LatLongPoint

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "kind": string,
  "latitude": number,
  "longitude": number
}
Trường
kind
(deprecated)

string

Xác định loại tài nguyên này. Giá trị: chuỗi cố định "walletobjects#latLongPoint".

latitude

number

Vĩ độ được chỉ định là giá trị bất kỳ trong khoảng từ -90,0 đến +90,0, bao gồm cả hai giá trị này. Các giá trị nằm ngoài những giới hạn này sẽ bị từ chối.

longitude

number

Kinh độ được chỉ định trong phạm vi từ -180.0 đến +180.0, bao gồm cả hai giá trị này. Các giá trị nằm ngoài những giới hạn này sẽ bị từ chối.