ViewUnlockRequirement

Xác định cơ chế mở khoá cần thiết (nếu có) để xem thẻ.

Enum
VIEW_UNLOCK_REQUIREMENT_UNSPECIFIED Giá trị mặc định, giống như UNLOCK_NOT_REQUIRED.
UNLOCK_NOT_REQUIRED Hành vi mặc định cho tất cả các Thẻ và vé hiện có nếu bạn chưa đặt ViewUnlockRequirement.
UNLOCK_REQUIRED_TO_VIEW

Yêu cầu người dùng mở khoá thiết bị mỗi khi xem thẻ/vé.

Nếu người dùng mở khoá thiết bị sau khi lưu thẻ và vé, thì họ sẽ được nhắc tạo phương thức khoá thiết bị trước khi họ có thể xem thẻ và vé.