Enterprises: acknowledgeNotificationSet

Xác nhận các thông báo nhận được từ Enterprises.PullNotificationSet để ngăn các lệnh gọi tiếp theo trả về các thông báo tương tự.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/acknowledgeNotificationSet

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số truy vấn không bắt buộc
notificationSetId string Mã nhóm thông báo do Enterprises.PullNotificationSet trả về. Bạn phải cung cấp thông tin này.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi trống.