Method: giftcardclass.insert

Chèn một lớp thẻ quà tặng có mã nhận dạng và thuộc tính đã cho.

Yêu cầu HTTP

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/giftCardClass

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của GiftCardClass.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới tạo của GiftCardClass.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer