Entitlements: update

Thêm hoặc cập nhật quyền vào ứng dụng cho người dùng.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/entitlements/entitlementId

Thông số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã doanh nghiệp.
entitlementId string Mã của quyền (mã sản phẩm), ví dụ: "app:com.google.android.gm".
userId string Mã của người dùng.
Tham số truy vấn không bắt buộc
install boolean Đặt thành true để cài đặt cả sản phẩm trên tất cả thiết bị của người dùng nếu có thể. Việc không cài đặt được trên một hoặc nhiều thiết bị sẽ không ngăn thao tác này quay lại thành công, miễn là bạn đã chỉ định thành công quyền cho người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép có phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp Tài nguyên về quyền.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về Tài nguyên quyền trong nội dung phản hồi.