Cung cấp các phương thức có lập trình để truy cập vào dữ liệu báo cáo trong các tài sản Google Analytics 4 (GA4).
Cho phép truy cập dữ liệu báo cáo trong Google Analytics theo phương thức lập trình (chỉ các tài sản Universal Analytics). Tạo bảng tổng hợp cũng như báo cáo nhóm thuần tập, giá trị vòng đời và phân đoạn nâng cao với quyền truy cập linh hoạt nhất vào dữ liệu của bạn.
Nhận hoạt động của người dùng đang diễn ra trên một tài sản ngay bây giờ. Báo cáo theo thời gian thực được cập nhật chỉ trong vài giây, nhờ đó, bạn có thể tạo trang tổng quan trực tiếp để theo dõi cách người dùng tương tác với tài sản của bạn bất cứ lúc nào.
Nhận dữ liệu đường dẫn chuyển đổi cho biết các tương tác của người dùng với nhiều nguồn lưu lượng truy cập khác nhau trong nhiều phiên trước khi chuyển đổi. Phân tích mức độ ảnh hưởng của nhiều kênh tiếp thị đối với lượt chuyển đổi.

Thư viện và API trợ giúp để báo cáo

Thư viện JavaScript cho phép bạn dễ dàng tạo và nhúng trang tổng quan trên trang web của bên thứ ba chỉ trong vài phút. API này cung cấp cho bạn một tập hợp các thành phần cắm được có thể hoạt động cùng nhau để xây dựng các công cụ phức tạp, vừa đơn giản vừa mạnh mẽ.
Nhận danh sách đầy đủ các phương diện và chỉ số, cũng như các thuộc tính của các phương diện và chỉ số đó, có sẵn cho API Báo cáo.

API cũ

Truy vấn các phương diện và chỉ số để tạo báo cáo tuỳ chỉnh.
Truy vấn các phương diện và chỉ số để tạo báo cáo tuỳ chỉnh.