E-posta Gönderme

Gmail API'yi kullanarak e-posta göndermenin iki yolu vardır:

 • Doğrudan messages.send yöntemini kullanarak gönderebilirsiniz.
 • E-postayı drafts.send yöntemini kullanarak taslaktan gönderebilirsiniz.

E-postalar, mesaj kaynağının raw özelliği içinde base64url kodlamalı dizeler olarak gönderilir. E-posta göndermek için gereken üst düzey iş akışı:

 1. E-posta içeriğini uygun bir şekilde oluşturun ve base64url dizesi olarak kodlayın.
 2. Yeni bir mesaj kaynağı oluşturun ve raw özelliğini yeni oluşturduğunuz base64url dizesine ayarlayın.
 3. messages.send numaralı telefonu arayın. Taslak gönderiyorsanız mesajı göndermek için drafts.send numaralı telefonu arayın.

Bu iş akışının ayrıntıları, seçtiğiniz istemci kitaplığına ve programlama diline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Mesaj oluşturma

Gmail API, RFC 2822 ile uyumlu ve base64url dizeleri olarak kodlanmış MIME e-posta iletileri gerektirir. Birçok programlama dilinde, MIME mesajlarını oluşturma ve kodlama sürecini basitleştiren kitaplıklar veya yardımcı programlar bulunur. Aşağıdaki kod örnekleri, çeşitli diller için Google API'leri istemci kitaplıklarını kullanarak MIME mesajının nasıl oluşturulacağını göstermektedir.

Java

javax.mail.internet paketindeki MimeMessage sınıfı ile e-posta mesajı oluşturma işlemi büyük ölçüde kolaylaştırılabilir. Aşağıdaki örnekte, üstbilgiler de dahil olmak üzere e-posta iletisinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir:

gmail/snippets/src/main/java/CreateEmail.java
import java.util.Properties;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

/* Class to demonstrate the use of Gmail Create Email API */
public class CreateEmail {

 /**
  * Create a MimeMessage using the parameters provided.
  *
  * @param toEmailAddress  email address of the receiver
  * @param fromEmailAddress email address of the sender, the mailbox account
  * @param subject     subject of the email
  * @param bodyText     body text of the email
  * @return the MimeMessage to be used to send email
  * @throws MessagingException - if a wrongly formatted address is encountered.
  */
 public static MimeMessage createEmail(String toEmailAddress,
                    String fromEmailAddress,
                    String subject,
                    String bodyText)
   throws MessagingException {
  Properties props = new Properties();
  Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);

  MimeMessage email = new MimeMessage(session);

  email.setFrom(new InternetAddress(fromEmailAddress));
  email.addRecipient(javax.mail.Message.RecipientType.TO,
    new InternetAddress(toEmailAddress));
  email.setSubject(subject);
  email.setText(bodyText);
  return email;
 }
}

Sonraki adım MimeMessage kodunu kodlamak, bir Message nesnesi örneklendirmek ve base64url olarak kodlanmış mesaj dizesini raw özelliğinin değeri olarak ayarlamaktır.

gmail/snippets/src/main/java/CreateMessage.java
import com.google.api.services.gmail.model.Message;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

/* Class to demonstrate the use of Gmail Create Message API */
public class CreateMessage {

 /**
  * Create a message from an email.
  *
  * @param emailContent Email to be set to raw of message
  * @return a message containing a base64url encoded email
  * @throws IOException    - if service account credentials file not found.
  * @throws MessagingException - if a wrongly formatted address is encountered.
  */
 public static Message createMessageWithEmail(MimeMessage emailContent)
   throws MessagingException, IOException {
  ByteArrayOutputStream buffer = new ByteArrayOutputStream();
  emailContent.writeTo(buffer);
  byte[] bytes = buffer.toByteArray();
  String encodedEmail = Base64.encodeBase64URLSafeString(bytes);
  Message message = new Message();
  message.setRaw(encodedEmail);
  return message;
 }
}

Python

Aşağıdaki kod örneğinde, MIME mesajı oluşturma, base64url dizesine kodlama ve bunu Message kaynağının raw alanına atama gösterilmektedir:

gmail/snippet/posta gönder/create_draft.py
import base64
from email.message import EmailMessage

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def gmail_create_draft():
 """Create and insert a draft email.
  Print the returned draft's message and id.
  Returns: Draft object, including draft id and message meta data.

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create gmail api client
  service = build("gmail", "v1", credentials=creds)

  message = EmailMessage()

  message.set_content("This is automated draft mail")

  message["To"] = "gduser1@workspacesamples.dev"
  message["From"] = "gduser2@workspacesamples.dev"
  message["Subject"] = "Automated draft"

  # encoded message
  encoded_message = base64.urlsafe_b64encode(message.as_bytes()).decode()

  create_message = {"message": {"raw": encoded_message}}
  # pylint: disable=E1101
  draft = (
    service.users()
    .drafts()
    .create(userId="me", body=create_message)
    .execute()
  )

  print(f'Draft id: {draft["id"]}\nDraft message: {draft["message"]}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  draft = None

 return draft


if __name__ == "__main__":
 gmail_create_draft()

Ekleri olan mesajlar oluşturma

Ek içeren bir mesaj oluşturmak, başka herhangi bir mesaj oluşturmaya benzer ancak dosyayı çok parçalı MIME mesajı olarak yükleme işlemi programlama diline bağlıdır. Aşağıdaki kod örneklerinde, ekli çok parçalı bir MIME mesajı oluşturmanın olası yolları gösterilmektedir.

Java

Aşağıdaki örnekte çok parçalı MIME mesajının nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Kodlama ve atama adımları yukarıdakiyle aynıdır.

gmail/snippets/src/main/java/CreateDraftWithAttachment.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.gmail.Gmail;
import com.google.api.services.gmail.GmailScopes;
import com.google.api.services.gmail.model.Draft;
import com.google.api.services.gmail.model.Message;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.Properties;
import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.DataSource;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Multipart;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeBodyPart;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import javax.mail.internet.MimeMultipart;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

/* Class to demonstrate the use of Gmail Create Draft with attachment API */
public class CreateDraftWithAttachment {
 /**
  * Create a draft email with attachment.
  *
  * @param fromEmailAddress - Email address to appear in the from: header.
  * @param toEmailAddress  - Email address of the recipient.
  * @param file       - Path to the file to be attached.
  * @return the created draft, {@code null} otherwise.
  * @throws MessagingException - if a wrongly formatted address is encountered.
  * @throws IOException    - if service account credentials file not found.
  */
 public static Draft createDraftMessageWithAttachment(String fromEmailAddress,
                            String toEmailAddress,
                            File file)
   throws MessagingException, IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
     TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
     guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(GmailScopes.GMAIL_COMPOSE);
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(credentials);

  // Create the gmail API client
  Gmail service = new Gmail.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Gmail samples")
    .build();

  // Create the email content
  String messageSubject = "Test message";
  String bodyText = "lorem ipsum.";

  // Encode as MIME message
  Properties props = new Properties();
  Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
  MimeMessage email = new MimeMessage(session);
  email.setFrom(new InternetAddress(fromEmailAddress));
  email.addRecipient(javax.mail.Message.RecipientType.TO,
    new InternetAddress(toEmailAddress));
  email.setSubject(messageSubject);

  MimeBodyPart mimeBodyPart = new MimeBodyPart();
  mimeBodyPart.setContent(bodyText, "text/plain");
  Multipart multipart = new MimeMultipart();
  multipart.addBodyPart(mimeBodyPart);
  mimeBodyPart = new MimeBodyPart();
  DataSource source = new FileDataSource(file);
  mimeBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source));
  mimeBodyPart.setFileName(file.getName());
  multipart.addBodyPart(mimeBodyPart);
  email.setContent(multipart);

  // Encode and wrap the MIME message into a gmail message
  ByteArrayOutputStream buffer = new ByteArrayOutputStream();
  email.writeTo(buffer);
  byte[] rawMessageBytes = buffer.toByteArray();
  String encodedEmail = Base64.encodeBase64URLSafeString(rawMessageBytes);
  Message message = new Message();
  message.setRaw(encodedEmail);

  try {
   // Create the draft message
   Draft draft = new Draft();
   draft.setMessage(message);
   draft = service.users().drafts().create("me", draft).execute();
   System.out.println("Draft id: " + draft.getId());
   System.out.println(draft.toPrettyString());
   return draft;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 403) {
    System.err.println("Unable to create draft: " + e.getDetails());
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return null;
 }
}

Python

Önceki örneğe benzer şekilde bu örnek, mesajı base64url'ye kodlamayı ve Message kaynağının raw alanına atamayı da ele alır.

gmail/snippet/posta gönder/create_draft_with_attachment.py
import base64
import mimetypes
import os
from email.message import EmailMessage
from email.mime.audio import MIMEAudio
from email.mime.base import MIMEBase
from email.mime.image import MIMEImage
from email.mime.text import MIMEText

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def gmail_create_draft_with_attachment():
 """Create and insert a draft email with attachment.
  Print the returned draft's message and id.
 Returns: Draft object, including draft id and message meta data.

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create gmail api client
  service = build("gmail", "v1", credentials=creds)
  mime_message = EmailMessage()

  # headers
  mime_message["To"] = "gduser1@workspacesamples.dev"
  mime_message["From"] = "gduser2@workspacesamples.dev"
  mime_message["Subject"] = "sample with attachment"

  # text
  mime_message.set_content(
    "Hi, this is automated mail with attachment.Please do not reply."
  )

  # attachment
  attachment_filename = "photo.jpg"
  # guessing the MIME type
  type_subtype, _ = mimetypes.guess_type(attachment_filename)
  maintype, subtype = type_subtype.split("/")

  with open(attachment_filename, "rb") as fp:
   attachment_data = fp.read()
  mime_message.add_attachment(attachment_data, maintype, subtype)

  encoded_message = base64.urlsafe_b64encode(mime_message.as_bytes()).decode()

  create_draft_request_body = {"message": {"raw": encoded_message}}
  # pylint: disable=E1101
  draft = (
    service.users()
    .drafts()
    .create(userId="me", body=create_draft_request_body)
    .execute()
  )
  print(f'Draft id: {draft["id"]}\nDraft message: {draft["message"]}')
 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  draft = None
 return draft


def build_file_part(file):
 """Creates a MIME part for a file.

 Args:
  file: The path to the file to be attached.

 Returns:
  A MIME part that can be attached to a message.
 """
 content_type, encoding = mimetypes.guess_type(file)

 if content_type is None or encoding is not None:
  content_type = "application/octet-stream"
 main_type, sub_type = content_type.split("/", 1)
 if main_type == "text":
  with open(file, "rb"):
   msg = MIMEText("r", _subtype=sub_type)
 elif main_type == "image":
  with open(file, "rb"):
   msg = MIMEImage("r", _subtype=sub_type)
 elif main_type == "audio":
  with open(file, "rb"):
   msg = MIMEAudio("r", _subtype=sub_type)
 else:
  with open(file, "rb"):
   msg = MIMEBase(main_type, sub_type)
   msg.set_payload(file.read())
 filename = os.path.basename(file)
 msg.add_header("Content-Disposition", "attachment", filename=filename)
 return msg


if __name__ == "__main__":
 gmail_create_draft_with_attachment()

İleti gönderme

Bir mesaj oluşturduktan sonra, aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi messages.send çağrısının istek gövdesinde bu mesajı göndererek gönderebilirsiniz.

Java

gmail/snippets/src/main/java/SendMessage.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.gmail.Gmail;
import com.google.api.services.gmail.GmailScopes;
import com.google.api.services.gmail.model.Message;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.Properties;
import javax.mail.MessagingException;
import javax.mail.Session;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;
import org.apache.commons.codec.binary.Base64;

/* Class to demonstrate the use of Gmail Send Message API */
public class SendMessage {
 /**
  * Send an email from the user's mailbox to its recipient.
  *
  * @param fromEmailAddress - Email address to appear in the from: header
  * @param toEmailAddress  - Email address of the recipient
  * @return the sent message, {@code null} otherwise.
  * @throws MessagingException - if a wrongly formatted address is encountered.
  * @throws IOException    - if service account credentials file not found.
  */
 public static Message sendEmail(String fromEmailAddress,
                 String toEmailAddress)
   throws MessagingException, IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(GmailScopes.GMAIL_SEND);
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(credentials);

  // Create the gmail API client
  Gmail service = new Gmail.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Gmail samples")
    .build();

  // Create the email content
  String messageSubject = "Test message";
  String bodyText = "lorem ipsum.";

  // Encode as MIME message
  Properties props = new Properties();
  Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
  MimeMessage email = new MimeMessage(session);
  email.setFrom(new InternetAddress(fromEmailAddress));
  email.addRecipient(javax.mail.Message.RecipientType.TO,
    new InternetAddress(toEmailAddress));
  email.setSubject(messageSubject);
  email.setText(bodyText);

  // Encode and wrap the MIME message into a gmail message
  ByteArrayOutputStream buffer = new ByteArrayOutputStream();
  email.writeTo(buffer);
  byte[] rawMessageBytes = buffer.toByteArray();
  String encodedEmail = Base64.encodeBase64URLSafeString(rawMessageBytes);
  Message message = new Message();
  message.setRaw(encodedEmail);

  try {
   // Create send message
   message = service.users().messages().send("me", message).execute();
   System.out.println("Message id: " + message.getId());
   System.out.println(message.toPrettyString());
   return message;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   GoogleJsonError error = e.getDetails();
   if (error.getCode() == 403) {
    System.err.println("Unable to send message: " + e.getDetails());
   } else {
    throw e;
   }
  }
  return null;
 }
}

Python

gmail/snippet/posta gönder/send_message.py
import base64
from email.message import EmailMessage

import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def gmail_send_message():
 """Create and send an email message
 Print the returned message id
 Returns: Message object, including message id

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  service = build("gmail", "v1", credentials=creds)
  message = EmailMessage()

  message.set_content("This is automated draft mail")

  message["To"] = "gduser1@workspacesamples.dev"
  message["From"] = "gduser2@workspacesamples.dev"
  message["Subject"] = "Automated draft"

  # encoded message
  encoded_message = base64.urlsafe_b64encode(message.as_bytes()).decode()

  create_message = {"raw": encoded_message}
  # pylint: disable=E1101
  send_message = (
    service.users()
    .messages()
    .send(userId="me", body=create_message)
    .execute()
  )
  print(f'Message Id: {send_message["id"]}')
 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  send_message = None
 return send_message


if __name__ == "__main__":
 gmail_send_message()

Yanıt göndermeye çalışıyor ve e-postanın ileti dizisinde olmasını istiyorsanız aşağıdakilerden emin olun:

 1. Subject başlıkları eşleşiyor
 2. References ve In-Reply-To üstbilgileri, RFC 2822 standardını uygular.

Taslaktan ileti gönderme hakkında bilgi için Taslak Oluşturma bölümüne bakın.