FreshnessInfo

Biểu thị thời gian mới nhất hiện có mà bạn có thể yêu cầu trong một [timelineSpec][google.play.developer.reporting.${apiVersion}.TimingSpec].

Các khoảng thời gian tổng hợp khác nhau có độ mới khác nhau. Ví dụ: tổng hợp DAILY có thể bị trễ so với HOURLY trong trường hợp tổng hợp đó chỉ được tính một lần vào cuối ngày.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "freshnesses": [
  {
   object (Freshness)
  }
 ]
}
Các trường
freshnesses[]

object (Freshness)

Thông tin về độ mới của dữ liệu cho mọi khoảng thời gian tổng hợp được hỗ trợ.

Trường này đã đặt ngữ nghĩa, được khoá bởi trường aggregationPeriod.

Độ mới

Thông tin về độ mới của dữ liệu trong một khoảng thời gian tổng hợp duy nhất.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "aggregationPeriod": enum (AggregationPeriod),
 "latestEndTime": {
  object (DateTime)
 }
}
Các trường
aggregationPeriod

enum (AggregationPeriod)

Khoảng thời gian tổng hợp có sẵn dữ liệu.

latestEndTime

object (DateTime)

Thời gian kết thúc muộn nhất mà dữ liệu có sẵn cho khoảng thời gian tổng hợp. Thời gian được chỉ định theo múi giờ mặc định của tập hợp chỉ số.

Lưu ý: các phạm vi thời gian trong Dòng thời gian được thể hiện dưới dạng [startTime, endTime). Ví dụ: nếu điểm dữ liệu mới nhất trên dòng thời gian hiện có cho giai đoạn tổng hợp DAILY2021-06-23 00:00:00 America/Los_Angeles, thì giá trị của trường này sẽ là 2021-06-24 00:00:00 America/Los_Angeles để có thể dễ dàng sử dụng lại trong [timelineSpec.end_time][google.play.developer.reporting.timelineSpec.end_time].