IMAP, POP và SMTP

Đối với các ứng dụng không phải Gmail, Gmail hỗ trợ các giao thức chuẩn IMAP, POP và SMTP. Các máy chủ IMAP, POP và SMTP của Gmail đã được mở rộng để hỗ trợ việc uỷ quyền thông qua giao thức OAuth 2.0 theo tiêu chuẩn ngành.

Giao thức

IMAP, POP và SMTP sử dụng Lớp bảo mật và xác thực đơn giản (SASL) tiêu chuẩn, dùng các lệnh IMAP AUTHENTICATE, POP AUTH và SMTP AUTH gốc tích hợp sẵn để xác thực người dùng. Cơ chế SASL XOAUTH2 cho phép ứng dụng cung cấp thông tin xác thực OAuth 2.0 để xác thực. Tài liệu về giao thức SASL XOAUTH2 mô tả rất chi tiết về cơ chế SASL XOAUTH2, cũng như có sẵn các thư viện và mẫu đã triển khai giao thức này.

Các kết nối đến với máy chủ IMAP tại imap.gmail.com:993 và máy chủ POP tại pop.gmail.com:995 yêu cầu SSL. Máy chủ SMTP đi, smtp.gmail.com, hỗ trợ TLS. Nếu ứng dụng của bạn bắt đầu bằng văn bản thuần tuý, trước khi đưa ra lệnh STARTTLS, hãy sử dụng cổng 465 (đối với SSL) hoặc cổng 587 (đối với TLS).

Giới hạn thời lượng phiên

Phiên POP của Gmail được giới hạn trong khoảng 7 ngày. Phiên IMAP của Gmail được giới hạn trong khoảng 24 giờ. Nếu phiên được xác thực bằng thông tin đăng nhập OAuth, thì giới hạn trong khoảng thời gian có hiệu lực của mã truy cập được sử dụng (thường là 1 giờ). Phiên trong bối cảnh này là một kết nối TCP liên tục.

Khi thời gian trôi qua và phiên hết hạn, Gmail sẽ đóng kết nối với một thông báo cho biết phiên đã hết hạn. Sau đó, ứng dụng có thể kết nối lại, xác thực lại và tiếp tục. Nếu bạn sử dụng OAuth, hãy đảm bảo rằng mã truy cập đã dùng là hợp lệ (nếu bạn cố gắng sử dụng mã truy cập cũ hơn 1 giờ thì mã đó có thể không hợp lệ).

Thư viện và mẫu

Để thuận tiện, việc truy cập thư bằng IMAP hoặc POP và gửi thư bằng SMTP thường được thực hiện qua các thư viện IMAP và SMTP hiện có. Miễn là các thư viện này hỗ trợ Lớp bảo mật và xác thực đơn giản (SASL), chúng phải tương thích với cơ chế SASL XOAUTH2 mà Gmail hỗ trợ.

Ngoài tài liệu về giao thức SASL XOAUTH2, bạn cũng nên đọc bài viết Sử dụng OAuth 2.0 để truy cập API của Google để biết thêm thông tin về cách triển khai ứng dụng OAuth 2.0.

Trang Thư viện và mẫu cung cấp các mã mẫu bằng nhiều ngôn ngữ phổ biến bằng cách sử dụng cơ chế SASL XOAUTH2 với IMAP hoặc SMTP.