Method: purchases.products.acknowledge

خرید یک مورد inapp را تایید می کند.

درخواست HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}:acknowledge

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
packageName

string

نام بسته برنامه ای که محصول inapp در آن فروخته شد (به عنوان مثال، 'com.some.thing').

productId

string

SKU محصول inapp (به عنوان مثال، 'com.some.thing.inapp1').

token

string

رمز ارائه شده به دستگاه کاربر هنگام خرید محصول inapp.

درخواست بدن

بدنه درخواست حاوی داده هایی با ساختار زیر است:

نمایندگی JSON
{
  "developerPayload": string
}
زمینه های
developerPayload

string

بار برای پیوست به خرید.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher