Method: edits.commit

מבצע עריכה של האפליקציה.

בקשת HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}:commit

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
packageName

string

שם החבילה של האפליקציה.

editId

string

מזהה העריכה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
changesNotSentForReview

boolean

מציין שהשינויים בעריכה הזו לא ייבדקו עד שהם יישלחו במפורש לבדיקה מממשק המשתמש של Google Play Console. השינויים האלה יתווספו לכל שינוי אחר שעדיין לא נשלח לבדיקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של AppEdit.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher