Structured Data สำหรับแอปซอฟต์แวร์ (SoftwareApplication)

มาร์กอัปข้อมูลแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในส่วนเนื้อหาของหน้าเว็บเพื่อแสดงรายละเอียดแอปของคุณได้ดียิ่งขึ้นในผลการค้นหาของ Google

ผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ในผลการค้นหาของ Google

วิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ข้อมูลที่มีโครงสร้างคือรูปแบบมาตรฐานในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหน้าและจำแนกประเภทเนื้อหาของหน้า หากคุณเพิ่งใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นครั้งแรก โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้อมูลที่มีโครงสร้าง

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับวิธีสร้าง ทดสอบ และเผยแพร่ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีเพิ่มข้อมูลที่มีโครงสร้างลงในหน้าเว็บได้ใน Codelab สำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง

 1. เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น ดูตำแหน่งการแทรก Structured Data ในหน้าเว็บตามรูปแบบที่คุณใช้อยู่
 2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดโดยใช้การทดสอบผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย และแก้ไขข้อผิดพลาดที่สําคัญทั้งหมด พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ไม่สําคัญซึ่งอาจมีการรายงานในเครื่องมือด้วย เพราะอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Structured Data ได้ (แต่ไม่จําเป็นว่าต้องมีสิทธิ์ปรากฏในผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย)
 4. ทำให้หน้าบางหน้าที่มีข้อมูลที่มีโครงสร้างใช้งานได้และใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อทดสอบว่า Google เห็นหน้าในลักษณะใด ตรวจสอบว่า Google เข้าถึงหน้าดังกล่าวได้และไม่มีการบล็อกหน้าด้วยไฟล์ robots.txt, แท็ก noindex หรือข้อกำหนดให้เข้าสู่ระบบ หากหน้าเว็บดูถูกต้องดีแล้ว คุณขอให้ Google ทำการ Crawl URL อีกครั้งได้
 5. หากต้องการให้ Google ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ตลอด เราขอแนะนำให้ส่ง Sitemap ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแบบอัตโนมัติได้โดยใช้ Search Console Sitemap API

ตัวอย่าง

JSON-LD

ต่อไปนี้คือตัวอย่างแอปซอฟต์แวร์ใน JSON-LD


<html>
 <head>
  <title>Angry Birds</title>
  <script type="application/ld+json">
  {
   "@context": "https://schema.org",
   "@type": "SoftwareApplication",
   "name": "Angry Birds",
   "operatingSystem": "ANDROID",
   "applicationCategory": "GameApplication",
   "aggregateRating": {
    "@type": "AggregateRating",
    "ratingValue": "4.6",
    "ratingCount": "8864"
   },
   "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "1.00",
    "priceCurrency": "USD"
   }
  }
  </script>
 </head>
 <body>
 </body>
</html>
RDFa

ต่อไปนี้คือตัวอย่างแอปซอฟต์แวร์ใน RDFa


<div vocab="https://schema.org/" typeof="SoftwareApplication">
 <span property="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span property="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span property="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div property="aggregateRating" typeof="AggregateRating">
  <span property="ratingValue">4.6</span> (
  <span property="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div property="offers" typeof="Offer">
  Price: $<span property="price">1.00</span>
  <meta property="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 
Microdata

ต่อไปนี้คือตัวอย่างแอปซอฟต์แวร์ใน Microdata


<div itemscope itemtype="https://schema.org/SoftwareApplication">
 <span itemprop="name">Angry Birds</span> -

 REQUIRES <span itemprop="operatingSystem">ANDROID</span>
 TYPE: <span itemprop="applicationCategory" content="GameApplication">Game</span>

 RATING:
 <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateRating">
  <span itemprop="ratingValue">4.6</span> (
  <span itemprop="ratingCount">8864</span> ratings )
 </div>

 <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
  Price: $<span itemprop="price">1.00</span>
  <meta itemprop="priceCurrency" content="USD" />
 </div>
</div>
 

หลักเกณฑ์

คุณต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จึงจะมีสิทธิ์ปรากฏเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์

คำจำกัดความของประเภทข้อมูลที่มีโครงสร้าง

คุณต้องใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็นลงในเนื้อหาเพื่อให้มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นริชมีเดีย คุณอาจใส่พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำด้วยเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

SoftwareApplication

ดูคำจำกัดความที่สมบูรณ์ของ SoftwareApplication ได้ที่ schema.org/SoftwareApplication

พร็อพเพอร์ตี้ที่ Google รองรับมีดังต่อไปนี้

พร็อพเพอร์ตี้ที่จำเป็น
name

Text

ชื่อแอป

offers.price

Offer

ข้อเสนอในการขายแอป สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ offers อาจแสดงถึงตลาดกลางที่ขายแอปพลิเคชัน สำหรับตลาดกลาง ให้ใช้ offers เพื่อแสดงราคาของแอปพลิเคชันสำหรับอินสแตนซ์แอปที่เจาะจง

หากแอปพร้อมให้ใช้งานโดยไม่ต้องชำระเงิน ให้ตั้งค่า offers.price เป็น 0 เช่น


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "0"
}

หากแอปมีราคามากกว่า 0 คุณจะต้องใส่ offers.currency ด้วย เช่น


"offers": {
 "@type": "Offer",
 "price": "1.00",
 "priceCurrency": "USD"
}
คะแนนหรือรีวิว

คะแนนหรือรีวิวของแอป คุณต้องรวมหนึ่งในพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

aggregateRating

AggregateRating

คะแนนรีวิวเฉลี่ยของแอป โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้ AggregateRating ที่จำเป็นและแนะนำ

review

Review

รีวิวเดียวของแอป โปรดทำตามหลักเกณฑ์ตัวอย่างรีวิวและรายการพร็อพเพอร์ตี้ Reviewที่จำเป็นและแนะนำ

พร็อพเพอร์ตี้ที่แนะนำ
applicationCategory

Text

ประเภทของแอป (ตัวอย่างเช่น BusinessApplication หรือ GameApplication) ค่าจะต้องเป็นประเภทแอปที่รองรับ

รายการประเภทแอปที่รองรับ

 • GameApplication
 • SocialNetworkingApplication
 • TravelApplication
 • ShoppingApplication
 • SportsApplication
 • LifestyleApplication
 • BusinessApplication
 • DesignApplication
 • DeveloperApplication
 • DriverApplication
 • EducationalApplication
 • HealthApplication
 • FinanceApplication
 • SecurityApplication
 • BrowserApplication
 • CommunicationApplication
 • DesktopEnhancementApplication
 • EntertainmentApplication
 • MultimediaApplication
 • HomeApplication
 • UtilitiesApplication
 • ReferenceApplication
operatingSystem

Text

ระบบปฏิบัติการที่กำหนดในการใช้แอป (เช่น Windows 7, OSX 10.6, Android 1.6)

พร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมสำหรับประเภทย่อยของแอป

สำหรับแอปพลิเคชันในอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บแอปพลิเคชัน Google ยังรองรับ MobileApplication และ WebApplication อีกด้วย

Google ไม่แสดงผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์สําหรับแอปซอฟต์แวร์ที่มีประเภท VideoGame เพียงอย่างเดียว หากต้องการตรวจสอบว่าแอปซอฟต์แวร์มีสิทธิ์แสดงเป็นผลการค้นหาที่เป็นสื่อสมบูรณ์ โปรดพิมพ์ประเภท VideoGame ร่วมด้วยประเภทอื่น เช่น

{
 "@context": "https://schema.org",
 "@type": ["VideoGame", "MobileApplication"],
 ....
}

การแก้ปัญหา

หากประสบปัญหาในการใช้หรือแก้ไขข้อบกพร่องของ Structured Data โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งอาจช่วยคุณได้