Bắt đầu

Bạn có thể sử dụng Content API for Shopping để tự động hoá việc quản lý tài khoản Google Merchant Center.

Dưới đây là một số việc bạn có thể làm với Content API for Shopping:

  • Tải sản phẩm lên
  • Quản lý khoảng không quảng cáo
  • Quản lý tài khoản Merchant Center
  • Liên kết khoảng không quảng cáo của bạn với Google Ads

Sau khi tải sản phẩm lên, bạn có thể tận dụng các giải pháp khác của Google cho Nhà bán lẻ, như quảng bá sản phẩm trong chiến dịch Mua sắm.

Người bán có trách nhiệm tuân thủ các chính sách của quảng cáo Mua sắmtrang thông tin miễn phí. Google Mua sắm giữ quyền thực thi những chính sách này và phản hồi một cách thích hợp nếu chúng tôi phát hiện thấy nội dung hoặc hành vi vi phạm những chính sách này.

Xem trình đơn điều hướng bên trái để tham khảo hướng dẫn bắt đầu sử dụng Content API for Shopping và xem tài liệu tham khảo của chúng tôi để biết toàn bộ thông tin chi tiết về tất cả các tính năng hiện có.

Thư viện ứng dụng

Bạn nên dùng thư viện ứng dụng API của Google khi triển khai Content API for Shopping. Thư viện ứng dụng được cung cấp cho nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến và đơn giản hoá các thao tác phổ biến trong API, bao gồm:

  • Đang uỷ quyền cho người dùng
  • Đang gửi yêu cầu
  • Phân tích cú pháp phản hồi

Mã mẫu trong hướng dẫn này là bằng Python.

Để biết danh sách các thư viện ứng dụng và mã mẫu hiện có, hãy xem phần Mẫu và thư viện.

Thiết lập ban đầu

Hướng dẫn này trình bày các bước cơ bản để bắt đầu sử dụng Content API và thực hiện lệnh gọi API đầu tiên: