Tổng quan về API Công cụ Postmaster

API Công cụ Postmaster giúp bạn thu thập các chỉ số trên các email hàng loạt được gửi đến người dùng Gmail và nhập dữ liệu vào hoặc hợp nhất dữ liệu đó với các hệ thống khác. Các chỉ số này bao gồm tỷ lệ phần trăm email của bạn bị người dùng đánh dấu là thư rác và lỗi khi gửi thư. Để xem nội dung giải thích đầy đủ về các chỉ số do API Công cụ Postmaster cung cấp, hãy tham khảo mục Trang tổng quan của bài viết trên trung tâm trợ giúp của Công cụ Postmaster.

Các bước triển khai cấp cao

Hãy làm theo các bước tổng quan sau đây để sử dụng API này:

 1. Thiết lập một miền xác thực, có thể là DKIM (d=) hoặc miền SPF (miền Đường dẫn trả về) được dùng để xác thực email của bạn.
 2. Thiết lập API:
  1. Tạo dự án.
  2. Bật API Công cụ Postmaster.
  3. Thiết lập thông tin đăng nhập cho API.
  4. Tạo mã thông báo OAuth2.
 3. Sử dụng mã thông báo OAuth2 và thông tin đăng nhập để thực hiện lệnh gọi API, bao gồm cả việc xác minh miền và truy xuất các chỉ số.

Các bước tiếp theo

Để thiết lập miền xác thực, hãy chuyển sang phần Thiết lập miền xác thực.