Tổng quan

Một số thẻ và vé mà bạn có thể tạo bằng Google Wallet có thể chứa dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Các thẻ và vé này có thêm biện pháp bảo vệ để giữ an toàn cho dữ liệu người dùng của bạn và được quản lý theo cách khác trong API Wallet. Bạn nên sử dụng ngành dọc thẻ và vé riêng tư chung trong các trường hợp dữ liệu nhạy cảm (như định nghĩa trong Chính sách sử dụng của API Wallet) có trong Thẻ và vé của bạn.

Ngành dọc thẻ và vé riêng tư chung hỗ trợ các trường hợp sử dụng như:

  • Thẻ bảo hiểm y tế
  • Thẻ căn cước quốc gia
  • Giấy tờ tuỳ thân khác do chính phủ cấp

Một số quốc gia và khu vực tài phán yêu cầu quản lý dữ liệu nhạy cảm theo một cách cụ thể. Do đó, danh sách trường hợp sử dụng được nêu bật tại đây có thể thay đổi tuỳ theo quốc gia hoặc các quy định khác. Nếu dữ liệu người dùng tuân theo quy định pháp lý ở quốc gia xuất xứ của bạn (ví dụ: Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ), thì dữ liệu đó sẽ phải sử dụng ngành dọc thẻ và vé riêng tư chung và có thể cần được xem xét thêm.

Điểm khác biệt là gì?

Thẻ và vé riêng tư chung sử dụng một phương thức độc lập để xác định và phân phối thẻ và vé. Là nhà phát triển, bạn xác định bố cục và nội dung thẻ và vé trong một Mã thông báo web JSON duy nhất. Sau đó, mã thông báo này sẽ được phân phối trực tiếp cho người dùng để họ lưu vào Wallet.

Thẻ và vé xử lý dữ liệu nhạy cảm (còn gọi là thẻ và vé riêng tư chung) có thể phải tuân theo các chế độ kiểm soát quyền riêng tư bổ sung trong quá trình tham gia. Chúng tôi không cho phép sử dụng các API đó để xử lý dữ liệu nhạy cảm trong Google Wallet khi chưa có sự cho phép rõ ràng của Google, như được mô tả trong phần được xác định trong Chính sách sử dụng của API Wallet.

Yêu cầu truy cập

Nếu thẻ và vé của bạn chứa dữ liệu nhạy cảm, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ trong Bảng điều khiển Google Pay và Wallet để yêu cầu cấp quyền truy cập. Nếu bạn không chắc liệu thẻ/vé của mình có chứa dữ liệu nhạy cảm hay không, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ.

Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau:

  • Giấy tờ chứng minh bạn đủ điều kiện để xác minh danh tính của bạn và chứng nhận bạn là một pháp nhân hợp lệ
  • URL đến biểu trưng của bạn
  • URL đến trang web của bạn

Bắt đầu

Sau khi bạn được phê duyệt để phát hành thẻ và vé riêng tư chung, hãy bắt đầu triển khai để thêm thẻ và vé vào Google Wallet.

Bắt đầu