MultipleDevicesAndHoldersAllowedStatus

Làm rõ lựa chọn ưu tiên của nhà phát hành về việc Wallet có cho phép chia sẻ và lưu cùng một đối tượng thẻ và vé giữa nhiều người dùng và nhiều thiết bị hay không.

Enum
STATUS_UNSPECIFIED Lựa chọn ưu tiên chưa được chỉ định.
MULTIPLE_HOLDERS Người dùng có thể chia sẻ đối tượng Thẻ và vé cũng như có thể lưu đối tượng này trên bất kỳ số lượng thiết bị nào. Đối tác thường sử dụng cách thiết lập này cho những thẻ và vé không cần chỉ cho một người dùng hay ghim vào một thiết bị.
ONE_USER_ALL_DEVICES Một người dùng chỉ có thể lưu một đối tượng nhưng người dùng này có thể xem và sử dụng đối tượng đó trên nhiều thiết bị của họ. Sau khi người dùng đầu tiên lưu đối tượng, không người dùng nào khác được phép xem hoặc lưu đối tượng đó.
ONE_USER_ONE_DEVICE Một người dùng chỉ có thể lưu một đối tượng trên một thiết bị. Chỉ dành cho một số đối tác sử dụng trong một số trường hợp hạn chế. Một ví dụ về trường hợp sử dụng là vé đi phương tiện công cộng phải được "ghim trên thiết bị", nghĩa là chỉ một người dùng có thể lưu, xem và sử dụng vé trên một thiết bị. Hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ để biết thêm thông tin.
multipleHolders

Bí danh cũ của MULTIPLE_HOLDERS. Không dùng nữa.

oneUserAllDevices

Bí danh cũ của ONE_USER_ALL_DEVICES. Không dùng nữa.

oneUserOneDevice

Bí danh cũ của ONE_USER_ONE_DEVICE. Không dùng nữa.