Konfigurowanie projektu Google Cloud

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować projekt Google Cloud przed użyciem interfejsów API Google Maps Platform. Być może część z tych czynności została już wykonana na stronie Pierwsze kroki z Google Maps Platform, ale w tym temacie znajdziesz dodatkowe, przydatne instrukcje zarządzania projektami.

Tworzenie projektu

Aby korzystać z Google Maps Platform, musisz mieć projekt do zarządzania usługami, danymi logowania, płatnościami, interfejsami API i pakietami SDK.

Konfiguracja rozliczeń jest wymagana w przypadku każdego projektu, ale opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy projekt przekroczy swój limit bezpłatnych usług.

Aby utworzyć projekt Cloud z włączonymi płatnościami:

Konsola

 1. Utwórz nowy projekt Google Cloud w Cloud Console:

  Utwórz nowy projekt
 2. Na stronie Nowy projekt podaj wymagane informacje:

  • Nazwa projektu: zaakceptuj wartość domyślną lub wpisz własną nazwę.

   Nazwę projektu możesz zmienić w każdej chwili. Więcej informacji znajdziesz w artykule Identyfikowanie projektów.

  • Identyfikator projektu: zaakceptuj wartość domyślną lub kliknij EDYTUJ, aby wpisać niestandardowy identyfikator, którego interfejsy API Google używają jako unikalnego identyfikatora projektu.

   Po utworzeniu projektu nie można zmienić jego identyfikatora, dlatego wybierz taki, którego możesz używać przez cały okres istnienia projektu. Nie podawaj w identyfikatorze projektu żadnych informacji poufnych.

  • Konto rozliczeniowe: wybierz konto rozliczeniowe dla projektu. Jeśli nie masz skonfigurowanego konta rozliczeniowego lub masz tylko 1 konto rozliczeniowe, nie zobaczysz tej opcji.

   Aby powiązać projekt z kontem rozliczeniowym, musisz być administratorem konta rozliczeniowego lub menedżerem rozliczeniowym projektu. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji kontroli dostępu do płatności.

  • Lokalizacja: jeśli masz organizację, z którą chcesz połączyć projekt, kliknij Przeglądaj i wybierz tę organizację. W przeciwnym razie wybierz „Brak organizacji”.

   Więcej informacji znajdziesz w artykułach na temat tworzenia folderów i zarządzania nimi oraz Relacji między organizacjami, projektami i kontami rozliczeniowymi.

 3. Wybierz Utwórz.

gcloud

gcloud projects create "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud oraz tych poleceniach:

Włącz płatności

Aby wdrożyć aplikacje, musisz włączyć płatności. Nie obciążymy Cię, jeśli nie przekroczysz limitu miesięcznego. Jeśli Twoja aplikacja potrzebuje zasobów, które przekraczają limit miesięczny, zostanie naliczona opłata za dodatkowe wykorzystanie.

Jeśli podczas tworzenia projektu Cloud masz konto rozliczeniowe, płatności w tym projekcie są automatycznie włączone.

Aby włączyć płatności w projekcie Cloud:

 1. Otwórz w Cloud Console stronę Płatności:
  Otwórz stronę Płatności
 2. Wybierz lub utwórz projekt Google Cloud.
 3. W zależności od tego, czy konto rozliczeniowe istnieje lub czy wybrany projekt Cloud jest z nim powiązany, na stronie Płatności wyświetla się jedna z tych informacji:
  • Jeśli w wybranym projekcie Cloud płatności są już włączone, zobaczysz szczegóły konta rozliczeniowego.
  • Jeśli nie ma konta rozliczeniowego, wyświetli się prośba o utworzenie konta rozliczeniowego i powiązanie go z wybranym projektem Cloud.
  • Jeśli konto rozliczeniowe istnieje, zobaczysz prośbę o włączenie płatności, o ile wybrany projekt Cloud nie jest jeszcze powiązany z kontem rozliczeniowym. Możesz też wybrać Anuluj, a następnie Utwórz konto, aby utworzyć i powiązać nowe konto rozliczeniowe.

Po włączeniu płatności nie ma limitu kwoty obciążeń. Aby mieć większą kontrolę nad kosztami, możesz utworzyć budżet i ustawić alerty. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozliczenia i płatności.

Włącz interfejsy API

Aby używać Google Maps Platform, musisz włączyć interfejsy API lub pakiety SDK, których zamierzasz używać w projekcie.

Konsola

Włączanie interfejsu Aerial View API

(pakiet) SDK Cloud

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "aerialview.googleapis.com"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud oraz tych poleceniach:

Wyświetl włączone interfejsy API

Konsola

Aby wyświetlić włączone interfejsy API lub pakiety SDK, otwórz stronę Google Maps Platform w Cloud Console:

Otwórz stronę Google Maps Platform
 • Dodatkowe interfejsy API: te interfejsy API lub pakiety SDK nie są włączone.
 • Jeśli widzisz karty wszystkich interfejsów API i usług map, oznacza to, że nie zostały włączone żadne interfejsy API ani pakiety SDK.

gcloud

gcloud services list --project "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud oraz tych poleceniach:

Wyłączanie projektu

Możesz wyłączyć płatności i zwolnić wszystkie zasoby Cloud używane w Twoim projekcie Cloud, wyłączając ten projekt:

Konsola

 1. Otwórz stronę Projekty:

  Otwórz stronę Projekty
 2. Wybierz projekt Cloud, który chcesz wyłączyć, a następnie kliknij Usuń.

Więcej informacji o zarządzaniu projektami Cloud znajdziesz w artykule Cloud Resource Manager: tworzenie, wyłączanie i przywracanie projektów.

gcloud

gcloud projects delete "PROJECT"

Dowiedz się więcej o pakiecie SDK Google Cloud, instalacji pakietu SDK Cloud oraz tych poleceniach:

Co dalej?

Po skonfigurowaniu projektu Google Cloud musisz utworzyć i zabezpieczyć klucz interfejsu API, aby korzystać z interfejsu Aerial View API:

Używanie kluczy interfejsu API

Możesz też utworzyć token OAuth:

Używanie protokołu OAuth