REST Resource: videos

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

lookupVideo

Pobiera film na podstawie jego adresu lub identyfikatora filmu.

lookupVideoMetadata

Pobiera metadane filmu o jego adresie lub identyfikatorze video.

renderVideo

Dodaje adres do kolejki mechanizmu renderowania, jeśli film nie został jeszcze wyrenderowany.