Thiết lập để phát triển bằng Khung ứng dụng truyền (CAF) dành cho Android

Điều kiện tiên quyết

Google Cast SDK dành cho Android là một phần của SDK Dịch vụ Google Play và không cần được tải xuống riêng.

Lưu ý: Các dịch vụ của Google Play cho phép bạn truy cập vào một nhiều loại API để tạo quảng cáo, thu thập số liệu phân tích, xác thực người dùng, tích hợp bản đồ và làm nhiều việc khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tổng quan về Dịch vụ Google Play. Bạn cần phải đảm bảo cài đặt đúng tệp APK Dịch vụ Google Play trên thiết bị của người dùng vì các bản cập nhật có thể không đến được ngay lập tức cho tất cả người dùng.

Thêm Dịch vụ Google Play vào dự án

Chọn môi trường phát triển bên dưới rồi thêm Dịch vụ Google Play vào dự án của bạn bằng cách làm theo các bước được cung cấp.

Android Studio

Cách cung cấp API của Dịch vụ Google Play cho ứng dụng:

 1. Mở tệp build.gradle bên trong thư mục mô-đun ứng dụng của bạn.

  Lưu ý: Các dự án Android Studio chứa một tệp build.gradle cấp cao nhất và một tệp build.gradle cho mỗi mô-đun. Hãy nhớ chỉnh sửa tệp cho mô-đun ứng dụng của bạn. Xem bài viết Xây dựng dự án bằng Gradle để biết thêm thông tin về Gradle.

 2. Xác minh rằng google() có trong repositories được liệt kê.
  repositories {
    google()
  }
  
 3. Thêm quy tắc bản dựng mới trong dependencies cho phiên bản mới nhất của play-services. Ví dụ:
  apply plugin: 'com.android.application'
    ...
  
    dependencies {
      implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.3.1'
      implementation 'androidx.mediarouter:mediarouter:1.2.5'
      implementation 'com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0'
    }
  

  Nhớ cập nhật số phiên bản này mỗi khi Dịch vụ Google Play được cập nhật.

  Lưu ý: Nếu số tham chiếu phương thức trong ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn 65 nghìn, thì ứng dụng có thể không biên dịch được. Bạn có thể giảm thiểu vấn đề này khi biên dịch ứng dụng bằng cách chỉ chỉ định các API Dịch vụ Google Play cụ thể mà ứng dụng của bạn sử dụng, thay vì tất cả các API đó. Để biết thông tin về cách thực hiện việc này, hãy xem phần Biên dịch có chọn lọc API vào tệp thực thi.

 4. Lưu các thay đổi rồi nhấp vào Sync Project with Gradle Files (Đồng bộ hoá dự án với tệp Gradle) trên thanh công cụ.

IDE khác

Cách cung cấp API của Dịch vụ Google Play cho ứng dụng:

 1. Sao chép dự án thư viện tại <android-sdk>/extras/google/google_play_services/libproject/google-play-services_lib/ vào vị trí bạn duy trì các dự án ứng dụng Android của mình.
 2. Trong dự án ứng dụng của bạn, hãy tham chiếu dự án thư viện Dịch vụ Google Play. Hãy xem phần Tham chiếu dự án thư viện trên dòng lệnh để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này.

  Lưu ý: Bạn nên tham chiếu một bản sao của thư viện mà bạn đã sao chép vào không gian phát triển của mình – bạn không nên tham chiếu thư viện trực tiếp từ thư mục SDK Android.

 3. Sau khi thêm thư viện Dịch vụ Google Play làm phần phụ thuộc cho dự án ứng dụng, hãy mở tệp kê khai của ứng dụng và thêm thẻ sau đây làm phần tử con của phần tử <application>:
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version" />
  

Sau khi đã thiết lập dự án để tham chiếu dự án thư viện, bạn có thể bắt đầu phát triển các tính năng bằng API Dịch vụ Google Play.

Tạo ngoại lệ Proguard

Để ngăn ProGuard xoá các lớp bắt buộc, hãy thêm các dòng sau vào tệp /proguard-project.txt:

-keep public class com.google.android.gms.common.internal.safeparcel.SafeParcelable {
  public static final *** NULL;
}

-keepnames class * implements android.os.Parcelable
-keepclassmembers class * implements android.os.Parcelable {
 public static final *** CREATOR;
}

-keep @interface android.support.annotation.Keep
-keep @android.support.annotation.Keep class *
-keepclasseswithmembers class * {
 @android.support.annotation.Keep <fields>;
}
-keepclasseswithmembers class * {
 @android.support.annotation.Keep <methods>;
}

-keep @interface com.google.android.gms.common.annotation.KeepName
-keepnames @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName class *
-keepclassmembernames class * {
 @com.google.android.gms.common.annotation.KeepName *;
}

-keep @interface com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi
-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * {
 public <fields>;
 public <methods>;
}

-dontwarn android.security.NetworkSecurityPolicy