ถนนที่ใกล้ที่สุด

Roads API ใช้พิกัดอิสระสูงสุด 100 รายการและแสดงผลส่วนของถนนที่ใกล้ที่สุดสำหรับแต่ละจุด คะแนนที่ผ่านไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางต่อเนื่อง

หากคุณกำลังใช้งานจุด GPS ตามลำดับ ให้ใช้สแนปไปยังถนน

คำขอ

คำขอไปยังถนนที่ใกล้ที่สุดจะต้องส่งผ่าน HTTPS และใช้ฟอร์มต่อไปนี้

https://roads.googleapis.com/v1/nearestRoads?parameters&key=YOUR_API_KEY

Required parameters

 • points

  The points to be snapped. The points parameter accepts a list of latitude/longitude pairs. Separate latitude and longitude values with commas. Separate coordinates with the pipe character: "|". For example: points=60.170880,24.942795|60.170879,24.942796|60.170877,24.942796.

ตัวอย่าง

คำขอต่อไปนี้ส่งคืนชุดส่วนของถนนตามรายการพิกัดที่ระบุ

URL

https://roads.googleapis.com/v1/nearestRoads
 ?points=60.170880%2C24.942795%7C60.170879%2C24.942796%7C60.170877%2C24.942796
 &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://roads.googleapis.com/v1/nearestRoads?points=60.170880%2C24.942795%7C60.170879%2C24.942796%7C60.170877%2C24.942796&key=YOUR_API_KEY'

การตอบกลับ

สำหรับคำขอที่ถูกต้องแต่ละรายการ Roads API จะแสดงผลการตอบกลับในรูปแบบที่ระบุไว้ใน URL คำขอ

{
 "snappedPoints":
  [
   {
    "location":
     { "latitude": 60.170878428876755, "longitude": 24.94269540970182 },
    "originalIndex": 0,
    "placeId": "ChIJfVFHrM0LkkYRBzUQos_jR5w",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": 60.17087741412199, "longitude": 24.942695474405202 },
    "originalIndex": 1,
    "placeId": "ChIJfVFHrM0LkkYRBzUQos_jR5w",
   },
   {
    "location":
     { "latitude": 60.170875416131736, "longitude": 24.942695601802203 },
    "originalIndex": 2,
    "placeId": "ChIJfVFHrM0LkkYRBzUQos_jR5w",
   },
  ],
}

การตอบกลับจะใช้สคีมาต่อไปนี้

NearestRoadsResponse

FieldRequiredTypeDescription
optional Array<SnappedPoint>

An array of snapped points. Sometimes containing several snapped points for the same point with differing placeId or location.

See SnappedPoint for more information.

SnappedPoint

FieldRequiredTypeDescription
requiredLatitudeLongitudeLiteral See LatitudeLongitudeLiteral for more information.
requiredstring

A unique identifier for a place. All place IDs returned by the Roads API correspond to road segments.

optionalnumber

An integer that indicates the corresponding value in the original request. Each value in the request should map to a snapped value in the response. However, if you've set interpolate=true or if you're using nearest roads, then it's possible that the response will contain more coordinates than the request. Interpolated values will not have an originalIndex. These values are indexed from 0, so a point with an originalIndex of 4 will be the snapped value of the 5th latitude/longitude passed to the path parameter. Nearest Roads points may contain several points for single coordinates with differing location or placeId.

LatitudeLongitudeLiteral

An object describing a specific location with Latitude and Longitude in decimal degrees.

FieldRequiredTypeDescription
requirednumber

Latitude in decimal degrees

requirednumber

Longitude in decimal degrees