پلتفرم را انتخاب کنید: وب سرویس اندروید iOS

استفاده از نشانه های جلسه

نشانه‌های جلسه، مراحل پرس و جو و انتخاب یک جستجوی تکمیل خودکار کاربر را در یک جلسه مجزا برای اهداف صورت‌حساب گروه‌بندی می‌کنند. مثال‌های زیر نحوه استفاده از نشانه‌های جلسه در تماس‌های تکمیل خودکار (جدید) و جزئیات مکان (جدید) را نشان می‌دهند.

یک نشانه جلسه ایجاد کنید

کاربران مسئول تولید نشانه های جلسه منحصر به فرد برای هر جلسه هستند. گوگل استفاده از UUID های نسخه 4 را توصیه می کند.

یک درخواست تکمیل خودکار (جدید) بدهید

یک درخواست تکمیل خودکار (جدید) یک درخواست HTTP POST است. برای اطلاعات بیشتر درباره پارامترهای بدنه درخواست، به درخواست‌های تکمیل خودکار مکان (جدید) مراجعه کنید.

سری درخواست های زیر کاربری را نشان می دهد که در حال جستجوی پیتزا فروشی در سانفرانسیسکو است. هنگامی که کاربر شروع به تایپ یک پرس و جو می کند، تکمیل خودکار (جدید) برای هر ضربه کلید فراخوانی می شود. توکن جلسه تولید شده به عنوان پارامتر در هر تماس ارسال می شود.

اولین درخواست و پاسخ

درخواست 1

curl -X POST -d '{
 "input": "p",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

پاسخ 1

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "placeId": "ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "text": {
     "text": "PIER 39, The Embarcadero, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 1
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "PIER 39",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 1
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "The Embarcadero, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "historical_landmark",
     "shopping_mall",
     "point_of_interest",
     "establishment",
     "marina",
     "tourist_attraction"
    ]
   }
  },
 ]
  / ... /
}

درخواست و پاسخ دوم

درخواست 2

curl -X POST -d '{
 "input": "pi",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

پاسخ 2

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "placeId": "ChIJHSGzi_yAhYARnrPmDWAx9ro",
    "text": {
     "text": "PIER 39, The Embarcadero, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 2
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "PIER 39",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 2
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "The Embarcadero, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "establishment",
     "point_of_interest",
     "shopping_mall",
     "marina",
     "historical_landmark",
     "tourist_attraction"
    ]
   }
  },
 /.../
 ]
}

درخواست و پاسخ سوم

درخواست 3

curl -X POST -d '{
 "input": "piz",
 "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
 "locationBias": {
  "circle": {
   "center": {
    "latitude": 37.7937,
    "longitude": -122.3965
   },
   "radius": 500.0
  }
 }
}' -H 'Content-Type: application/json' -H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" https://places.googleapis.com/v1/places:autocomplete

پاسخ 3

{
 "suggestions": [
  {
   "placePrediction": {
    "place": "places/ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
    "placeId": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
    "text": {
     "text": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA, USA",
     "matches": [
      {
       "endOffset": 3
      }
     ]
    },
    "structuredFormat": {
     "mainText": {
      "text": "Pizza By The Slice",
      "matches": [
       {
        "endOffset": 3
       }
      ]
     },
     "secondaryText": {
      "text": "Grant Avenue, San Francisco, CA, USA"
     }
    },
    "types": [
     "establishment",
     "point_of_interest",
     "food",
     "pizza_restaurant",
     "restaurant"
    ]
   }
  },
 /.../
 ]
}

جلسه را تمام کنید

با ارسال درخواست به جزئیات مکان (جدید) یا اعتبار سنجی آدرس و ارسال همان نشانه جلسه ای که برای درخواست های تکمیل خودکار (جدید) استفاده کردید، یک جلسه را خاتمه دهید.

درخواست جزئیات مکان (جدید).

درخواست جزئیات مکان (جدید) یک درخواست HTTP GET است. برای اطلاعات بیشتر در مورد پارامترهای بدنه درخواست، به درخواست‌های جزئیات مکان (جدید) مراجعه کنید.

درخواست جزئیات مکان (جدید) زیر شامل id مکان انتخابی و sessionToken استفاده شده در تماس‌های قبلی تکمیل خودکار (جدید) است.

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' \
-H "X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY" \
-H "X-Goog-FieldMask: id,displayName,accessibilityOptions,businessStatus" \
https://places.googleapis.com/v1/places/ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE?sessionToken=3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c

با استفاده از id مکان ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE ، تماس پاسخ JSON زیر را ایجاد می کند:

{
 "id": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
 "businessStatus": "OPERATIONAL",
 "displayName": {
  "text": "Pizza By The Slice",
  "languageCode": "en"
 },
 "accessibilityOptions": {
  "wheelchairAccessibleParking": false,
  "wheelchairAccessibleEntrance": true
 }
}

درخواست اعتبار سنجی آدرس بدهید

درخواست اعتبار سنجی آدرس یک درخواست HTTP POST است. برای اطلاعات بیشتر در مورد پارامترهای بدنه درخواست، به ارسال درخواست اعتبارسنجی آدرس مراجعه کنید.

درخواست اعتبار سنجی آدرس زیر شامل آدرس مکان انتخاب شده است که در قسمت text پاسخ تکمیل خودکار (جدید) یافت می‌شود و sessionToken استفاده شده در تماس‌های قبلی تکمیل خودکار (جدید) است.
  curl -X POST -d '{
   "sessionToken": "3519edfe-0f75-4a30-bfe4-7cbd89340b2c",
   "address": {
    "addressLines": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA, USA"
   }
  }' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  "https://addressvalidation.googleapis.com/v1:validateAddress?key=YOUR_API_KEY"

تماس پاسخ JSON زیر را ایجاد می کند:

  {
   "result": {
    "verdict": {
     "inputGranularity": "PREMISE",
     "validationGranularity": "PREMISE",
     "geocodeGranularity": "PREMISE",
     "hasInferredComponents": true
    },
    "address": {
     "formattedAddress": "Pizza By The Slice, Grant Avenue, San Francisco, CA 94133, USA",
     "postalAddress": {
      "regionCode": "US",
      "languageCode": "en",
      "postalCode": "94133",
      "administrativeArea": "CA",
      "locality": "San Francisco",
      "addressLines": [
       "Pizza By The Slice",
       "Grant Ave"
      ]
     },
     "addressComponents": [
      {
       "componentName": {
        "text": "Pizza By The Slice",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "point_of_interest",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "Grant Avenue",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "route",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "San Francisco",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "locality",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "CA",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "administrative_area_level_1",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "USA",
        "languageCode": "en"
       },
       "componentType": "country",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED"
      },
      {
       "componentName": {
        "text": "94133"
       },
       "componentType": "postal_code",
       "confirmationLevel": "CONFIRMED",
       "inferred": true
      }
     ],
     "missingComponentTypes": [
      "street_number"
     ]
    },
    "geocode": {
     "location": {
      "latitude": 37.800504,
      "longitude": -122.4074794
     },
     "plusCode": {
      "globalCode": "849VRH2V+62"
     },
     "bounds": {
      "low": {
       "latitude": 37.800504,
       "longitude": -122.4074794
      },
      "high": {
       "latitude": 37.800504,
       "longitude": -122.4074794
      }
     },
     "featureSizeMeters": 10,
     "placeId": "ChIJ_QJSSfGAhYARQVFJBNKy3HE",
     "placeTypes": [
      "food",
      "restaurant",
      "point_of_interest",
      "establishment"
     ]
    },
    "uspsData": {
     "standardizedAddress": {
      "firstAddressLine": "PIZZA BY THE SLICE",
      "secondAddressLine": "GRANT AVE",
      "cityStateZipAddressLine": "SAN FRANCISCO",
      "city": "SAN FRANCISCO",
      "state": "CA",
      "zipCode": "94133"
     },
     "dpvFootnote": "A1M1",
     "postOfficeCity": "SAN FRANCISCO",
     "postOfficeState": "CA"
    }
   },
   "responseId": "4b669675-2c3b-463a-ae20-400248cf6ac9"
  }

یک جلسه را رها کنید

اگر کاربر جلسه را رها کند، یک جلسه خاتمه می یابد. به عنوان مثال، اگر کاربر شروع به جستجوی پیتزافروشی کند اما مکانی را انتخاب نکند (راه‌اندازی تماس با جزئیات مکان (جدید)) یا آدرس را تأیید نکند (با راه‌اندازی تماس اعتبارسنجی آدرس)، جلسه خاتمه می‌یابد و نشانه جلسه منقضی می‌شود.