CallbackOptions

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "url": string,
  "updateRequestUrl": string
}
Trường
url

string

URL loại HTTPS do người bán định cấu hình. URL phải được lưu trữ trên giao thức HTTPS và tệp robots.txt phải cho phép UserAgent:Googlebot truy cập vào đường dẫn URL.

updateRequestUrl
(deprecated)

string

URL dành cho điểm cuối của người bán sẽ được gọi để yêu cầu thông tin cập nhật. URL phải được lưu trữ trên giao thức HTTPS và tệp robots.txt phải cho phép UserAgent:Googlebot truy cập vào đường dẫn URL. Không dùng nữa.