Devices: forceReportUpload

Tải báo cáo lên để báo cáo mọi thay đổi về trạng thái của ứng dụng trên thiết bị kể từ khi tạo báo cáo gần đây nhất. Bạn có thể gọi phương thức này tối đa 3 lần mỗi 24 giờ cho một thiết bị nhất định.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices/deviceId/forceReportUpload

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
deviceId string Mã nhận dạng của thiết bị.
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi trống.