Bắt đầu

Bạn có thể sử dụng Content API for Shopping để tự động hoá việc quản lý tài khoản Google Merchant Center.

Bạn có thể sử dụng Content API for Shopping để làm một số việc sau đây:

  • Tải sản phẩm lên
  • Quản lý khoảng không quảng cáo
  • Quản lý tài khoản Merchant Center
  • Liên kết khoảng không quảng cáo của bạn với Google Ads

Sau khi tải sản phẩm lên, bạn có thể tận dụng các giải pháp khác của Google cho Nhà bán lẻ, như quảng cáo sản phẩm trong chiến dịch Mua sắm.

Người bán có trách nhiệm tuân thủ các chính sách của quảng cáo Mua sắmtrang thông tin miễn phí. Google Mua sắm giữ quyền thực thi các chính sách này và phản hồi thích hợp nếu phát hiện nội dung hoặc hành vi vi phạm những chính sách này.

Xem trình đơn điều hướng bên trái để biết hướng dẫn giúp bạn bắt đầu sử dụng Content API for Shopping và tài liệu tham khảo của chúng tôi để biết toàn bộ thông tin chi tiết về tất cả các tính năng hiện có.

Thư viện ứng dụng

Bạn nên dùng thư viện ứng dụng API của Google khi triển khai Content API for Shopping. Thư viện ứng dụng được cung cấp cho nhiều ngôn ngữ lập trình phổ biến, đồng thời đơn giản hoá các tác vụ API phổ biến như sau:

  • Uỷ quyền cho người dùng
  • Đang gửi yêu cầu
  • Phân tích cú pháp câu trả lời

Các mã mẫu trong hướng dẫn này là mã bằng Python.

Để biết danh sách thư viện ứng dụng và mã mẫu có sẵn, hãy xem phần Mẫu và thư viện.

Thiết lập ban đầu

Hướng dẫn này trình bày các bước cơ bản để bắt đầu sử dụng Content API và thực hiện lệnh gọi API đầu tiên: