Method: edits.apks.upload

מעלה APK ומוסיף לעריכה הנוכחית.

בקשת HTTP

  • יש להעלות URI, עבור בקשות להעלאת מדיה:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks
  • URI של מטא-נתונים, לבקשות למטא-נתונים בלבד:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
packageName

string

שם החבילה של האפליקציה.

editId

string

מזהה העריכה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של ApksUploadRequestBody.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Apk.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher