REST Resource: monetization

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

เมธอด

convertRegionPrices

คํานวณราคาภูมิภาคโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนและรูปแบบการกําหนดราคาของวันนี้ โดยอิงตามราคาในคําขอสําหรับชุดภูมิภาค