
Làm cách nào để chuyển các thông số nhắm mục tiêu bổ sung đến các mạng dàn xếp?
Hãy xem bài viết Dàn xếp để biết cách gửi tiêu chí nhắm mục tiêu đến các mạng dàn xếp.