יצירה ואכלוס של תיקיות

תיקיות הן קבצים שמכילים רק מטא-נתונים ואפשר להשתמש בהם כדי לארגן קבצים ב-Google Drive. יש להם את המאפיינים הבאים:

 • תיקייה היא קובץ עם סוג MIME application/vnd.google-apps.folder ואין לה סיומת.
 • אפשר להשתמש בכינוי root כדי להפנות לתיקיית השורש בכל מקום שבו מצוין מזהה הקובץ.

כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על המגבלות על קבצים ותיקיות ב-Drive.

המדריך הזה מסביר איך לבצע כמה משימות בסיסיות שקשורות לתיקיות.

יצירת תיקייה

כדי ליצור תיקייה, משתמשים ב-method files.create עם סוג MIME וכותרת application/vnd.google-apps.folder. דוגמת הקוד הבאה מראה איך ליצור תיקייה באמצעות ספריית לקוח:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate use of Drive's create folder API */
public class CreateFolder {


 /**
  * Create new folder.
  *
  * @return Inserted folder id if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createFolder() throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("Test");
  fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.folder");
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("Folder ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create folder: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_folder():
 """Create a folder and prints the folder ID
 Returns : Folder Id

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Invoices",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.folder",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'Folder ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 create_folder()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_folder.js
/**
 * Create a folder and prints the folder ID
 * @return{obj} folder Id
 * */
async function createFolder() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Invoices',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.folder',
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('Folder Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function createFolder()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'Invoices',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.folder'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("Folder ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

‎.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive create folder API.
  public class CreateFolder
  {
    /// <summary>
    /// Creates a new folder.
    /// </summary>
    /// <returns>created folder id, null otherwise</returns>
    public static string DriveCreateFolder()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // File metadata
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Invoices",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.folder"
        };

        // Create a new folder on drive.
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the created folder id.
        Console.WriteLine("Folder ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

יצירת קובץ בתיקייה ספציפית

כדי ליצור קובץ בתיקייה ספציפית, משתמשים בשיטה files.create ומציינים את מזהה התיקייה במאפיין parents של הקובץ. המאפיין parents מכיל את המזהים של תיקיות ההורה שמכילים את הקובץ. דוגמת הקוד הבאה מראה איך ליצור קובץ בתיקייה ספציפית באמצעות ספריית לקוח:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadToFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate Drive's upload to folder use-case. */
public class UploadToFolder {

 /**
  * Upload a file to the specified folder.
  *
  * @param realFolderId Id of the folder.
  * @return Inserted file metadata if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static File uploadToFolder(String realFolderId) throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("photo.jpg");
  fileMetadata.setParents(Collections.singletonList(realFolderId));
  java.io.File filePath = new java.io.File("files/photo.jpg");
  FileContent mediaContent = new FileContent("image/jpeg", filePath);
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id, parents")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to upload file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/upload_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_to_folder(folder_id):
 """Upload a file to the specified folder and prints file ID, folder ID
 Args: Id of the folder
 Returns: ID of the file uploaded

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_metadata = {"name": "photo.jpg", "parents": [folder_id]}
  media = MediaFileUpload(
    "download.jpeg", mimetype="image/jpeg", resumable=True
  )
  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 upload_to_folder(folder_id="1s0oKEZZXjImNngxHGnY0xed6Mw-tvspu")

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/upload_to_folder.js
/**
 * Upload a file to the specified folder
 * @param{string} folderId folder ID
 * @return{obj} file Id
 * */
async function uploadToFolder(folderId) {
 const fs = require('fs');
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 // TODO(developer): set folder Id
 // folderId = '1lWo8HghUBd-3mN4s98ArNFMdqmhqCXH7';
 const fileMetadata = {
  name: 'photo.jpg',
  parents: [folderId],
 };
 const media = {
  mimeType: 'image/jpeg',
  body: fs.createReadStream('files/photo.jpg'),
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadToFolder($folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'photo.jpg',
      'parents' => array($folderId)
    ));
    $content = file_get_contents('../files/photo.jpg');
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'data' => $content,
      'mimeType' => 'image/jpeg',
      'uploadType' => 'multipart',
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;
  } catch (Exception $e) {
    echo "Error Message: " . $e;
  }
}
require_once 'vendor/autoload.php';
uploadToFolder();

‎.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadToFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive upload to folder.
  public class UploadToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Upload a file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">Image path to upload.</param>
    /// <param name="folderId">Id of the folder.</param>
    /// <returns>Inserted file metadata if successful, null otherwise</returns>
    public static Google.Apis.Drive.v3.Data.File DriveUploadToFolder
      (string filePath, string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Upload file photo.jpg in specified folder on drive.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "photo.jpg",
          Parents = new List<string>
          {
            folderId
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        // Create a new file on drive.
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          // Create a new file, with metadata and stream.
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "image/jpeg");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }
        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the uploaded file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is FileNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("File not found");
        }
        else if (e is DirectoryNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("Directory Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

אפשר להשתמש במאפיין parents כשיוצרים קבצים בתיקייה ברמה העליונה או בכל תיקייה אחרת.

העברת קבצים בין תיקיות

כדי להעביר קבצים, עליך לעדכן את המזהה של הנכס parents.

כדי להוסיף או להסיר הורים לקובץ קיים, משתמשים בשיטה files.update עם הפרמטרים של השאילתה addParents ו-removeParents. דוגמת הקוד הבאה מראה איך להעביר קובץ בין תיקיות באמצעות ספריית לקוח:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/MoveFileToFolder.java

import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use case for moving file to folder.*/
public class MoveFileToFolder {


 /**
  * @param fileId  Id of file to be moved.
  * @param folderId Id of folder where the fill will be moved.
  * @return list of parent ids for the file.
  */
 public static List<String> moveFileToFolder(String fileId, String folderId)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // Retrieve the existing parents to remove
  File file = service.files().get(fileId)
    .setFields("parents")
    .execute();
  StringBuilder previousParents = new StringBuilder();
  for (String parent : file.getParents()) {
   previousParents.append(parent);
   previousParents.append(',');
  }
  try {
   // Move the file to the new folder
   file = service.files().update(fileId, null)
     .setAddParents(folderId)
     .setRemoveParents(previousParents.toString())
     .setFields("id, parents")
     .execute();

   return file.getParents();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to move file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/move_file_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def move_file_to_folder(file_id, folder_id):
 """Move specified file to the specified folder.
 Args:
   file_id: Id of the file to move.
   folder_id: Id of the folder
 Print: An object containing the new parent folder and other meta data
 Returns : Parent Ids for the file

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  # Retrieve the existing parents to remove
  file = service.files().get(fileId=file_id, fields="parents").execute()
  previous_parents = ",".join(file.get("parents"))
  # Move the file to the new folder
  file = (
    service.files()
    .update(
      fileId=file_id,
      addParents=folder_id,
      removeParents=previous_parents,
      fields="id, parents",
    )
    .execute()
  )
  return file.get("parents")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 move_file_to_folder(
   file_id="1KuPmvGq8yoYgbfW74OENMCB5H0n_2Jm9",
   folder_id="1jvTFoyBhUspwDncOTB25kb9k0Fl0EqeN",
 )

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/move_file_to_folder.js
/**
 * Change the file's modification timestamp.
 * @param{string} fileId Id of the file to move
 * @param{string} folderId Id of the folder to move
 * @return{obj} file status
 * */
async function moveFileToFolder(fileId, folderId) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 try {
  // Retrieve the existing parents to remove
  const file = await service.files.get({
   fileId: fileId,
   fields: 'parents',
  });

  // Move the file to the new folder
  const previousParents = file.data.parents
    .join(',');
  const files = await service.files.update({
   fileId: fileId,
   addParents: folderId,
   removeParents: previousParents,
   fields: 'id, parents',
  });
  console.log(files.status);
  return files.status;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveMoveFileToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function moveFileToFolder($fileId,$folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $emptyFileMetadata = new DriveFile();
    // Retrieve the existing parents to remove
    $file = $driveService->files->get($fileId, array('fields' => 'parents'));
    $previousParents = join(',', $file->parents);
    // Move the file to the new folder
    $file = $driveService->files->update($fileId, $emptyFileMetadata, array(
      'addParents' => $folderId,
      'removeParents' => $previousParents,
      'fields' => 'id, parents'));
    return $file->parents;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

‎.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/MoveFileToFolder.cs
using Google;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive move file to folder.
  public class MoveFileToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Move specified file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="fileId">Id of file to be moved.</param>
    /// <param name="folderId">Id of folder where the fill will be moved.</param>
    /// <returns>list of parent ids for the file, null otherwise.</returns>
    public static IList<string> DriveMoveFileToFolder(string fileId,
      string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Retrieve the existing parents to remove
        var getRequest = service.Files.Get(fileId);
        getRequest.Fields = "parents";
        var file = getRequest.Execute();
        var previousParents = String.Join(",", file.Parents);
        // Move the file to the new folder
        var updateRequest =
          service.Files.Update(new Google.Apis.Drive.v3.Data.File(),
            fileId);
        updateRequest.Fields = "id, parents";
        updateRequest.AddParents = folderId;
        updateRequest.RemoveParents = previousParents;
        file = updateRequest.Execute();

        return file.Parents;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("File or Folder not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

מגבלות על קבצים ותיקיות

לתיקיות ולקבצים ב-Drive יש מגבלות אחסון מסוימות.

מגבלת פריטי משתמש

לכל משתמש יכולים להיות עד 500 מיליון פריטים שנוצרו באמצעות אותו חשבון. כשהמשתמשים מגיעים למגבלה, הם לא יכולים יותר ליצור או להעלות פריטים ב-Drive. הם עדיין יכולים לראות ולערוך פריטים קיימים. כדי ליצור שוב קבצים, המשתמשים צריכים למחוק פריטים לתמיד או להשתמש בחשבון אחר. למידע נוסף, ראו אשפה או מחיקה של קבצים ותיקיות.

אובייקטים שנספרים במגבלה הזו הם:

 • פריטים שהמשתמש יצר או העלה ב-Drive
 • פריטים שנוצרו על ידי המשתמש אבל שייכים עכשיו למישהו אחר
 • פריטים באשפה
 • קיצורי דרך
 • מקשי קיצור של צד שלישי

אובייקטים שלא נכללים בחישוב של המגבלה הזו:

 • פריטים שנמחקו לתמיד
 • פריטים ששותפו עם המשתמש אבל בבעלות אדם אחר
 • פריטים בבעלות המשתמש אבל נוצרו על ידי מישהו אחר

כשמנסים להוסיף יותר מ-500 מיליון פריטים, מקבלים תגובה עם קוד סטטוס HTTP activeItemCreationLimitExceeded.

שימו לב: אין מגבלה על מספר הפריטים שחשבון שירות יכול להיות הבעלים שלהם, אבל המגבלה של 500 מיליון פריטים חלה על מספר הפריטים שחשבון שירות יכול ליצור.

מגבלת פריטים בתיקיות

לכל תיקייה ב'אחסון שלי' של משתמש יש מגבלה של 500,000 פריטים. המגבלה הזו לא חלה על תיקיית הבסיס של 'האחסון שלי'. הפריטים שנכללים במגבלה הזו הם:

כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על המגבלות על תיקיות ב-Google Drive.

מגבלת עומק התיקייה

תיקיית'האחסון שלי' של משתמש לא יכולה להכיל יותר מ-100 רמות של תיקיות בתוך תיקיות. המשמעות היא שאי אפשר לאחסן תיקיית צאצא בתיקייה שיש בה יותר מ-99 רמות. ההגבלה הזו רלוונטית רק לתיקיות צאצא. המגבלה הזו לא חלה על קובץ צאצא עם סוג MIME שאינו application/vnd.google-apps.folder.

לדוגמה, בתרשים הבא אפשר להציב תיקייה חדשה בתוך תיקייה מספר 99, אבל לא בתוך תיקייה מספר 100. עם זאת, תיקייה מספר 100 יכולה לאחסן קבצים כמו כל תיקייה אחרת ב-Drive:

מגבלת העומק של תיקיית Drive.

כשמנסים להוסיף יותר מ-100 רמות של תיקיות, מקבלים תגובה עם קוד סטטוס HTTP myDriveHierarchyDepthLimitExceeded.