Hướng dẫn di chuyển nhanh Đăng nhập Google

Để di chuyển ứng dụng của bạn từ phiên bản SDK đăng nhập Google trước phiên bản 6.0.0, hãy thực hiện các thay đổi sau:

 • Cập nhật tất cả lệnh gọi [GIDSignIn sharedInstance] tới các truy cập thuộc tính GIDSignIn.sharedInstance .

 • Di chuyển tất cả cấu hình ứng dụng khách (ID ứng dụng khách, v.v.) sang đối tượng GIDConfiguration .

 • Cập nhật các lệnh gọi đến các phương thức đã loại bỏ thành các phương thức tương đương mới của chúng:

  v5.xx v6.0.0
  signIn signInWithConfiguration:presentingViewController:callback:
  restorePreviousSignIn restorePreviousSignInWithCallback:
  disconnect disconnectWithCallback:
  getTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
  refreshTokensWithHandler: doWithFreshTokens:
 • Xóa tất cả các tham chiếu đến giao thức GIDSignInDelegate và các phương thức của nó.

  • Di chuyển logic từ signIn:didSignInForUser:withError: sang khối gọi lại của signInWithConfiguration:presentingViewController:callback: .

  • Di chuyển logic từ signIn:didDisconnectWithUser:withError: sang khối gọi lại của disconnectWithCallback: signIn:didDisconnectWithUser:withError: disconnectWithCallback: .

 • Kết nối thủ công GIDSignInButton với một phương thức gọi signInWithConfiguration:presentingViewController:callback: sử dụng IBAction hoặc tương tự.