Nhà cung cấp nội dung Android cho Gmail

Ứng dụng Gmail dành cho Android có một trình cung cấp nội dung mà nhà phát triển bên thứ ba có thể dùng để truy xuất thông tin về nhãn như tên và số lượng chưa đọc, đồng thời luôn cập nhật khi thông tin đó thay đổi. Ví dụ: ứng dụng hoặc tiện ích có thể cho thấy số lượng thư chưa đọc trong hộp thư đến của một tài khoản cụ thể.

Trước khi sử dụng trình cung cấp nội dung này, hãy gọi phương thức GmailContract.canReadLabels(Context) để xác định xem phiên bản ứng dụng Gmail của người dùng có hỗ trợ các truy vấn này hay không.

Tìm một tài khoản Gmail hợp lệ để truy vấn

Trước tiên, ứng dụng phải tìm địa chỉ email của tài khoản Gmail hợp lệ để truy vấn thông tin về nhãn. Với quyền GET_ACCOUNTS, AccountManager có thể trả về thông tin sau:

// Get the account list, and pick the first one
final String ACCOUNT_TYPE_GOOGLE = "com.google";
final String[] FEATURES_MAIL = {
    "service_mail"
};
AccountManager.get(this).getAccountsByTypeAndFeatures(ACCOUNT_TYPE_GOOGLE, FEATURES_MAIL,
    new AccountManagerCallback() {
      @Override
      public void run(AccountManagerFuture future) {
        Account[] accounts = null;
        try {
          accounts = future.getResult();
          if (accounts != null && accounts.length > 0) {
            String selectedAccount = accounts[0].name;
            queryLabels(selectedAccount);
          }

        } catch (OperationCanceledException oce) {
          // TODO: handle exception
        } catch (IOException ioe) {
          // TODO: handle exception
        } catch (AuthenticatorException ae) {
          // TODO: handle exception
        }
      }
    }, null /* handler */);

Truy vấn trình cung cấp nội dung

Khi đã chọn địa chỉ email, bạn có thể lấy URI ContentProvider để truy vấn. Chúng tôi đã cung cấp một lớp đơn giản có tên là GmailContract.java để tạo URI và xác định các cột được trả về.

Ứng dụng có thể truy vấn trực tiếp URI này (hoặc tốt hơn là sử dụng CursorLoader) để lấy một Con trỏ chứa thông tin về tất cả các nhãn trên một tài khoản:

Cursor labelsCursor = getContentResolver().query(GmailContract.Labels.getLabelsUri(selectedAccount), null, null, null, null);

Với dữ liệu trong con trỏ này, sau đó, bạn có thể duy trì giá trị URI trong cột GmailContract.Labels.URI để truy vấn và theo dõi các thay đổi trên một nhãn.

Giá trị NAME cho các nhãn được xác định trước có thể khác nhau tuỳ theo ngôn ngữ, vì vậy, bạn không nên sử dụng GmailContract.Labels.NAME. Thay vào đó, bạn có thể dùng phương pháp lập trình để xác định các nhãn được xác định trước như Hộp thư đến, Đã gửi hoặc Thư nháp bằng cách sử dụng giá trị Chuỗi trong cột GmailContract.Labels.CANONICAL_NAME:

// loop through the cursor and find the Inbox
if (labelsCursor != null) {
  final String inboxCanonicalName = GmailContract.Labels.LabelCanonicalName.CANONICAL_NAME_INBOX;
  final int canonicalNameIndex = labelsCursor.getColumnIndexOrThrow(GmailContract.Labels.CANONICAL_NAME);
  while (labelsCursor.moveToNext()) {
    if (inboxCanonicalName.equals(labelsCursor.getString(canonicalNameIndex))) {
      // this row corresponds to the Inbox
    }
  }
}

Để được trợ giúp thêm, hãy đọc bài viết Thông tin cơ bản về trình cung cấp nội dung

Xem ví dụ

Để xem ví dụ về cách hoạt động của trình cung cấp nội dung này, hãy tải ứng dụng mẫu xuống.