Enterprises: completeSignup

Hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách chỉ định mã thông báo Hoàn tất và mã thông báo Enterprise. Yêu cầu này không được gọi nhiều lần cho một Mã thông báo doanh nghiệp nhất định.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/completeSignup

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số truy vấn không bắt buộc
completionToken string Ban đầu, mã hoàn thành được tạo lại bởi GenerateLoginUrl.
enterpriseToken string Mã thông báo Enterprise được thêm vào URL gọi lại.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về Tài nguyên doanh nghiệp trong nội dung phản hồi.