Users: generateAuthenticationToken

Tạo mã thông báo xác thực mà ứng dụng chính sách thiết bị có thể sử dụng để cấp phép cho tài khoản người dùng do EMM quản lý trên một thiết bị. Mã thông báo được tạo chỉ dùng một lần và hết hạn sau vài phút.

Bạn có thể cung cấp tối đa 10 thiết bị cho mỗi người dùng.

Cuộc gọi này chỉ hoạt động với các tài khoản do EMM quản lý.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/authenticationToken

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số đường dẫn
enterpriseId string Mã nhận dạng của doanh nghiệp.
userId string Mã nhận dạng của người dùng.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi với cấu trúc sau:

{
  "kind": "androidenterprise#authenticationToken",
  "token": string
}
Tên tài sản Giá trị Mô tả Ghi chú
token string Mã xác thực sẽ được truyền đến ứng dụng chính sách thiết bị trên thiết bị mà bạn có thể dùng mã để cung cấp tài khoản mà mã thông báo này được tạo.
kind string