Giới thiệu

API Google Apps Script cho phép bạn tạo, sửa đổi và triển khai các dự án Apps Script theo phương thức lập trình – những thao tác yêu cầu bạn phải sử dụng trình chỉnh sửa Apps Script. Ứng dụng của bạn có thể sử dụng API này để quản lý các dự án tập lệnh, tạo và triển khai các phiên bản tập lệnh mới, cũng như giám sát quá trình thực thi tập lệnh.

Apps Script API cũng thay thế và mở rộng Apps Script Execution API. Bạn có thể sử dụng API Apps Script để thực thi các hàm của Apps Script từ xa, giống như cách bạn có thể dùng Execution API.

Tổng quan về API

API Apps Script được chia thành nhiều tài nguyên, mỗi tài nguyên có một mục đích cụ thể và một nhóm yêu cầu cụ thể mà bạn có thể đưa ra. Những nguồn hỗ trợ đó bao gồm:

  • projects – Hình ảnh minh hoạ của một dự án tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để tạo, đọc, giám sát và sửa đổi dự án.
  • projects.deployments — Hình ảnh minh hoạ quá trình triển khai tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để tạo, liệt kê, cập nhật và xoá hoạt động triển khai dự án tập lệnh.
  • projects.versions – Biểu thị một phiên bản của dự án tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để tạo và đọc các phiên bản dự án.
  • processes – Giá trị minh hoạ cho quá trình thực thi hàm của tập lệnh. API này cung cấp các phương thức để liệt kê các quy trình hiện có và thu thập thông tin về các quy trình đó, chẳng hạn như loại và trạng thái hiện tại.
  • scripts – Điểm cuối cung cấp các phương thức để thực thi từ xa các hàm của Apps Script.